Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Staňte se členem
Klubu Nadace OSF

Aktuální výzva

STIPENDIA PRO ROMSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY A STUDENTKY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje výzvu na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek na školní rok 2016/2017.

Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám a bydlení. Ukazuje se, že důležitou roli při bourání zažitých stereotypů společnosti hrají vzdělaní a aktivní Romové, kteří zároveň slouží jako motivace a pozitivní příklady pro své vrstevníky i mladší generace. Účast Romů na vysokoškolském vzdělání je však podstatně nižší než u majoritní společnosti a je daleko více ovlivněna sociálním zázemím rodin.

Cílem výzvy je proto podpořit vybrané romské vysokoškolské studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji. Poskytnutí stipendia si klade za cíl pomoci úspěšnému absolvování vysokoškolského studia a následnému vstupu na trh práce.

Stipendijní program zahrnuje:

 • úhradu nákladů spojených se studiem v maximální výši 60 000,- Kč za rok
 • povinnou pracovní stáž (např. v soukromé firmě, státní instituci, ambasádě, apod.) v rozsahu minimálně 100 hodin za rok (zvolí si podpoření stipendisté)
 • povinnou dobrovolnickou službu v neziskové organizaci,  v rozsahu minimálně 100 hodin za rok (zvolí si podpoření stipendisté)
 • povinný kurz cizího jazyka (zvolí si podpoření stipendisté, hrazeno v rámci programu)
 • podporu mentora/rky (osobnost zvolená  a odsouhlasená stipendistou/kou i Nadací OSF) při studiu i v neakademických oblastech života, se silným propojením na trh práce
 • povinnou účast na vybraných akcích Nadace OSF

Kdo může žádat:

 • romští studenti a studentky vysoké školy do 26 let věku, prezenční i distanční formy

Vybraná kritéria hodnocení:

 • sociální a ekonomická potřebnost (včetně zohlednění místa bydliště a studia)
 • motivace a studijní plán (relevance cílů, zájem se angažovat jako aktivní občan, apod.)
 • mimo-studijní aktivity
 • dosavadní studijní výsledky

Povinná součást žádosti:

 • vyplněná přihláška na přiloženém formuláři, obsahující motivační dopis, cíle a vize uchazeče
 • životopis
 • potvrzení o studiu (potvrzení o přijetí ke studiu na VŠ; v odůvodněných případech je možné doručit dodatečně)
 • kopie studijních výsledků za poslední dva semestry/školní rok
 • doporučující dopis od relevantní školské instituce

Tříkolové výběrové řízení:

 1. vyhodnocení zaslaných podkladů
 2. telefonický pohovor
 3. osobní pohovor s vybranými kandidáty

V průběhu výběrového řízení si Nadace OSF nárokuje případné vyžádání dalších upřesňujících skutečností a dokladů.

Poté, co uchazeč projde výběrovým řízením a získá stipendium, bude s ním uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a bude mu přidělen mentor (osobnost, která mu bude pomáhat po dobu čerpání stipendia). Ve spolupráci s mentorem a Nadací OSF bude sestaven plán stipendia, který bude průběžně vyhodnocován. Stipendista/ka se bude s mentorem pravidelně setkávat a bude též v kontaktu s pracovníky Nadace OSF. Mentor může stipendistovi pomoci hledat stáž, jazykový kurz či praxi v neziskové organizaci.

Harmonogram 2016:

vyhlášení: duben 2016

uzávěrka: 20. května 2016

Výběr a pohovory: červen 2016

Vydání rozhodnutí o podpoře: červenec 2016

Zahájení: září/říjen 2016

Žádost se všemi povinnými součástmi zasílejte do 20. května 2016 elektronicky na adresu michal.mizigar@osf.cz nebo poštou na adresu Nadace Open Society Fund Praha, Hradecká 18, 130 00 Praha 3 s označením Stipendium. S případnými dotazy se můžete obrátit na Michala Mižigára (michal.mizigar@osf.cz, tel: 226 227 710) nebo Lucii Pleškovou (lucie.pleskova@osf.cz, tel: 702 127 720).

