Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Otevřené grantové kolo Nadačního fondu Hyundai pro rok 2018

Programová oblast: NADAČNÍ FOND HYUNDAI

Otevíráme grantové kolo Nadačního fondu Hyundai.

Priority a cíle fondu

 • ochrana životního prostředí
 • podpora občanské společnosti

Tematické oblasti grantového kola:

1. Podpora občanské společnosti a angažovanosti

Nadační fond Hyundai podpoří kvalitní projekty, které:

 • zapojují veřejnost do rozhodování a rozvíjejí diskuze o veřejném zájmu
 • směřují ke zlepšování výkonu veřejné správy zejména v oblasti životního prostředí
 • rozvíjejí řádné fungování demokratické společnosti, informování veřejnosti, kontrolu veřejné správy, kontrolu transparentnosti rozhodovacích procesů a nakládání s veřejnými prostředky

Možné oblasti podpory:

 • komunitní plánování za účasti veřejnosti
 • zpracování odborných studií, posudků nebo právních analýz
 • najmutí právníka k řešení sporů s veřejnou správou
 • příprava informační kampaně na lokální úrovni, apod.

Upřednostněny budou projekty malých a místních organizací a obcí. V případě, že žadatel patří mezi organizace s velkým rozpočtem (nad 1 000 000 Kč), v projektové žádosti by měl odůvodnit, proč je podpora fondu v daném případě nezbytná, a to jak z hlediska věcného, tak především z hlediska financovatelnosti projektu z jiných zdrojů.

2. Komunitní projekty

Nadační fond Hyundai podpoří projekty lokálního charakteru (realizované za pomoci místních obyvatel), které vycházejí z iniciativy komunity, místních organizací či obce a zapojují veřejnost do dění ve svém okolí.

Podpořeny budou zejména:

 • projekty, které jsou inovativního charakteru
 • projekty zapojující veřejnost
 • projekty podporující udržitelný rozvoj regionu / zlepšující stav životního prostředí
 • kulturní projekty, které jsou svého druhu iniciační (nové) a angažované (angažované umění, které reaguje na současné společenské problémy lokálního charakteru)

Podpora se nevztahuje na:

 • projekty, které svou podstatou mají být financovány z obecních rozpočtů
 • projekty bez významného inovativního prvku
 • pravidelně se opakující kulturní aktivity (festivaly, koncerty)
 • realizaci sportovních aktivit
 • poskytování sociálních služeb, zajištění vybavenosti zařízení sociální péče a jiných zařízení působících v sociální sféře
 • činnosti spolků či sdružení, které nemají dopad na místní komunitu (oddílové aktivity, zájezdy, apod.)

3. Profesionalizace existujících či nově vzniklých neziskových organizací

Nadační fond Hyundai je připraven podpořit aktivity vedoucí k rozvoji a stabilizaci organizace s cílem posílit její udržitelnost a větší soběstačnost.

Možné oblasti podpory:

 • rozvoj dobrovolnictví
 • posilování finanční stability organizace směrem k udržitelnosti (rozvoj fundraisingu, sociálního podnikání, hledání jiných zdrojů pomoci a podpory v rámci komunity)
 • tvorba strategického plánu organizace
 • zapojování komunity do aktivit organizace, aj.

Podpora se nevztahuje na:

 • vzdělávání, profesionalizaci nebo navyšování odbornosti zaměstnanců a podobné aktivity, které mohou být hrazeny z jiných zdrojů.

Upřednostněni budou žadatelé, jejichž činnost spadá do priorit podpory Nadačního fondu Hyundai.

4. Mimořádné projekty

Nad rámec výše uvedených oblastí, může Nadační fond Hyundai udělit výjimečnou podporu projektům, které přesně nespadají do žádné z definovaných oblastí podpory, ale které souvisejí s účelem Fondu a mají významný pozitivní dopad na veřejný zájem. Tyto zvláštní granty jsou zamýšleny k podpoře projektů s mimořádným přesahem nebo nezvyklých nebo jedinečných příležitosti k řešení společenských problémů. V rámci této oblasti Fond podpoří pouze omezený počet projektů.

Před podáním projektu v této kategorii, konzultujte Váš záměr s koordinátorkou!

