Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Často kladené otázky – středoškolská stipendia

K podmínkám programu:

Máme s rodiči povolení trvalého pobytu. Mohu se zúčastnit konkurzu?

Ne, program je vypsán pouze pro občany České republiky.

Studuji 3. ročník střední školy, v příštím roce maturuji. Mohu se zúčastnit konkurzu?

Ne. Bohužel nesplňujete jeden ze základních požadavků, program není určen pro studenty, kteří v době pobytu by v české škole navštěvovali maturitní ročník. Je to požadavek zahraničních partnerů.

Proč se o možnost ucházet se o stipendium ve  Velké Británii mohou jen studenti, kterým k 1. 9. není více než 17 let a 6 měsíců?

Tato podmínka je striktně požadována naším zahraničním partnerem ve Velké Británii. Důvodem je skutečnost, že povinná školní docházka v Británii začíná již v pěti letech. Je potřeba se na problém dívat z pohledu škol respektive ubytování na internátě, stipendia jsou nabízena do předmaturitních ročníků a velký věkový rozdíl mezi spolužáky není pro  školy přijatelný.

Na loňském vysvědčení jsem měl/a nedostatečnou z matematiky. Mohu se zúčastnit konkurzu?

Účast v konkurzu není podmíněna průměrem prospěchu, nevylučujeme tedy ani studenty/studentky s horším průměrem nebo nedostatečnou na vysvědčení. Je však nutné upozornit, že je to pro pohovory velká nevýhoda, protože akademické výsledky jsou důležitým faktorem pro výběr. Jsou-li dva kandidáti na stejné úrovni, může být lepší akademický výsledek rozhodujícím kritériem.

Jakou potřebuji mít znalost angličtiny, abych úspěšně složil/a testy?

Předpokládá se velmi dobrá znalost angličtiny. Předpokládá se, že po nástupu na pobyt, bude znalost angličtiny na takové úrovni, že bude možné v ní začít bez problémů studovat.

O jaké testy se jedná?

1.) Test ELTIS (English Language Test for International Students) ověřuje úroveň porozumění mluvenému slovu a úroveň znalosti gramatiky. Je založen na principu výběru správné odpovědi, Podle daného klíče získá student/ka za správné odpovědi odpovídající počet bodů. Doba trvání testu je cca 70 min., z toho 25 min je doba poslechové části. Do dalšího kola postupují studenti/studentky s nejvyšším počtem bodů.

2.) Esej na téma, které je vyhlášeno na místě. Esej se neboduje, ale slouží k prověření schopností vyjádřit se písemně k danému tématu.

Vrací se poplatek na administrativu výběrového řízení v případě neúčasti?

Pouze v případě řádně doložené omluvy ze zdravotních důvodů, které je doloženo neprodleně po konání testů, nejpozději do 20. 12.

K přihlášce a požadovaným dokumentům:

V jakém jazyce se vyplňuje přihláška?

Veškeré materiály musí být předloženy v angličtině.

Jaký ročník mám vyplnit v políčku „For Grade/Class?“

Doporučuje se vyplnit  11, systém je odlišný, ale ve většině případů se studentům nabízí studium v 11 ročníku to je předmaturitním ročníku.

Jaký ročník mám vyplnit  v políčku „Current Grade/Class?“

V případě, že v současné době navštěvujete 1. ročník střední školy vyplňte 9, v případě, že navštěvujete 2. ročník střední školy vyplňte 10.
Vzhledem k tomu, že anglosaský systém je odlišný,  pro tuto potřebu vycházíme z obecného předpokladu, že povinná školní docházka je 9 let a  střední škola je  4 roky.

Co mám vyplnit v políčku „I will receive my high school diploma after grade?

Vyplňte  13
viz výše

Co mám vyplnit v políčku „…of how many grades in your school system?“

Vyplňte 13
viz výše

Spolu přihláškou se vytisklo i prohlášení týkající se programu HMC. Kdy je požadováno jeho podepsání rodiči?
Toto prohlášení podepisujete a  přikládáte k přihlášce pouze v případě, že se ucházíte o plné stipendium  ve Velké Británii, tedy, že splňujete limit hrubého ročního příjmu.

