Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

JSME TO MY – za otevřený dialog (nejen) o migraci

Programová oblast:
Uzávěrka: 9. ledna 2018

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje grantovou výzvu JSME TO MY, jejímž cílem je podpořit racionální a kultivovanou diskuzi o migraci a tématech, které v české společnosti otevřela tzv. uprchlická krize. Partnerem a dárcem této výzvy je Nadace Miroslava Šaška.

Téma migrace sice v posledních měsících ustupuje do pozadí, problémy, jež diskuze o přijímání uprchlíků rozvířila, však přetrvávají. Xenofobní nálady, dezinformace a nenávistné projevy nejen na sociálních sítích nadále oslabují schopnost společnosti vést rozumnou debatu a nacházet konsenzus. Podpoříme proto projekty, které budou rozvíjet otevřenou, racionální a na faktech založenou debatu o migraci a dalších souvisejících tématech, jež mají potenciál společnost rozdělovat (například téma směřování na Východ nebo Západ, zavírání versus otevírání hranic, Česko v globalizovaném světě aj.). Naším cílem je  pomoci vytvořit bezpečný prostor, kde bude možné bez obav diskutovat různé názory, hledat možná řešení a vycházet přitom z ověřených zdrojů a faktů.

Co chceme podpořit

Výzva je určena zejména menším lokálním organizacím a místním iniciativám, které přispějí k racionální veřejné debatě, pomohou šířit nezkreslené a podložené informace o migraci a souvisejících tématech a aktivně zapojí občany do společenské diskuse či řešení na místní úrovni, nebo se zaměří na bourání předsudků v tématu migrace. Cílovou skupinou je místní veřejnost.
Zapojení skupiny migrantů do projektu je možné, ale poskytování služeb migrantům a jejich integrace nejsou cílem této grantové výzvy. V případě žadatelů s celostátní působností je nutné partnerství s místní organizací. V menší míře mohou být podpořeny i obecněji zaměřené projekty (bez přímého zapojení místní komunity), které však bude možné následně využít i pro aktivity na místní úrovni (alokace na tyto projekty je omezena, viz níže). Projekty musí být ukončeny nejpozději 31. října 2018.

Podpoříme projekty, které:

 • zvýší povědomí/ přispějí ke kvalitnějšímu informování veřejnosti na místní úrovni v tématu migrace a uprchlictví
 • podnítí místní komunitu ke vzájemné diskuzi a k zájmu o současné problémy a jejich možná řešení, motivují místní obyvatele k větší občanské angažovanosti
 • předají zkušenosti, jak zapojit veřejnost do diskuze o současných politických a sociálních tématech
 • podpoří kritické myšlení ve vztahu k médiím a nabourají předsudky týkající se migrace
 • mají lokální dopad
 • mají potenciál pro širší využití

 
Kdo může podat žádost

 • organizace, neformální iniciativy a jednotlivci aktivní na místní úrovni (legální status organizace není podmínkou)
 • v rámci grantové výzvy nebudou podpořeny politické subjekty, ani politicky činné osoby

 
Co hodnotíme

 • znalost situace v lokalitě, kde se má projekt odehrávat – kdo jsou hlavní aktéři, které chci oslovit, jak probíhá místní diskuse
 • komunitní potenciál – jak projekt osloví místní aktéry, jak vzbudí jejich zájem, jak s nimi bude pracovat, jaký přínos bude mít projekt pro místní veřejnost
 • potřebnost – proč je projekt potřeba zrovna tady, na co přesně reaguje
 • jasně formulovaný cíl projektu a smysluplně nastavená kritéria měření výsledků, či dopadů projektu
 • udržitelnost – promyšlenost a návaznost aktivit, potenciál pro další rozvoj i po ukončení projektu

 
Projekty posoudí nezávislá hodnotící komise, kterou tvoří zástupce Nadace OSF, zástupce Nadace Miroslava Šaška a minimálně jeden nezávislý odborník. O udělení grantové podpory rozhoduje správní rada Nadace OSF na základě doporučení hodnotící komise.

Výše podpory

 • maximální výše podpory na jeden projekt je 60 000 Kč
 • je možné žádat o plnou nebo částečnou podporu (nicméně grant není primárně určen na spolufinancování)
 • pro místní iniciativy (lokální projekty) je garantováno 75 % z celkového objemu peněz této výzvy

 
Pro úspěšné žadatele uspořádáme společné setkání v březnu 2018, kde jim nabídneme i nefinanční podporu formou konzultací. Cestovní náklady na setkání v Praze pro zástupce projektu prosím zahrňte do rozpočtu předkládaného projektu.

Jak podat žádost

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím systému Grantys na adrese http://granty.osf.cz. Subjekty, které mají přidělené IČO, se registrují do systému samy. Jednotlivci a zástupci neformálních iniciativ, kteří IČO přidělené nemají, nejprve vyplní žádost o zřízení přístupu do systému Grantys. V případě, že se organizace nebo jednotlivec do systému Grantys již v minulosti registroval, neprovádí novou registraci a využije svůj existující účet. Postup registrace a vyplnění žádosti popisuje Rychlá příručka pro žadatele o nadační příspěvek. Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.

Uzávěrka na odeslání žádosti

Přijímání elektronických žádostí v systému Grantys končí v úterý 9. ledna 2018 ve 23:59.

Celkový harmonogram grantové výzvy

Vyhlášení výzvy:   10. 11. 2017
Uzávěrka pro přijímání žádostí:   9. 1. 2018 (do 23:59)
Zasedání hodnotící komise:   únor 2018
Vyhlášení výsledků výzvy:    konec února 2018
Zahájení realizace projektů:     březen 2018
Setkání příjemců grantu:    konec března 2018
Ukončení realizace projektů:   nejpozději 31. října 2018
Odevzdání závěrečné zprávy:    listopad 2018

Kontaktní osoby

V případě dotazů k obsahu grantové výzvy prosím pište Marii Peřinové na e-mail maperinova@gmail.com. Technické dotazy k systému Grantys zodpoví Petr Svatoš (petr.svatos@osf.cz, tel: 226 227 733).