Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Středoškolská stipendia 2017

STIPENDIA PRO STĚDOŠKOLSKÉ STUDENTY A STUDENTKY

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje 25. ročník výběrového řízení pro studenty a studentky středních škol k získání stipendia na studium na soukromých středních školách v USA a ve Velké Británii na akademický rok 2018/19.

studenti-pruh

 

28. 2. 2018 – Výsledky výběrového řízení

 

NABÍZENÉ PROGRAMY:

1. ROČNÍ STIPENDIUM NA SOUKROMÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V USA

 

O stipendium se mohou ucházet ti, kteří splní následující podmínky:

 • jsou občany České republiky,
 • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník),
 • narodili se v období od 1. 7. 2000 do 1. 7. 2002,
 • dosahují velmi dobrých studijních výsledků,
 • jejich zdravotní stav je dobrý,
 • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat,
 • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí,
 • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců.

Kdo je partnerem programu: ASSIST
American Secondary Schools for International Students and Teachers sdružuje v současné době 86 soukromých amerických škol, které nabízejí studijní pobyty zahraničním studentům ze čtrnácti zemí.

Kdo hradí náklady spojené se studijním pobytem:

 • Zahraniční školy, které jsou členy asociace ASSIST, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 53 000 USD.
 • Rodina studenta:
  • poplatek partnerské organizaci ASSIST 6 850 USD
  • vízum: 200 USD (SEVIS poplatek) +160 USD (poplatek za vízum)
  • osobní náklady:
   • mezinárodní letenka: cca 30 000 Kč – 35 000 Kč
   • pojištění: 1 350 USD
   • kapesné: min 1 800 USD

Podrobné informace k nákladům naleznete na této stránce.

DAVIS INTERNATIONAL SCHOLARS nabízí dvou-tříleté stipendium na jedné ze čtyř pilotních škol sítě ASSIST. Studium je ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou. Pokud student bude pokračovat ve studium na americké univerzitě, má možnost získat po dobu dalších pěti let každoročně podporu ve výši 20 000 dolarů.
O pobyt se mohou ucházet studenti, kteří splňují výše uvedené podmínky pro roční pobyt v USA.
Tento program je přednostně nabízen studentům z rodin s nižším příjmem. Vzhledem k tomu, že počet nabízených míst je velmi limitovaný, doporučujeme studentům ucházet se i o další nabízené programy.

 

2. ROČNÍ STIPENDIUM NA SOUKROMÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VE VELKÉ BRITÁNII

 

O stipendium se mohou ucházet ti, kteří splní následující podmínky:

 • jsou občany České republiky,
 • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník),
 • narodili se v období od 1. 3. 2001 do 1. 9. 2002,
 • dosahují velmi dobrých studijních výsledků,
 • jejich zdravotní stav je dobrý,
 • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat,
 • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí,
 • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců,
 • předpokládaný hrubý příjem rodiny za rok 2017 nepřekročí 30 000 GBP.

Kdo je partnerem programu: HMC
The Headmasters´ and Headmistresses´ Conference (HMC) je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v roce 1869 a sdružuje 243 škol.

Kdo hradí náklady spojené se studijním pobytem:

 • Zahraniční školy, které jsou členy HMC, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 35 000 GBP.
 • Rodina studenta:
  • poplatek partnerské organizaci HMC: 1 750 Liber,
  • cestovní náklady: (letenka Praha – Cambridge): cca 3 500 Kč.

REDUKOVANÉ ŠKOLNÉ: O redukované školné se mohou ucházet studenti, kteří nesplňují z výše uvedených kritérií kritérium hrubého ročního příjmu rodičů (resp. rodiny, ve které student žije). Studenti, kteří na základě pohovorů získají doporučení HMC, se budou moci ucházet o snížení školného na některé ze škol, které jsou členy HMC. Výše školného je zcela v kompetenci jednotlivých škol.

Další informace k HMC programu pro žadatele o stipendium a pro rodiče žadatelů.