Jakým způsobem mají být doručena doporučení?

Doporučení mohou být odevzdána společně s přihláškou – je nutné, aby doporučení byla odevzdána v zapečetěné obálce (zalepená obálka opatřená podpisem doporučujícího) nebo mohou být poslána od učitelů přímo na adresu nadace. Po zkušenostech z minulých let jsme se vrátili k tomuto opatření, a to z důvodu, že sdělení, která učitel poskytuje mohou být v některých případech důvěrná a citlivá. Učitel nemůže být vystaven nátlaku rodičů, aby byla zatajena důležitá upozornění.

Od koho má být doporučení a v jakém jazyce?

Vyžadují se doporučen tři, a to: od učitele/učitelky angličtiny, matematiky a doporučení třídního učitele/učitelky. Vyžaduje se doporučení ze současné školy. Doporučení z bývalé školy může být pouze jako podpůrné. Všechna doporučení musejí být v angličtině a na předepsaném formuláři.

Pokud jeden vyučující je současně třídní i učitel buď matematiky či angličtiny, doporučuje se vyžádat třetí doporučení buď od ředitele školy jeho zástupce nebo studentského poradce.

Je možné mít další doporučující dopisy od jiných učitelů nebo od vedoucích mimoškolních aktivit?

Jiná než požadovaná doporučení nejsou relevantní.

Jaký je rozsah a téma eseje?

Požadavky na rozsah a náplň eseje jsou uvedeny v dokumentu Web-based Application Checklist. Esej musí být napsána na počítači v jazyce anglickém v rozsahu 750 až 1000 slov. Jedná se o osobní esej, popište tedy sebe, svou rodinu, kamarády a kamarádky, akademické a mimoškolní zájmy, sportovní aktivity, popište úspěchy, kterých jste dosáhli, své plány do budoucna a nezapomeňte uvést, co vás vedlo k tomu, že se ucházíte o získání stipendia. Esej je velmi důležitá součást přihlášky, věnujte jí náležitou pozornost. Ti, kdo s vámi povedou pohovory, si o vás udělají obrázek právě na základě osobní eseje.

Jak mám přeložit vysvědčení?

Přeložte názvy předmětů a k nim přiřaďte odpovídající ohodnocení:
výborně = A+, chvalitebně = A, dobře = B, dostatečně = C
Překlad vysvědčení není třeba notářsky ověřovat.

K průběhu konkurzního řízení:

Vypisuje se náhradní termín pro konání testů?

Ne, termín je pouze jeden.

Vypisuje se náhradní termín pro pohovory?

Na pohovory přijíždějí zástupci zahraničních škol, termín určují oni, dle svých časových možností a je pouze jeden.

Jsou určeni náhradníci na pohovory?

Ne, počet studentů, kteří postoupí na pohovory, je konečný.

Jsou určeni náhradníci na studijní pobyt?

Výběr studentů je zcela v kompetenci zahraničních partnerů. Většinou jsou stanoveni dva náhradníci do každé země. Jejich umístění závisí zejména na finančních možnostech škol, zda mohou udělit stipendium nad sjednaný počet. Náhradníkovi může být také nabídnuto místo v případě, že někdo, kdo byl na studijní pobyt vybrán, nabídku nepřijme.

Preferuji pobyt ve Velké Británii, ale chci se zúčastnit také pohovoru do USA. Je to možné?

Student je zván pouze na jeden pohovor, u pohovoru jsou součastně zástupci obou zemí. Respektují preference studenta, ale ptají se, zda by student přijal nabídku stipendia i druhé země. Preference uvedená v přihlášce není závazná, ale orientační a vyjadřuje, čemu dáváte z vašich osobních důvodů přednost.

K finančním podmínkám:

Co mají studenti/studentky hrazeno?