Dokumenty ke stažení:

Přihláška

Plný text výzvy

 

STIPENDIA PRO STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY A STUDENTKY

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje 23. ročník výběrového řízení pro studenty a studentky středních škol k získání stipendia na studium na soukromých středních školách v USA a ve Velké Británii.

3. 3. 2016
Aktuální informace k výběrovému řízení

Středoškoláci - stipendisté2

1. roční stipendium na soukromých středních školách v USA ve spolupráci s partnerskou organizací ASSIST

American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST) sdružuje v současné době 86 soukromých amerických škol, které nabízejí studijní pobyty zahraničním studentům ze čtrnácti zemí. Více informací o organizaci ASSIST a jejích členských školách je k dispozici na http://www.assist-inc.org/

O stipendium se mohou ucházet ti, kteří splní následující podmínky:

 • jsou občany České republiky
 • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník)
 • narodili se v období od 1. 7. 1998 do 1. 7. 2000
 • dosahují velmi dobrých studijních výsledků
 • jejich zdravotní stav je dobrý
 • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat
 • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí
 • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců

Náklady spojené se studijním pobytem:

Školné:
Zahraniční školy, které jsou členy asociace ASSIST, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 45 000 amerických dolarů.

Náklady hrazené rodinou studenta:

 • poplatek partnerské organizaci ASSIST: 6 000 USD
 • vízum: 200 USD (SEVIS poplatek) + 160 USD (poplatek za vízum)
 • osobní náklady:
  • mezinárodní letenka: cca 30 000 Kč – 35 000 Kč
  • pojištění: 1 000 USD
  • kapesné: min 1800 USD

V případě, že finanční situace rodiny nedovolí uhradit osobní náklady může se student ucházet o sponzorské stipendium, v takovém případě je třeba podepsat prohlášení ASSIST Financial Declaration vybrat možnost2) a vyplnit formulář
„Sponsorship Application Financial Assessment“.

V případě, že finanční situace rodiny neumožní uhradit ani požadovaný poplatek ve výši 6 000 USD, může kromě sponzorského stipendia požádat nadaci o odpuštění části požadovaného poplatku. O odpuštění části poplatku se žádá nadace až v momentě, kdy je studentovi nabídnuto sponzorské stipendium.

2. Davis International Scholars – dvou-tříleté stipendium na jedné ze čtyř pilotních škol sítě ASSIST

Studium je ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou. Pokud student bude pokračovat ve studium na americké univerzitě, má možnost získat po dobu dalších pěti let každoročně podporu ve výši 20 000 dolarů.

O pobyt se mohou ucházet studenti, kteří splňují výše uvedené podmínky pro roční pobyt v USA.

Tento program je přednostně nabízen studentům z rodin s nižším příjmem. Vzhledem k tomu, že počet nabízených míst je velmi limitovaný, doporučujeme studentům ucházet se i o další nabízené programy.

3. roční stipendium na soukromých školách ve Velké Británii nabízí partnerská organizace HMC

The Headmasters´ and Headmistresses´Conference (HMC) je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v roce 1869 a sdružuje 243 škol. Více informací o organizaci HMC a jejich členských školách je k dispozici na http://www.hmc.org.uk/.

3.1. plné stipendium

O pobyt v rámci HMC a získání plného stipendia se mohou ucházet pouze studenti z rodin, jejichž předpokládaný kumulovaný hrubý příjem za rok 2015 nepřekročí 30 000 britských liber.

Studenti musejí dále splnit následující podmínky:

 • jsou občany České republiky
 • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník)
 • narodili se v období od 1. 3. 1999 do 1. 9. 2000
 • dosahují velmi dobrých studijních výsledků
 • jejich zdravotní stav je dobrý
 • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat
 • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí
 • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců
 • předpokládaný hrubý příjem rodiny za rok 2015 nepřekročí 30 000 GBP

Náklady spojené se studijním pobytem:

Školné:
Zahraniční školy, které jsou členy asociace HMC, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 30 – 35 000 liber.

Náklady hrazené rodinou studenta:

 • poplatek partnerské organizaci HMC: 1 750 Liber
 • cestovní náklady: (letenka Praha – Cambridge): cca 3 500 Kč

Studenti mohou požádat nadaci o odpuštění části poplatku partnerské organizaci. Takové žádosti posuzuje správní rada nadace individuálně na základě vyžádaných dokladů.

