Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Středoškolská stipendia 2018

STIPENDIA PRO STĚDOŠKOLSKÉ STUDENTY A STUDENTKY

 

Výběrové řízení na akademický rok 2019/20 bylo ukončeno, níže naleznete pro informaci jeho podmínky. Výběrové řízení na akademický rok 2020/21 bude vyhlášeno v říjnu 2019.

  

Nadace OSF vyhlašuje 26. ročník výběrového řízení pro studenty a studentky středních škol k získání stipendia na studium na soukromých středních školách v USA a ve Velké Británii na akademický rok 2019/20

osf_setkani-absolventu-19

 

26. 2. 2019: Výsledky pohovorů na stipendia do Velké Británie a USA

 

NABÍZENÉ PROGRAMY:

1. ROČNÍ STIPENDIUM NA SOUKROMÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V USA

 

O stipendium se mohou ucházet ti, kteří splní následující podmínky:

 • jsou občany České republiky,
 • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník),
 • narodili se v období od 1. 7. 2001 do 1. 7. 2003,
 • dosahují velmi dobrých studijních výsledků,
 • jejich zdravotní stav je dobrý,
 • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat,
 • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí,
 • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců.

Kdo je partnerem programu: ASSIST
American Secondary Schools for International Students and Teachers sdružuje v současné době 86 soukromých amerických škol, které nabízejí studijní pobyty zahraničním studentům ze čtrnácti zemí.

Kdo hradí náklady spojené se studijním pobytem:

 • Zahraniční školy, které jsou členy asociace ASSIST, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 53 000 USD.
 • Rodina studenta:
  • poplatek partnerské organizaci ASSIST 7 350 USD
  • vízum: 200 USD (SEVIS poplatek) +160 USD (poplatek za vízum)
  • osobní náklady:
   • mezinárodní letenka: cca 30 000 Kč – 35 000 Kč
   • pojištění: 1 375 USD
   • kapesné: min 1 800 USD

Podrobné informace k nákladům naleznete na této stránce.

DAVIS INTERNATIONAL SCHOLARS nabízí dvou-tříleté stipendium na jedné ze čtyř pilotních škol sítě ASSIST. Studium je ukončeno závěrečnou maturitní zkouškou. Pokud student bude pokračovat ve studium na americké univerzitě, má možnost získat po dobu dalších pěti let každoročně podporu ve výši 20 000 dolarů.
O pobyt se mohou ucházet studenti, kteří splňují výše uvedené podmínky pro roční pobyt v USA.
Tento program je přednostně nabízen studentům z rodin s nižším příjmem. Vzhledem k tomu, že počet nabízených míst je velmi limitovaný, doporučujeme studentům ucházet se i o další nabízené programy.

 

2. DVOULETÉ STIPENDIUM NA SOUKROMÝCH STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VE VELKÉ BRITÁNII

 

O stipendium se mohou ucházet ti, kteří splní následující podmínky:

 • jsou občany České republiky,
 • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník),
 • narodili se v období od 1. 3. 2002 do 1. 9. 2003,
 • dosahují velmi dobrých studijních výsledků,
 • jejich zdravotní stav je dobrý,
 • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat,
 • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí,
 • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců,
 • předpokládaný čistý příjem rodiny za rok 2018 nepřekročí 30 000 GBP.

Kdo je partnerem programu: HMC
The Headmasters´ and Headmistresses´ Conference (HMC) je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v roce 1869 a sdružuje 243 škol.

Kdo hradí náklady spojené se studijním pobytem:

 • Zahraniční školy, které jsou členy HMC, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 35 000 GBP.
 • Rodina studenta:
  • poplatek partnerské organizaci HMC: 1 400 Liber,
  • cestovní náklady: (letenka Praha – Velká Británie, dle umístění školy): cca 3 500 Kč.

REDUKOVANÉ ŠKOLNÉ: O redukované školné se mohou ucházet studenti, kteří splňují  výše uvedená kritéria a čistý  roční příjem rodičů (resp. rodiny, ve které student žije) je vyšší než 30 000 GBP a nižší než 80 000 GBP. Studenti, kteří na základě pohovorů získají doporučení HMC, se budou moci ucházet o snížení školného na některé ze škol, které jsou členy HMC. Výše školného je zcela v kompetenci jednotlivých škol.

Další informace k HMC programu pro žadatele o stipendium a pro rodiče žadatelů.

 

 

KROKY PRO VYPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ

 
 1. Přihlášku vyplňujte dle instrukcí v ní uvedených.
   
 2. V sekci nabídka programů uveďte vaše preference:
   

  • pokud se ucházíte o program v USA (Full Scholarship):
  • pokud se ucházíte o  stipendium ve Velké Británii (plné či redukované):
 3. Požádejte učitele o doporučení viz formuláře níže.
   
 4. Přeložte do angličtiny poslední školní vysvědčení (nevyžaduje se notářské ověření).
   
 5. Na účet: 100 103 8814 /5500 zaplaťte administrativní poplatek ve výši 750 Kč (jako VS uveďte datum narození studenta ve formátu ddmmrrrr).
   
 6. Na adresu nadace doručte do 4. 12. 2018 následující dokumenty:
   

PROSÍME NEPŘIKLÁDEJTE ŹÁDNÉ DOKUMENTY, KTERÉ NEJSOU POŽADOVÁNY!

