Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

15.11.2017

Jak mám svému dítěti vysvětlit, že na inkluzi si má ještě pár let počkat?

Jenom 30 % mladých Romů v ČR má všeobecné nebo odborné středoškolské vzdělání.

V České republice žije odhadem 300 000 Romů, tedy přibližně 3 % celkové populace. V roce 2007 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že romské děti čelí diskriminaci ve vzdělávání na základě své etnicity či národnosti. Vláda přislíbila změnu. Přesto se i po 10 letech romské rodiny a jejich děti potýkají s diskriminací. Přestože se financování podpory žáků v rámci inkluzivního vzdělávání zlepšilo, praxe ukazuje, že ve školách přetrvává segregace a diskriminace romských dětí nebo dětí s postižením. Stále nemají dostatečný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, čímž se jejich šance na uplatnění na pracovním trhu značně snižují. Nedostatečná podpora plně inkluzivního přístupu ke vzdělávání brzdí celkový ekonomický růst a společenský rozvoj České republiky.

Před koncem školního roku 2016/2017 bylo uskutečněno reprezentativní šetření, jehož cílem bylo zmapovat zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) platných od září 2016 a označovaných jako společné vzdělávání (novela školského zákona č. 82/2015 Sb.).

Průzkumy, které provedla agentura Nielsen Admosphere, přináší nová zjištění:

  • 49 % ředitelů a 38 % učitelů základních škol uvádí, že jim nová opatření buď zcela nebo částečně pomohla zajistit lepší podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Nejvíce reforma pomohla při zajištění peněz na asistenty a pomůcky.
  • 94 % základních škol má dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Podle 72 % ředitelů základních škol není financování významnou překážkou pro vzdělávání žáků se SVP.
  • Jako překážku pro zajištění vzdělávání žáků se SVP v potřebné kvalitě ředitelé běžných škol nejvíce uvádějí nedostatek uchazečů na pozice asistenta pedagoga nebo speciálního pedagoga.
  • Učitelé základních škol jako překážku nejvíce uvádějí velký počet žáků ve třídách, pro dvě třetiny z nich se jedná o překážku nebo významnou překážku, polovina učitelů považuje nějaký nový administrativní úkon spojený s poskytováním podpůrných opatření za neúměrně zatěžující.

Předchozí průzkumy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších organizací ukazují, že:

  • 30,9 % z 14 000 dětí, kterým bylo diagnostikováno lehké mentální postižení, jsou Romové.
  • Jenom 30 % Romů ve věku 20 – 24 let má všeobecné nebo odborné středoškolské vzdělání, ve srovnání s 82 % většinové populace.
  • U romského dítěte je 15krát větší pravděpodobnost, že mu bude diagnostikováno lehké mentální postižení a že bude umístěno do oddělené školy nebo třídy, než u dítěte neromského.
  • V Česku je 83 základních škol, kde romské děti tvoří víc než polovinu žáků. V dalších 136 školách romské děti představují čtvrtinu až polovinu školáků.

Šetření zrealizovala agentura Nielsen Admosphere, zadavatelé šetření jsou Nadace OSF, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Reprezentativní vzorek základních škol byl vybrán na základě výběrových kvót kraj, velikost obce a velikost školy. Výsledné vzorky respondentů byly naváženy dle struktury učitelů a ředitelů ZŠ v ČR z hlediska pohlaví a  a věku. Finální velikost vzorku zahrnuje 507 učitelů a 126 ředitelů základních škol ze všech krajů ČR.

Tyto předběžné výsledky průzkumů představila Nadace Open Society Fund Praha na své konferenci Společně ve škole: další kroky ve vzdělávání Romů v České republice, která proběhla ve dnech 14. a 15. listopadu v Praze. Zúčastnili se jí ministr školství Stanislav Štech, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, David Beňák, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Úřadu vlády, Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor a řada předních osobností z Evropské unie a Rady Evropy. Mezi dalšími účastníky byli také učitelé a ředitelé škol, zástupci občanské společnosti, zahraniční hosté z UNESCO, Middlesex University London, Step4SEAS ze Španělska, organizátoři z romské komunity i rodiče romských dětí a dětí s postižením. Konference se zaměřila na aktuální stav vzdělávání Romů u nás a posouzení nezbytných opatření pro podporu plně inkluzivního přístupu ke vzdělávání pro všechny. Úplný výzkum k dopadům reformy inkluzivního vzdělávání bude publikován v lednu 2018.

Díky průtahům s inkluzí ztrácíme další generaci dětí.

“Evropa si nemůže dovolit další generaci Romů, kteří nemají možnost naplno rozvinout své schopnosti a zbytečně tak končí v pasti vyčlenění. Česká republika v tomto ohledu významně reformuje své školství tak, aby kvalitní vzdělání bylo poskytnuto všem dětem bez rozdílu původu. Přijala legislativní a finanční opatření a tato opatření musí začít fungovat a přinést konkrétní změny v praxi. Bude zapotřebí kvalitní sledování dopadů a zpětná vazba o účinnosti těchto opatření,” uvedla na konferenci Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Evropské komise.

