Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Romská vysokoškolská stipendia

STIPENDIA PRO ROMSKÉ VYSOKOŠKOLSKÉ STUDENTY A STUDENTKY

Romská menšina patří v České republice k jedné z nejvíce znevýhodněných. Romské děti jsou často diskriminovány ve vzdělávání, dospělí pak na trhu práce či v přístupu ke službám a bydlení. Ukazuje se, že důležitou roli při bourání zažitých stereotypů společnosti hrají vzdělaní a aktivní Romové, kteří zároveň slouží jako motivace a pozitivní příklady pro své vrstevníky i mladší generace. Účast Romů na vysokoškolském vzdělání je však podstatně nižší než u majoritní společnosti a je daleko více ovlivněna sociálním zázemím rodin.

aneta_sucha_2

Cílem výzvy je proto podpořit vybrané romské vysokoškolské studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji. Poskytnutí stipendia si klade za cíl pomoci úspěšnému absolvování vysokoškolského studia a následnému vstupu na trh práce.
Stipendijní program zahrnuje:

úhradu nákladů spojených se studiem v maximální výši 60 000,- Kč za rok
povinnou pracovní stáž (např. v soukromé firmě, státní instituci, ambasádě, apod.) v rozsahu minimálně 100 hodin za rok (zvolí si podpoření stipendisté)
povinnou dobrovolnickou službu v neziskové organizaci, v rozsahu minimálně 100 hodin za rok (zvolí si podpoření stipendisté)
povinný kurz cizího jazyka (zvolí si podpoření stipendisté, hrazeno v rámci programu)
podporu mentora/ky (osobnost zvolená a odsouhlasená stipendistou/kou i Nadací OSF) při studiu i v neakademických oblastech života, se silným propojením na trh práce
povinnou účast na vybraných akcích Nadace OSF

Kdo může žádat:
• romští studenti a studentky vysoké školy ve věku do 26 let. Studovat lze v bakalářském či magisterském programu na státem akreditované vysoké škole (státní i soukromé), prezenční i distanční formou.

Zohledněná kritéria hodnocení:
• sociální a ekonomická potřebnost (včetně zohlednění místa bydliště a studia)
• motivace a studijní plán (relevance cílů, zájem se angažovat jako aktivní občan, apod.)
• mimo-studijní aktivity
• dosavadní studijní výsledky

Povinná součást žádosti:
• vyplněná přihláška na přiloženém formuláři, obsahující motivační dopis, cíle a vize uchazeče
• životopis
• potvrzení o studiu (potvrzení o přijetí ke studiu na VŠ; v odůvodněných případech je možné doručit dodatečně)
• kopie studijních výsledků za poslední dva semestry/školní rok
• doporučující dopis od relevantní školské instituce

Dvoukolové výběrové řízení:
1. vyhodnocení zaslaných podkladů
2. osobní pohovor s vybranými kandidáty

V průběhu výběrového řízení si Nadace OSF nárokuje případné vyžádání dalších upřesňujících skutečností a dokladů.

Poté, co uchazeč projde výběrovým řízením a získá stipendium, bude s ním uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku a bude mu přidělen mentor (osobnost, která mu bude pomáhat po dobu čerpání stipendia v osobním rozvoji). Ve spolupráci s mentorem a Nadací OSF bude sestaven plán stipendia, který bude průběžně vyhodnocován. Stipendista/ka se bude s mentorem pravidelně setkávat a bude též v kontaktu s pracovníky Nadace OSF. Mentor může stipendistovi pomoci hledat stáž, jazykový kurz či praxi v neziskové organizaci.

Aktuální výzva na akademický rok 2019/2020:

otevření výzev: 7. března 2019 
uzávěrka příjmu přihlášek:
8. dubna 2019
výběr a osobní pohovory: červen 2019
vydání rozhodnutí o podpoře: srpen 2019
zahájení: září/říjen 2019

Kompletní text výzvy ke stažení zde.
Formulář přihlášky ke stažení zde.

Přihlášku se všemi povinnými součástmi zasílejte do 8. dubna 2019 elektronicky na adresu marie.paleckova@osf.cz nebo poštou na adresu Nadace OSF, Hradecká 18, 130 00 Praha 3 s označením STIPENDIUM. S případnými dotazy se můžete obrátit na Marii Palečkovou (marie.paleckova@osf.cz, tel: 226 227 708).