Stipendium, které získají od školy, hradí náklady na školné, ubytování a stravování. Poplatek, který požadují zahraniční partnerské asociace zahrnuje kromě nákladů na informativní schůzce, která probíhá na začátku pobytu a která je pro stipendisty povinná, cestovní náklady z místa konání této schůzky do školy a náklady našich partnerů spojené s výběrem studentů a jejich dohledem během školního roku.

S jakými dalšími náklady je třeba počítat?

Záleží na typu pobytu resp stipendia, který student/ka získá a který se odvíjí od finančních možností rodiny. I v případě splnění podmínek pro získání plného stipendia do Anglie je třeba počítat kromě poplatku partnerům s dalšími finančními výdaji, zejména se jedná o cestovní výdaje mezi ČR a školou a výdaje za osobní věci ( kapesné, které obdrží studenti od HMC je pouze 300 liber). Pokud studenti získají stipendium do USA, je třeba počítat kromě poplatku ASSISTu s náklady na vyřízení studentského víza, zaplacení pojištění, cestovních nákladů na mezinárodní letenku a kapesné. Pokud finanční situace rodiny není taková, že by mohla výše uvedené náklady uhradit, může se student ucházet o plné stipendium (Full Scholarship), v tomto případě vyplní formulář pro sponsorský příspěvek (Sponsorship Application Financial Assessment).

Kdy mohu žádat o odpuštění části poplatků?

Žádost předložíte v případě, že jste byl/a vybrán/a. Správní rada nadace si vyžádá předložení ověřených údajů o finanční situaci rodiny a na základě nich posoudí vaši situaci a rozhodne o eventuelním snížení požadovaného poplatku. Je třeba mít na zřeteli, že při posuzování odpuštění části poplatku se vychází ze skutečnosti, že student/ka v době pobytu nezatěžuje rodinný rozpočet běžnými výdaji.

Je však důležité si uvědomit, že i doma student něco stojí a v době jeho nepřítomnosti rodina „šetří“ a že je při výběru rozhodující motiv a talent. To znamená, že překážkou pro přijetí stipendia by neměla být finanční situace. Pokud student / studentka přesvědčí, že si stipendium zaslouží s financemi pomůže nadace a její dárci.

Proč je omezen kumulovaný hrubý příjem za rok 2016 částkou 30 000 GBP?

Tento požadavek vychází ze současně platného zákona ve Velké Británii, který definuje veřejnou prospěšnost. Všechny školy, které se účastní projektu HMC, tomuto zákonu podléhají. Hlavní podmínkou, aby byl školám zachován statut nezávislé školy, je, že tyto školy přijímají určitý počet studentů, kteří pocházejí z rodin s nižším příjmem. „Charity Commission” stanovila limit £30,000 pro následující akademický rok.

Co všechno se do kumulovaného hrubého příjmu zahrnuje?

Veškeré příjmy rodiny, kde student žije před zdaněním. Započítávají se např i přídavky na dítě, pokud žije dítě v rodině s nevlastním otcem/ matkou.

Vyžadujete potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů?

Ne, jedná se o čestné prohlášení – to znamená, že údaje o finanční situaci vyplňujete v souladu se svým svědomím a nepředpokládá se, že podvádíte.

Dá se odhadnout výše školného v případě poskytnutí redukovaného stipendia?

Částka redukovaného školného se dá opravdu stanovit pouze orientačně. Záleží jednak na výši školného, kterou konkrétní škola má (roční školné se pohybuje v rozmezí £ 15, 000 – £30, 000), a dále záleží na tom, kolik procent školného poskytne škola. Na základě zkušeností z minulých let školy poskytly snížení školného v rozsahu 25% – 75%, takže úplně minimální částka se pohybovala kolem £ 5, 000.

K nabízeným programům:

V rámci programu je nabízen Davis Scholars, jakou spojitost má s ASSISTem?

