Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Středoškolská stipendia 2016

STIPENDIA PRO STĚDOŠKOLSKÉ STUDENTY A STUDENTKY

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje 24. ročník výběrového řízení pro studenty a studentky středních škol k získání stipendia na studium na soukromých středních školách v USA a ve Velké Británii.

Středoškoláci - stipendisté2

NABÍZENÉ PROGRAMY:

1. Roční stipendium na soukromých středních školách V USA ve spolupráci s partnerskou organizací ASSIST

 

American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST) sdružuje v současné době 90 soukromých amerických škol, které nabízejí studijní pobyty zahraničním studentům ze čtrnácti zemí. Více informací o programu ASSIST jsou k dispozici v brožurce Explore becoming an ASSIST Scholar.

O stipendium se mohou ucházet ti, kteří splní následující podmínky:

 • jsou občany České republiky
 • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník)
 • narodili se v období od 1. 7. 1999 do 1. 7. 2001
 • dosahují velmi dobrých studijních výsledků
 • jejich zdravotní stav je dobrý
 • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat
 • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí
 • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 2 měsíce, nebo se neúčastnili kurzu v zahraničí déle než 1 měsíc

Náklady spojené se studijním pobytem:

Školné:

Zahraniční školy, které jsou členy asociace ASSIST, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 59 800 amerických dolarů.

Náklady hrazené rodinou studenta:

 • poplatek partnerské organizaci ASSIST: 6 350 USD
 • vízum: 200 USD (SEVIS poplatek) +160 USD (poplatek za vízum)
 • osobní náklady:
  • mezinárodní letenka: cca 30 000 Kč – 35 000 Kč
  • pojištění: 1 250 USD
  • kapesné: min 1800 USD

V případě, že finanční situace rodiny nedovolí uhradit osobní náklady, může se student ucházet o plné stipendium (Full Scholarship), v takovém případě je třeba podepsat a vyplnit formulář „Sponsorship Application Financial Assessment“.

V případě, že finanční situace rodiny neumožní uhradit ani požadovaný poplatek ve výši 6 350 USD, může kromě plného stipendia požádat nadaci o odpuštění části požadovaného poplatku. O odpuštění části poplatku se žádá nadace až v momentě, kdy je studentovi nabídnuto plné stipendium.

 

2. DAVIS INTERNATIONAL SCHOLARS – dvou-tříleté stipendium na jedné ze čtyř pilotních škol sítě ASSIST

 

Studium je ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou. Pokud student bude pokračovat ve studium na americké univerzitě, má možnost získat po dobu dalších pěti let každoročně podporu ve výši 20 000 dolarů.

O pobyt se mohou ucházet studenti, kteří splňují výše uvedené podmínky pro roční pobyt v USA.

Tento program je přednostně nabízen studentům z rodin s nižším příjmem. Vzhledem k tomu, že počet nabízených míst je velmi limitovaný, doporučujeme studentům ucházet se i o další nabízené programy.

 

3. Roční stipendium na soukromých školách ve Velké Británii, které nabízí partnerská organizace HMC

 

The Headmasters´ and Headmistresses´Conference (HMC) je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v roce 1869 a sdružuje 243 škol. Více informací pro žadatele o stipendium a pro rodiče žadatelů.

3.1. Plné stipendium (Full Scholarship)

O pobyt v rámci HMC a získání plného stipendia se mohou ucházet pouze studenti z rodin, jejichž předpokládaný kumulovaný hrubý příjem za rok 2016 nepřekročí 30 000 britských liber. Podmínkou je vyplnění prohlášení o příjmu (Parental Income and Assets Declaration). Studenti musí dále splnit následující podmínky:

 • jsou občany České republiky
 • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník)
 • narodili se v období od 1. 3. 2000 do 1. 9. 2001
 • dosahují velmi dobrých studijních výsledků
 • jejich zdravotní stav je dobrý
 • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat
 • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí
 • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 2 měsíce, nebo se neúčastnili kurzu v zahraničí déle než 1 měsíc
 • předpokládaný hrubý příjem rodiny za rok 2016 nepřekročí 30 000 GBP

Náklady spojené se studijním pobytem:

Školné:

Zahraniční školy, které jsou členy asociace HMC, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 30 000 – 35 000 liber.