 
 

KROKY PRO VYPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

 
 1. Přihlášku vyplňujte dle instrukcí v ní uvedených.
   
 2. V sekci nabídka programů uveďte vaše preference:
   

  • pokud se ucházíte o program v USA (Full Scholarship):
  • pokud se ucházíte o plné stipendium ve Velké Británii (splňujete podmínku limitovaného hrubého příjmu):
 3. Požádejte učitele o doporučení viz formuláře níže.
   
 4. Přeložte do angličtiny poslední školní vysvědčení (nevyžaduje se notářské ověření).
   
 5. Na účet: 100 103 8814 /5500 zaplaťte administrativní poplatek ve výši 750 Kč (jako VS uveďte datum narození studenta).
   
 6. Na adresu nadace doručte do 4. 12. 2017 následující dokumenty:
   

PROSÍME NEPŘIKLÁDEJTE ŹÁDNÉ DOKUMENTY, KTERÉ NEJSOU POŽADOVÁNY!

 

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Jazykové testy:

Studenti, kteří splní výše uvedené podmínky a odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v požadovaných exemplářích a s požadovanými náležitostmi, se zúčastní jazykových testů. Termín konání testu byl stanoven na čtvrtek 14. 12. 2017 od 12:00 v Národní technické knihovně, Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice. Přesný čas bude upřesněn podle počtu přijatých přihlášek. Seznam přihlášených studentů a čas konání jazykových testů bude oznámen pouze na této stránce. Účastníci nebudou na testy zváni písemně. Výsledky jazykových testů budou uveřejněny na této stránce dne 19. 12. 2017.

Pohovory:

Studenti budou pozváni na osobní pohovory na základě vyhodnocení výsledků testu. Pohovory vedou zástupci zahraničních partnerů a škol. Studenti budou rozděleni do skupin podle svých preferencí. U pohovorů jsou přítomni zástupci obou zemí, je tedy možné změnit původně vybranou zemi i při pohovorech. Pohovory budou probíhat v průběhu měsíce ledna. Rozřazení studentů do skupin, místo, datum a čas konání pohovorů bude k dispozici na této stránce nejpozději 21. 12. 2017.

Výsledky pohovorů:

Studenti, kterým na základě pohovorů bude nabídnuto stipendium, budou telefonicky kontaktováni, aby potvrdili svůj zájem, a jejich jména budou zveřejněna na této stránce.
Konečný výběr studentů a jejich umístění na konkrétní školy je zcela v kompetenci zahraničních partnerů Nadace OSF Praha.

 

PŘIHLASTE SE!

 

Bojíte se, že vaše rodina nebude moci zaplatit náklady na život v zahraničí, které už stipendium nepokrývá? Nenechte se tím odradit a přihlaste se! Hlavní je motivace a talent. Uspějete-li ve výběrovém řízení, s uhrazením nákladů pomůže Nadace Open Society Fund Praha a její dárci.

V případě, že finanční situace rodiny neumožní uhradit plnou výši požadovaného poplatku 6 850 USD/1750 Liber, může kromě sponzorovaného stipendia požádat nadaci o odpuštění části požadovaného poplatku. O odpuštění části poplatku se žádá nadace až v momentě, kdy je studentovi nabídnuto sponzorované stipendium.

 

TERMÍNY

Termín prezentace programu:

předpokládaný termín 31. 10. 2017 na adrese Skautský institut, sál v domě U minuty, Staroměstské náměstí4/1, Praha 1.

Termín odevzdání přihlášky:

4. 12. 2017

Na adresu: Nadace Open Society Fund Praha, Hradecká 18, 130 00 Praha 3.
Osobně: v kanceláři nadace do 14:00.
Poštou: platí poštovní razítko s datem 4. 12. 2017.

Termín konání jazykových testů:

Testy proběhly 14. 12. 2017, Národní technická knihovna, Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice, dle tohoto harmonogramu.

Výsledky testů

Termín pohovorů:

11. – 12. 1. 2018

Harmonogram pohovorů, rozřazení do skupin a informace k jejich průběhu

Upozornění: termín konání testů a pohovorů je pouze jeden, náhradní termíny se nevypisují.

V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu. V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, směřujte dotaz pouze elektronicky na zdenka.almerova@osf.cz.