Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Aktuální výzva

STIPENDIA PRO STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY A STUDENTKY

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje 23. ročník výběrového řízení pro studenty a studentky středních škol k získání stipendia na studium na soukromých středních školách v USA a ve Velké Británii.

 

Středoškoláci - stipendisté2

1. roční stipendium na soukromých středních školách v USA ve spolupráci s partnerskou organizací ASSIST

American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST) sdružuje v současné době 86 soukromých amerických škol, které nabízejí studijní pobyty zahraničním studentům ze čtrnácti zemí. Více informací o organizaci ASSIST a jejích členských školách je k dispozici na http://www.assist-inc.org/

O stipendium se mohou ucházet ti, kteří splní následující podmínky:

 • jsou občany České republiky
 • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník)
 • narodili se v období od 1. 7. 1998 do 1. 7. 2000
 • dosahují velmi dobrých studijních výsledků
 • jejich zdravotní stav je dobrý
 • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat
 • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí
 • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců

Náklady spojené se studijním pobytem:

Školné:
Zahraniční školy, které jsou členy asociace ASSIST, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 45 000 amerických dolarů.

Náklady hrazené rodinou studenta:

 • poplatek partnerské organizaci ASSIST: 6 000 USD
 • vízum: 200 USD (SEVIS poplatek) + 160 USD (poplatek za vízum)
 • osobní náklady:
  • mezinárodní letenka: cca 30 000 Kč – 35 000 Kč
  • pojištění: 1 000 USD
  • kapesné: min 1800 USD

V případě, že finanční situace rodiny nedovolí uhradit osobní náklady může se student ucházet o sponzorské stipendium, v takovém případě je třeba podepsat prohlášení ASSIST Financial Declaration vybrat možnost2) a vyplnit formulář
„Sponsorship Application Financial Assessment“.

V případě, že finanční situace rodiny neumožní uhradit ani požadovaný poplatek ve výši 6 000 USD, může kromě sponzorského stipendia požádat nadaci o odpuštění části požadovaného poplatku. O odpuštění části poplatku se žádá nadace až v momentě, kdy je studentovi nabídnuto sponzorské stipendium.

2. Davis International Scholars – dvou-tříleté stipendium na jedné ze čtyř pilotních škol sítě ASSIST

Studium je ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou. Pokud student bude pokračovat ve studium na americké univerzitě, má možnost získat po dobu dalších pěti let každoročně podporu ve výši 20 000 dolarů.

O pobyt se mohou ucházet studenti, kteří splňují výše uvedené podmínky pro roční pobyt v USA.

Tento program je přednostně nabízen studentům z rodin s nižším příjmem. Vzhledem k tomu, že počet nabízených míst je velmi limitovaný, doporučujeme studentům ucházet se i o další nabízené programy.

3. roční stipendium na soukromých školách ve Velké Británii nabízí partnerská organizace HMC

The Headmasters´ and Headmistresses´Conference (HMC) je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v roce 1869 a sdružuje 243 škol. Více informací o organizaci HMC a jejich členských školách je k dispozici na http://www.hmc.org.uk/.

3.1. plné stipendium

O pobyt v rámci HMC a získání plného stipendia se mohou ucházet pouze studenti z rodin, jejichž předpokládaný kumulovaný hrubý příjem za rok 2015 nepřekročí 30 000 britských liber.

Studenti musejí dále splnit následující podmínky:

 • jsou občany České republiky
 • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník)
 • narodili se v období od 1. 3. 1999 do 1. 9. 2000
 • dosahují velmi dobrých studijních výsledků
 • jejich zdravotní stav je dobrý
 • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat
 • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí
 • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců
 • předpokládaný hrubý příjem rodiny za rok 2015 nepřekročí 30 000 GBP

Náklady spojené se studijním pobytem:

Školné:
Zahraniční školy, které jsou členy asociace HMC, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 30 – 35 000 liber.

Náklady hrazené rodinou studenta:

 • poplatek partnerské organizaci HMC: 1 750 Liber
 • cestovní náklady: (letenka Praha – Cambridge): cca 3 500 Kč

Studenti mohou požádat nadaci o odpuštění části poplatku partnerské organizaci. Takové žádosti posuzuje správní rada nadace individuálně na základě vyžádaných dokladů.