Náklady hrazené rodinou studenta:

 • poplatek partnerské organizaci HMC: 1 750 Liber
 • cestovní náklady: (letenka Praha – Cambridge) cca 3 500 Kč

Studenti mohou požádat nadaci o odpuštění části poplatku partnerské organizaci. Takové žádosti posuzuje správní rada nadace individuálně na základě vyžádaných dokladů.

3.2. Redukované školné (Reduced Fee)

O redukované školné se mohou ucházet studenti, kteří nesplňují z výše uvedených kritérií pro plné stipendium kritérium hrubého ročního příjmu rodičů (resp rodiny, ve které student žije). Studenti, kteří na základě pohovorů získají doporučení HMC, se budou moci ucházet o snížení školného na některé ze škol, které jsou členy HMC. Výše školného je zcela v kompetenci jednotlivých škol.

 

FINANČNÍ PODMÍNKY

Administrativní poplatek na pokrytí administrativních výdajů v souvislosti s konáním výběrového řízení: 750 Kč
Zasílá se v termínu odevzdání přihlášky na účet: 100 103 8814 /5500
Jako variabilní symbol se uvádí datum narození studenta (např. 31. 10. 2000 – 311000)
Výše stipendia, které pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování je orientačně uvedena u jednotlivých programů. Poplatek zahraničním partnerům hradí rodina (či sponzoři) studenta. Ostatní osobní náklady se odvíjí na základě konkrétního získaného pobytu.

 

PŘIHLÁŠKA A POŽADOVANÉ DOKUMENTY

 

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Jazykové testy:

Studenti, kteří splní výše uvedené podmínky a odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v požadovaných exemplářích a s požadovanými náležitostmi, se zúčastní jazykových testů.

Pohovory:

Studenti budou pozváni na osobní pohovory na základě vyhodnocení výsledků testu. Pohovory vedou zástupci zahraničních partnerů a škol. Studenti budou rozděleni do skupin podle svých preferencí. U pohovorů jsou přítomni zástupci obou zemí, je tedy možné změnit původně vybranou zemi i při pohovorech. Harmonogram pohovorů, rozřazení do skupin a informace k jejich průběhu.

Výsledky pohovorů:

Studenti, kterým na základě pohovorů bude nabídnuto stipendium, budou telefonicky kontaktováni, aby potvrdili svůj zájem, a jejich jména budou zveřejněna na těchto stránkách.

Konečný výběr studentů a jejich umístění na konkrétní školy je zcela v kompetenci zahraničních partnerů Nadace OSF Praha.

 

TERMÍNY

Prezentace programu:

4. 11. 2016, 15:00-16:30, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1.

Odevzdání přihlášky a požadovaných dokumentů:

Uzávěrka pro podání přihlášky je 5. 12. 2016, na adresu: Nadace Open Society Fund Praha, Hradecká 18, 130 00 Praha 3

 • osobně: v kanceláři nadace do 14:00
 • poštou: platí poštovní razítko s datem 5. 12. 2016

Termín konání jazykových testů:

14. 12. 2016, Národní technická knihovna, Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice.
Seznam přihlášených studentů a čas konání jazykových testů, naleznete zde.

Výsledky jazykových testů:

Výsledky jazykových testů z 14. 12. 2016

Termín pohovorů:

Pohovory pro postupující studenty a studentky se budou konat 12. a 13. ledna 2017 v prostorách Národní technické knihovny, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6.

Harmonogram pohovorů, rozřazení do skupin a informace k jejich průběhu

Upozornění: termín konání testů a pohovorů je pouze jeden, náhradní termíny se nevypisují.
V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu. V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, směřujte dotaz pouze elektronicky na zdenka.almerova@osf.cz.