Zástupci ASSISTu na základě pohovorů doporučují studenty, které vyhodnotí jako vhodné kandidáty na získání tohoto mimořádného stipendia. Pokud je student /ka akceptován/a danou školou a stipendium získají, veškerá další komunikace probíhá již mezi školou a studentem. ASSIST je tedy garantem kvalitního doporučení a výběru. Jedná se o velmi prestižní stipendium, které z České republiky získalo dosud 5 studentů.

Lze prodloužit roční stipendium do USA?

Nelze, ASSIST stipendium je roční. Tato podmínka je daná a vychází ze samotného poslání ASSISTu – umožnit studentům poznat a zažít akademický rok v USA a o své poznatky se podělit po svém návratu se svými spolužáky.

Někteří studenti, kteří se ucházeli o pobyt ve Velké Británii, získali pobyt ve Švýcarsku nebo Thajsku? O jaké školy se jedná?

Jedná se o Britské mezinárodní školy, jedná se o Aiglon College ve Švýcarsku a Bromsgrove College v Thajsku, tyto školy jsou součástí sítě HMC. Vyučují podle stejných principů jako britské školy. V případě Bromsgrove College je studentům nabízeno dvouleté stipendium.

ASSIST nabízí plné (full) stipendium, co to znamená?

Stipendium, které student obdrží od školy, je na jedné straně obrovské, avšak nepokryje veškeré náklady spojené s výběrem a pobytem studenta. Zejména se jedná o náklady, které má s řízením programu partnerská organizace ASSIST a přímé osobní náklady studenta jako je kapesné, mezinárodní letenka a pojištění. V případě, že finanční situace rodiny neumožní pokrýt osobní náklady studenta, je možné požádat o plné (full) stipendium. V tomto případě rodina studenta nehradí osobní náklady studenta a student má kromě školného zajištěno i pojištění, letenku a kapesné. Je nutno vyplnít formulář pro sponsorský příspěvek (Sponsorship Application Financial Assessment).

Pokud se nebudeme ucházet o plné (full) stipendium ASSIST je šance na přijetí vyšší?

Při výběru je rozhodující talent a motivace. Naši partneři vychází z toho, že se o plné stipendium ucházejí pouze potřební, tedy ti, jejichž finanční situace nedovolí uhradit osobní náklady spojené s pobytem v USA.

Dokážete odhadnout náklady na částečné stipendium v případě pobytu v USA?

Na základě zkušeností z předchozího ročníku je třeba počítat s náklady na mezinárodní letenku cca 30 – 35 tis. Kč. (záleží na destinaci školy, studenti  odjíždí hromadně do Bostonu, kde se zúčastní 3 denní  informační schůzky s ostatními ASSIST studenty, odtud jsou na náklady ASSISTU přepraveni do míst, kde mají školu). Pojištění představuje částku cca 1 100 USD a kapesné je požadováno v minimální výši 1 800 USD.

Pokud získám plné (full) stipendium od ASSISTu, kolik mě bude stát pobyt?

Zaplatíte 6 350 USD a náklady na vízum. O snížení poplatku je pak možné požádat nadaci.

Jaký je rozdíl mezi plným a redukovaným stipendiem, které nabízí HMC?

Základním rozdílem je fakt, že pro získání plného stipendia od HMC musíte splnit finanční limit hrubého příjmu. Redukované stipendium je nabízeno těm, kteří mají zájem studovat ve Velké Británii a limit nesplňují. Od HMC dostanou na základě pohovorů doporučení a mohou se u škol, které snížené školné poskytují ucházet o pobyt – jednání je pak vedeno mezi konkrétní školou a rodinou studenta.

V čem je váš program jedinečný a liší se od programů různých agentur?

Jako jediní v České republice díky spolupráci se zahraničními partnery umožňujeme získání stipendia na prestižních soukromých školách ve Velké Británii a v USA. Naším cílem je, aby možnost studia na těchto školách získali i studenti z rodin s nižšími příjmy.

V případě, že jste na svou otázku stále nenalezli odpověď, směřujte dotaz pouze elektronicky na zdenka.almerova@osf.cz