Informace o programu HMC pro studenty a rodiče.

3.2. redukované školné

O redukované školné se mohou ucházet studenti, kteří nesplňují z výše uvedených kritérií pro plné stipendium kritérium hrubého ročního příjmu rodičů (resp rodiny , ve které student žije). Studenti, kteří na základě pohovorů získají doporučení HMC, se budou moci ucházet o snížení školného na některé ze škol, které jsou členy HMC. Výše školného je zcela v kompetenci jednotlivých škol.

Seznam požadovaných dokumentů:

Průběh výběrového řízení

Jazykové testy:

Studenti, kteří splní výše uvedené podmínky a odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v požadovaných exemplářích a s požadovanými náležitostmi, se zúčastní jazykových testů.

Termín konání testu byl stanoven na čtvrtek 10. 12. 2015 od 12:00 v Národní technické knihovně, Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice. Přesný čas bude upřesněn podle počtu přijatých přihlášek. Seznam přihlášených studentů a čas konání jazykových testů bude oznámen pouze na osf.cz. Účastníci nebudou na testy zváni písemně. Výsledky jazykových testů budou uveřejněny na osf.cz dne 18. 12. 2015.

Pohovory:

Studenti budou pozváni na osobní pohovory na základě vyhodnocení výsledků testu. Pohovory vedou zástupci zahraničních partnerů a škol. Studenti budou rozděleni do skupin podle svých preferencí. U pohovorů jsou přítomni zástupci obou zemí, je tedy možné změnit původně vybranou zemi i při pohovorech. Pohovory budou probíhat v průběhu měsíce ledna. Rozřazení studentů do skupin, místo, datum a čas konání pohovorů bude k dispozici na osf.cz nejpozději 21. 12. 2015.

Výsledky pohovorů:

Studenti, kterým na základě pohovorů bude nabídnuto stipendium, budou telefonicky kontaktováni, aby potvrdili svůj zájem, a jejich jména budou zveřejněna na osf.cz.

Konečný výběr studentů a jejich umístění na konkrétní školy je zcela v kompetenci zahraničních partnerů Nadace OSF Praha.

Finanční podmínky:

Administrativní poplatek na pokrytí administrativních výdajů v souvislosti s konáním výběrového řízení: 750 Kč
Zasílá se v termínu odevzdání přihlášky na účet: 100 103 8814 /5500,
jako variabilní symbol se uvádí datum narození studenta (např. 31. 10. 1999 – 311099).
Výše stipendia, které pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování je orientačně uvedena u jednotlivých programů. Poplatek zahraničním partnerům hradí rodina (či sponzoři) studenta. Ostatní osobní náklady se odvíjí na základě konkrétního získaného pobytu.

Přihlaste se!

Bojíte se, že vaše rodina nebude moci zaplatit náklady na život v zahraničí, které už stipendium nepokrývá? Nenechte se tím odradit a přihlaste se! Hlavní je motivace a talent. Uspějete-li ve výběrovém řízení, s uhrazením nákladů pomůže Nadace Open Society Fund Praha, Pioneer Investments a další dárci.

Termín prezentace programu: 23.10.2015 – viz pozvánka

Termín odevzdání přihlášky: 3. 12. 2015
Na adresu: Nadace Open Society Fund Praha, Hradecká 18, 130 00 Praha 3
Osobně: v kanceláři nadace do 14:00
Poštou: platí poštovní razítko s datem 3. 12. 2015

Termín konání jazykových testů: 10. 12. 2015, Národní technická knihovna, Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice, čas bude upřesněn na základě počtu obdržených přihlášek.

Termín pohovorů: 12. a 13. 1. 2016 v hotelu Prokopka, Prokopova 197/9, Praha 3.

Upozornění: termín konání testů a pohovorů je pouze jeden, náhradní termíny se nevypisují

V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu. V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, směřujte dotaz pouze elektronicky na zdenka.almerova@osf.cz.