Informace o programu HMC pro studenty a rodiče.

3.2. redukované školné

O redukované školné se mohou ucházet studenti, kteří nesplňují z výše uvedených kritérií pro plné stipendium kritérium hrubého ročního příjmu rodičů (resp rodiny , ve které student žije). Studenti, kteří na základě pohovorů získají doporučení HMC, se budou moci ucházet o snížení školného na některé ze škol, které jsou členy HMC. Výše školného je zcela v kompetenci jednotlivých škol.

Seznam požadovaných dokumentů:

Průběh výběrového řízení

Jazykové testy:

Studenti, kteří splní výše uvedené podmínky a odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v požadovaných exemplářích a s požadovanými náležitostmi, se zúčastní jazykových testů.

Termín konání testu byl stanoven na čtvrtek 10. 12. 2015 od 12:00 v Národní technické knihovně, Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice. Přesný čas bude upřesněn podle počtu přijatých přihlášek. Seznam přihlášených studentů a čas konání jazykových testů bude oznámen pouze na osf.cz. Účastníci nebudou na testy zváni písemně. Výsledky jazykových testů budou uveřejněny na osf.cz dne 18. 12. 2015.

Pohovory:

Studenti budou pozváni na osobní pohovory na základě vyhodnocení výsledků testu. Pohovory vedou zástupci zahraničních partnerů a škol. Studenti budou rozděleni do skupin podle svých preferencí. U pohovorů jsou přítomni zástupci obou zemí, je tedy možné změnit původně vybranou zemi i při pohovorech. Pohovory budou probíhat v průběhu měsíce ledna. Rozřazení studentů do skupin, místo, datum a čas konání pohovorů bude k dispozici na osf.cz nejpozději 21. 12. 2015.

Výsledky pohovorů:

Studenti, kterým na základě pohovorů bude nabídnuto stipendium, budou telefonicky kontaktováni, aby potvrdili svůj zájem, a jejich jména budou zveřejněna na osf.cz.

Konečný výběr studentů a jejich umístění na konkrétní školy je zcela v kompetenci zahraničních partnerů Nadace OSF Praha.

Finanční podmínky:

Administrativní poplatek na pokrytí administrativních výdajů v souvislosti s konáním výběrového řízení: 750 Kč
Zasílá se v termínu odevzdání přihlášky na účet: 100 103 8814 /5500,
jako variabilní symbol se uvádí datum narození studenta (např. 31. 10. 1999 – 311099).
Výše stipendia, které pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování je orientačně uvedena u jednotlivých programů. Poplatek zahraničním partnerům hradí rodina (či sponzoři) studenta. Ostatní osobní náklady se odvíjí na základě konkrétního získaného pobytu.

Přihlaste se!

Bojíte se, že vaše rodina nebude moci zaplatit náklady na život v zahraničí, které už stipendium nepokrývá? Nenechte se tím odradit a přihlaste se! Hlavní je motivace a talent. Uspějete-li ve výběrovém řízení, s uhrazením nákladů pomůže Nadace Open Society Fund Praha, Pioneer Investments a další dárci.

Termín prezentace programu: 23.10.2015 – viz pozvánka

Termín odevzdání přihlášky: 3. 12. 2015
Na adresu: Nadace Open Society Fund Praha, Hradecká 18, 130 00 Praha 3
Osobně: v kanceláři nadace do 14:00
Poštou: platí poštovní razítko s datem 3. 12. 2015

Termín konání jazykových testů: 10. 12. 2015, Národní technická knihovna, Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice, čas bude upřesněn na základě počtu obdržených přihlášek.

Termín pohovorů: 12. a 13. 1. 2016 v hotelu Prokopka, Prokopova 197/9, Praha 3.

Upozornění: termín konání testů a pohovorů je pouze jeden, náhradní termíny se nevypisují

18. 12. 2015
Aktuální informace k pohovorům

V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu. V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, směřujte dotaz pouze elektronicky na zdenka.almerova@osf.cz.