 

PRŮBĚH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Jazykové testy:

Studenti, kteří splní výše uvedené podmínky a odevzdají řádně vyplněnou přihlášku v požadovaných exemplářích a s požadovanými náležitostmi, se zúčastní jazykových testů. Termín konání testu byl stanoven na čtvrtek 13. 12. 2018 v Národní technické knihovně, Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice.

Harmonogram a instrukce k jazykovým testům

Výsledky jazykových testů:

Výsledková listina

Na pohovory jsou zváni všichni uchazeči a uchazečky. Termín, čas a místo konání pohovorů budou zveřejněny v pátek 21. 12. 2018.

Pohovory:

Studenti budou pozváni na osobní pohovory na základě vyhodnocení výsledků testu. Pohovory vedou zástupci zahraničních partnerů a škol. Studenti budou rozděleni do skupin podle svých preferencí. U pohovorů jsou přítomni zástupci obou zemí, je tedy možné změnit původně vybranou zemi i při pohovorech.

Pohovory se uskuteční ve dnech 9. – 10. 1. 2019 prostorách Hotelu Prokopka, Prokopova 9, 130 00 Praha 3. Pohovory budou probíhat ve skupinách za přítomnosti zástupců HMC a ASSISTu. Pohovor trvá cca 30 – 45 min.  Nabídky na stipendia konkrétním studentům jsou známy většinou na konci února.        

Rozvrh pohovorů 9. – 10. 1. 2019

Výsledky pohovorů:

Studenti, kterým na základě pohovorů bude nabídnuto stipendium, budou telefonicky kontaktováni, aby potvrdili svůj zájem, a jejich jména budou zveřejněna na této stránce.
Konečný výběr studentů a jejich umístění na konkrétní školy je zcela v kompetenci zahraničních partnerů Nadace OSF.

26. 2. 2019: Výsledky pohovorů na stipendia do Velké Británie a USA

Stipendia do Velké Británie:

Na základě pohovorů se zájemci o získání stipendia na střední školu ve Velké Británii, získala nabídku na plné stipendium: Vladimíra Martínková z gymnázia a OA v Pelhřimově.

Další 3 studenti obdrželi doporučení na redukované stipendium, jsou to: Ondřej Festa z gymnázia v Humpolci, Eliška Veselá z gymnázia Jana Nerudy v Praze a Marie Zatloukalová z gymnázia Olomouc-Hejčín.

Nabídku plného stipendia do USA získali:
 • plné sponzorované stipendium: Jana Buchtová z PORGu Ostrava a Veronika Francová z Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově
 • plné nesponzorované stipendium: Adam Černý z Klvaňova gymnázia v Kyjově a Eliáš Gaydečka z Lauderova gymnázia v Praze
 • na čekací listině jsou: Natanael Guttnerz z Lauderova gymnázia v Praze, Julie Saitzová z Masarykova gymnázia v Říčanech a Natalie Hrabalová z gymnázia Josefa Seiferta v Praze

O stipendium se celkově ucházelo více než 500 studentů ze 14 zemí.

 

PŘIHLASTE SE!

 

Bojíte se, že vaše rodina nebude moci zaplatit náklady na život v zahraničí, které už stipendium nepokrývá? Nenechte se tím odradit a přihlaste se! Hlavní je motivace a talent. Uspějete-li ve výběrovém řízení, s uhrazením nákladů pomůže Nadace Open Society Fund Praha a její dárci.

V případě, že finanční situace rodiny neumožní uhradit plnou výši požadovaného poplatku 7 350 USD/1450 Liber, může kromě sponzorovaného stipendia požádat nadaci o odpuštění části požadovaného poplatku. O odpuštění části poplatku se žádá nadace až v momentě, kdy je studentovi nabídnuto sponzorované stipendium.

 

TERMÍNY

 
Termín odevzdání přihlášky:

4. 12. 2018

Na adresu: Nadace Open Society Fund Praha, Hradecká 18, 130 00 Praha 3.
Osobně: v kanceláři nadace do 14:00.
Poštou: platí poštovní razítko s datem 4. 12. 2018.

Termín konání jazykových testů:

13. 12. 2018, Národní technická knihovna, Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6 – Dejvice.
Harmonogram a instrukce k jazykovým testům

Termín pohovorů:

Pohovory se uskuteční ve dnech ve středu 9. ledna a ve čtvrtek 10. ledna 2019. 
9. 1. 2019 pohovory HMC (preference stipendia do Velké Británie)
10. 1. 2019 pohovory ASSIST (preference stipendia do USA)

Seznam studentů pozvaných na pohovory včetně termínu, času a místa konání pohovorů bude zveřejněn na těchto stránkách dne 21. 12. 2018.
Sledujte prosím internetové stránky, pozvánky nebudou rozesílány poštou.

Upozornění: termín konání testů a pohovorů je pouze jeden, náhradní termíny se nevypisují.

V případě nejasností navštivte stránku nejčastější otázky a odpovědi týkající se programu. V případě, že na svou otázku nenaleznete odpověď, směřujte dotaz pouze elektronicky na zdenka.almerova@osf.cz.