Nils Muižnieks, komisař pro lidská práva Rady Evropy, doplnil: “Segregované vzdělávání je jen začátek života plného vylučování a diskriminace. Inkluzivní vzdělávání je prospěšné pro všechny děti, ne jen romské a děti s postižením.“

Marie Gottfriedová, ředitelka inkluzivní základní školy Trmice a držitelka ocenění Alice Garrigue Masaryk za svou práci v oblasti inkluzivního vzdělávání, přinesla několik postřehů ze své praxe: „Pro aplikování společného vzdělávání do praxe je důležité si znovu uvědomit hodnotový rámec, který je pilířem každé civilizace a demokratické společnosti. Jedná se o vzájemný respekt, toleranci, schopnost komunikovat, navzájem si pomáhat a přijímat se v odlišnosti. Pokud tyto hodnoty chceme kultivovat v našich školách, pak je třeba změny pedagogického myšlení. Ta spočívá především v tom, že odlišnost, různorodost a jinakost dětí v našich školách nebudeme vnímat jako překážku, jako něco nežádoucího, čeho je třeba se zbavit, ale naopak jako obohacení, možnost a jako jedinečnou šanci pomoci každému ku prospěchu všech. V běžné praxi je velmi důležité dbát o klima ve škole. To je pilíř úspěšnosti všech dětí ve školní práci. Děti mají do školy chodit rády a mají se ve škole cítit přijaty a v bezpečí. Je třeba také dbát na komunikaci a vztah s rodiči, jak na formální, tak i neformální úrovni. V Trmicích usilujeme o to, aby se rodiče stali spojenci školy a sdíleli hodnoty, které škola uznává a ctí v procesu vzdělávání. Pokud se podaří vybudovat vztah důvěry mezi školou a rodiči, a pokud škola i rodiče sdílejí společnou vzdělávací filosofii, pak je pro otevřené a společné vzdělávání připravena ta nejlepší půda.“

Diskriminace je drahá a platíme ji všichni.

Dana Moree, výzkumnice z Univerzity Karlovy, na konferenci prezentovala svůj kvalitativní výzkum na školách, které se již inkluzivnímu vzdělávání ve své praxi věnují. Srovnávala tak, jak fungují školy před inkluzí a po ní. „Z hlediska administrativy by školy uvítaly, kdyby mohly posílat data a formuláře přímo na MŠMT, v současnosti musí stejná data posílat také na krajské úřady, což vytváří nadbytečnou administrativu. Výzkum dále potvrzuje, že etnicita nehraje roli. Inkluzivní školy dokáží dobře začleňovat romské děti do kolektivu i vzdělávacího procesu. Pokud škola chce, vždy si dokáže cestu proti inkluzi zařídit. Záleží proto na kontrolních mechanismech nejen úřadů ale i celé naší společnosti, aby tyto tendence dokázala včas zastavit,“ uvedla Moree.

Psycholožka Lucie Plešková, manažerka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí v Nadaci Open Society Fund shrnuje: „Inkluzivní přístup k vzdělávání dětí není nařízení úřadů. Jsou to samotní rodiče, kdo požadují pro své děti férové podmínky v běžných školách a chtějí, aby nebyly vyčleněny z většinového kolektivu jen kvůli barvě pleti nebo specifickým potřebám. Konference nabízí prostor pro setkání zástupců těchto rodičů s odborníky z pedagogické praxe, z ministerstva i Úřadu vlády. A také příležitost pro diskusi o dalším zlepšování podpory společného vzdělávání dětí v ČR.

Dvoudenní konference je organizovaná Nadací Open Society Fund Praha a Open Society Justice Initiative, která je součástí Open Society Foundations.

Mezinárodní výstava „Ministerstvo školství varuje: Segregace vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí! Vol.2“

Pro připomenutí výročí případu D.H. také Nadace Open Society Fund spolu s a Open Society Justice Initiative podpořila výstavu romských umělců, která se věnuje školní diskriminaci. Mezinárodní výstava je nazvaná „Ministerstvo školství varuje: Segregace vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí! Vol.2“. Koncepci výstavy připravila Tamara Moyzes. Bude k vidění v Galerii Akademie výtvarného umění GAVU v termínu 13. 11. – 30. 11. 2017. Výstava si klade za cíl přispět ke zviditelnění problému segregace Romů, a to nejen v českém vzdělávacím systému. Poukazuje na explicitní i skrytý rasismus, který se může skrývat za zdánlivě neutrálními frázemi provázejícími diskuzi o oddělení Romů od zbytku „bílé“ společnosti.

4.12.2018

Novinářská cena 2018 – nominujte nejlepší novinářské počiny roku

Od 1. prosince může široká veřejnost, redakce i samotní novináři nominovat nejlepší žurnalistické práce do soutěže o Novinářské ceny. Uzávěrka pro nominace je 1. února 2019. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne …

Celý článek

27.11.2018

Nejlepší aplikace nad otevřenými daty získaly ceny v 6. ročníku soutěže Společně otevíráme data

Nadace OSF vyhlásila 27. listopadu 2018 výherce letošního, šestého ročníku soutěže Společně otevíráme data. Ocenila v ní nejlepší aplikace postavené na otevřených datech. I tento rok bylo smyslem soutěže podpořit …

Celý článek

4.5.2018

Výsledky výzkumu k revizi inkluze: Systém v ne-systému

Praha, 4. května 2018 – Inkluzivní opatření jsou krok správným směrem, shodují se školy v novém kvalitativním výzkumu, který zadávala Nadace OSF. Výzkum mapuje dopady inkluzivních opatření, na které mají …

Celý článek

4.5.2018

Novinářské ceny Nadace OSF za rok 2017 tematicky ovládla politická investigace. Československou cenu veřejnosti získala Saša Uhlová za svou reportáž Hrdinové kapitalistické práce.

Nadace OSF letos po 8. předávala Novinářské ceny za kvalitní českou žurnalistiku. Na slavnostním vyhlášení 3. května 2018 byla oceněna díla, která mají důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické …

Celý článek