Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Hledejme společně novou cestu!

Rok udělení podpory: 2014
Datum realizace: 01.09.2014 – 30.11.2015
Částka: 889 704 Kč
Organizace: Genderové informační centrum NORA, o.p.s.

Cílem projektu je zvýšit povědomí konkrétní skupiny romských žen o genderových tématech, motivovat je k potřebě profesního rozvoje a podpořit jejich vstup na trh práce. Projekt rovněž zaciluje na sensibilizaci české veřejnosti (laické i odborné) ke specifikům genderových vztahů v romské populaci.

Na realizaci projektu budou spolupracovat dvě neziskové organizace, Genderové informační centrum NORA, o.p.s. (dále jen GIC NORA) a romské sdružení MIRET. Projekt bude pracovat s cílovou skupinou 30 romských žen z Brna a okolí. Tyto ženy budou formou interaktivního semináře seznámeny s problematikou genderu a rovných příležitostí, budou jim nabídnuty vzdělávací aktivity šité na míru této cílové skupině (základy pracovního práva, diskriminace na základě etnika, mapování vlastních kompetencí a strategie time managementu) a možnost mentoringu.

Součástí projektu bude také výzkum na téma role romských žen. Výzkum bude realizován kvalitativní metodou formou rozhovorů, konkrétně 15 polostrukturovaných rozhovorů uskutečněných v Jihomoravském kraji a v Pardubickém kraji, kde mají obě organizace svá zázemí. Výběr vzorku žen bude proveden metodou sněhové koule. Kvalitativní rozhovory povedou i 2 romské ženy, které budou pro tuto formu sběru dat nejprve proškoleny odbornicí z GIC NORA. Výstupem šetření bude výzkumná zpráva určená pro romská sdružení, instituce zabývající se romskou problematikou nebo pracující s romskou populací i organizace zabývající se obecně tematikou genderu.

MIRET podporující talentovanou romskou mládež vybral z řad svých spolupracovníků/ic dva mladé romské umělce, kteří natočí krátký dokument k tématu rolí romských žen. Film uvede mj. inspirativní příklady romských žen, které vybočily z tradičně pojímaných genderových vztahů v romské komunitě a prosadily se na pracovním trhu. Tento dokument bude mít svoji premiéru na závěrečné projektové konferenci určené pro veřejnost. Na této konferenci budou prezentovány výstupy výzkumné zprávy. Součástí konference bude i panelová diskuse se zástupkyněmi romských žen podpořených v projektu, zástupci/kyněmi obou organizací zapojených do projektu a odborníky/icemi na genderovou a romskou problematiku.