Další informace

O příspěvek se mohou ucházet:
Právnické a fyzické osoby nekomerčního a nepolitického charakteru. Právnickými osobami se rozumí spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, příspěvkové organizace, obce, sdružení a spolky obcí. V případě, že žadatelem je obec, budou upřednostněny projekty realizované ve spolupráci s neziskovými organizacemi a za účasti veřejnosti.

Zájmová geografická oblast:
Nadační fond Hyundai podpoří projekty realizované v těchto oblastech nebo s nimi související: území bývalých okresů Frýdek – Místek, Nový Jičín a Karviná. Rozhodující je pozitivní dopad a přínos aktivit projektu, nikoliv sídlo žadatele o nadační příspěvek či jeho partnerů v projektu.

Vítány jsou zejména projekty s výše uvedenými vlastnostmi realizované nebo svým přínosem pozitivně ovlivňující občanskou společnost v obcích Dobrá, Dobratice, Horní Domaslovice, Nižní Lhoty, Nošovice, Raškovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty a Skalice.

Upřednostněny budou projekty, které prokáží:

 • smysluplnost aktivit, jejich společenskou potřebnost a prospěšnost
 • vysokou míru aktivního zapojení veřejnosti do projektu
 • realizovatelnost projektu a přiměřenost rozpočtu
 • udržitelnost pozitivních dopadů projektu v budoucnosti
 • ztíženou financovatelnost z jiných zdrojů

Nebudou podpořeny projekty:

 • převážně investičního charakteru bez zjevného pozitivního přesahu pro danou komunitu
 • komerčního charakteru bez významného sociálního či environmentálního přesahu
 • bez jakéhokoliv zapojení veřejnosti
 • směřující k podpoře politických stran a hnutí
 • jednorázové, kulturně-zábavního charakteru bez výraznějšího komunitního přesahu

Maximální výše nadačního příspěvku:
500 000 Kč (minimální výše nadačního příspěvku není určena).

Vzhledem k charakteru podporovaných aktivit bývají projekty v maximální výši grantu podporovány velmi výjimečně. Obvyklá výše grantu se pohybuje do 250 000 Kč.

Maximální výše investičních nákladů:

V předkládaném projektu musí převažovat aktivity neinvestičního charakteru nad aktivitami investičními. Toto omezení se netýká rozpočtu projektu. Je tedy možné, aby v rozpočtu převažovaly nebo jej plně tvořily investiční náklady. Investiční náklady mohou být bez ohledu na celkovou výši rozpočtu podpořeny maximálně částkou 100 000 Kč.
Investicemi se rozumí pořizování nebo náklady na úpravu, opravu či zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, tj. zejména movitých věcí, budov, staveb, vybavení, samostatných zařízení, plotů, porostů, zvířat nebo děl, na které se vztahuje ochrana autorských práv včetně počítačových programů, jehož provozně-technické funkce jsou delší než jeden rok.

Kofinancování:
Nadační příspěvky mohou být použity i ke kofinancování aktivit, které jsou v souladu s cíli tohoto grantového kola.

Povinné přílohy žádosti:

 • doklad o přidělení IČ
 • výroční zpráva organizace žadatele (v případě že ji organizace vydává)
 • výkaz hospodaření za předchozí rok (platí pro obce, příspěvkové organizace, organizace s rozpočtem nad 1 mil. Kč.)

Uzávěrka:

 • Uzávěrka grantového kola je 16. dubna 2018 ve 24:00 h.
 • Projektová žádost se vyplňuje pouze elektronicky na stránkách granty.osf.cz. Před vyplněním formuláře je nutné organizaci žadatele do systému zaregistrovat (pokud v minulosti nežádala o podporu). Pokyny pro vyplňování žádosti naleznete v příručce pro žadatele.
 • Výsledky grantového kola budou zveřejněny v druhé polovině června 2018.

Více informací a kontaktní osoba:
V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu. V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, směřujte dotaz na koordinátorku. Pro rychlou reakci z naší strany, využijte telefonické dotazování. Prosím neposílejte projektové záměry mailem k posouzení. Nebudeme moci se jim věnovat.

Eva Železná, koordinátorka Nadačního fondu Hyundai
eva.zelezna@osf.cz