Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Veřejné zakázky

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

k veřejné zakázce malého rozsahu „Zajištění konferenčních služeb a ubytování pro závěrečnou konferenci programu Dejme (že)nám šanci“.

11. 4. 2017

Nadace Open Society Fund Praha Vás vyzývá k podání nabídky na zajištění konferenčních služeb a ubytování pro závěrečnou konferenci programu Dejme (že)nám šanci, tj. zajištění konferenčních prostor vč. techniky a cateringu pro účastníky a dále ubytování pro zahraniční účastníky konference.

Program Dejme (že)nám šanci, který spravuje Nadace OSF, je pod názvem „CZ 12 Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/ Domácí násilí a násilí založené na pohlaví“ financován z Norských fondů.

Veřejná zakázka je zadávána v otevřené výzvě, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „VZMR“) ve smyslu § 27 ZZVZ, která není zadávána postupy podle ZZVZ, a to ani v případě, pokud se na ni zadavatel v této výzvě odkazuje.

Podmínky zadávacího řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je součástí této výzvy, a v jejích přílohách. Uchazeč může po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávací dokumentaci, nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro předložení nabídek. Komunikace s uchazeči probíhá výhradně písemnou formou.

Lhůta pro podání (doručení) nabídek končí dne 24. 4. 2017 v 16:00 hodin. Do této lhůty musí být nabídky v listinné formě fyzicky doručeny (doporučeně poštou nebo osobně) na kontaktní adresu zadavatele: Nadace Open Society Fund Praha: Hradecká 18, 130 00 Praha 3

Související dokumenty:

24. 5. 2017 – Zveřejnění smlouvy na VZMR Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění konferenčních služeb a ubytování pro závěrečnou konferenci programu Dejme (že)nám šanci“, Nadace Open Society Fund Praha, zveřejňuje tímto smlouvu s vítězným uchazečem – Unni Trading s.r.o.

16. 5. 2017 – Oznámení o rozhodnutí o přidělení VZMR Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění konferenčních služeb a ubytování pro závěrečnou konferenci programu Dejme (že)nám šanci“, Nadace Open Society Fund Praha, oznamuje tímto rozhodnutí zadavatele ze dne 15. 5. 2017 o přidělení uvedené veřejné zakázky uchazeči Unni Trading s.r.o., Na Letné 476/57, 779 00 Olomouc, IČO: 278 02 221. (Viz příloha Oznámení o rozhodnutí s uvedením pořadí jednotlivých uchazečů.)

5. 5. 2017 – Výzva k doplnění nabídky uchazečem Zadavatel této veřejné zakázky malého rozsahu, Nadace Open Society Fund Praha, informuje tímto všechny uchazeče o VZMR, kteří k 24. 4. 2017 předložili své nabídky, že dnes 5. 5. 2017 byla odeslána výzva k doplnění nabídky jednomu z uchazečů za účelem posouzení splnění podmínek zadávací dokumentace. Po doručení doplnění nabídky ze strany dotyčného uchazeče bude dále hodnoticí komise posuzovat nabídky z hlediska hodnoticích kritérií dle bodu 6 zadávací dokumentace.

19. 4. 2017 – Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Zadavatel této veřejné zakázky malého rozsahu, Nadace Open Society Fund Praha, upřesňuje informace k zadávací dokumentaci na základě dotazů doručených emailem dne 19. 4. 2017. Odpovědi jsou ke zveřejnění na webu a profilu zadavatele dne 19. 4. 2017.
Více…

18. 4. 2017 – Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Zadavatel této veřejné zakázky malého rozsahu, Nadace Open Society Fund Praha, upřesňuje informace k zadávací dokumentaci na základě dotazů doručených emailem dne 17. 4. 2017. Odpovědi jsou ke zveřejnění na webu a profilu zadavatele dne 18. 4. 2017.
Více…