Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

Nebudu obětí!

Rok udělení podpory: 2015
Datum realizace: 01.06.2015 – 30.04.2016
Částka: 760 188 Kč
Organizace: Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Projekt se zaměřuje na oblast domácího násilí s migračním prvkem. Řeší specifické potřeby cizinek i cizinců, kteří byli, či jsou ohroženi a zasaženi domácím násilím. Nevyhýbá se ale ani reflexi opačných situací, kdy jsou oni sami původci tohoto násilí. Souborem aktivit chce projekt toto násilí eliminovat a minimalizovat jeho následky. Stojí na 3 pilířích: a) analytická a koncepční práce, b) přímá práce s cílovou skupinou, c) preventivní a podpůrná opatření, včetně osvěty a medializace. Mezi výstupy patří analýza cizinecké a azylové legislativy v kontextu postavení závislých osob, včetně návrhů na řešení problému či realizované právní a sociální poradenství konkrétním osobám. Výstupem budou i vzdělávací semináře pro pomáhající organizace (směřované zejména do regionů) doplněné praktickým manuálem s osvědčenými postupy pro práci s cizinci ohroženými násilím. Počítáme i s diskusními kluby pro migranty (pánský, popř. interkulturní klub) a s letáky v jazykových mutacích s návodem pro osoby postižené domácím násilím, jak situaci řešit, a to s ohledem na specifika daná migračním statusem. Projekt bude realizovat SIMI spolu s českou NNO Acorus a norskou NNO SEIF.