Podpořte aktivity
Nadace OSF

Podpořte aktivity
Nadace OSF

3.9.2019

Program Active Citizens Fund v České republice: Podpoříme občanskou společnost třemi sty miliony korun

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Do Česka nyní přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství. To vše pod správou konsorcia, které tvoří tři zkušené organizace: Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Každý, kdo se aktivně zapojí do úklidu ve své obci, koho zajímá, za co se utratí peníze z rozpočtu města, komu není lhostejné, jakým způsobem se svými občany komunikuje státní správa a jaké informace dává k dispozici veřejnosti – ti všichni tvoří občanskou společnost. Občanská společnost však zahrnuje i školy, neformální skupiny a další organizace. Většina občanů se s takovými organizacemi setká, ať už jde o volnočasové aktivity, potřebu pomoci blízkým nebo vyhledání podpory, když se v našem okolí děje něco, co sami nedokážeme zvrátit.
Chceme zapojit občany do veřejného dění, propojovat je, sbližovat. Chceme, aby se společně podíleli na rozhodování o svém okolí. Aby byli slyšet a vidět při hájení svých práv. Chceme vysvětlovat, v čem je přínos fungující občanské společnosti,” vysvětluje své vize ředitel Nadace OSF Robert Basch.

Neziskový sektor čelí v České republice útokům z mnoha stran. Organizace se nemohou spolehnout na podporu jednotlivců či státu. Organizace občanské společnosti jsou však dnes v České republice nezastupitelné, nedílnou součástí jsou i organizace neziskové. Nejde jen o entuziasmus tam, kde jiným docházejí síly, ale především o profesionální přístup, know-how a zkušenost, kterou lidé v neziskovém sektoru mají. Neziskové organizace jsou důležité pro ty, na které se v rámci jiné podpory nedostává. V mnoha případech suplují roli státu nebo naopak fungují jako jeho hlídací psi.
Program na podporu neziskového sektoru je od počátku nedílnou součástí Fondů EHP a Norska. Jsem velmi rád, že v rámci aktuálního období jsme se shodli na výrazném navýšení alokace tohoto programu, která je v případě České republiky 15 milionů euro. Nastavení priorit fondu a jeho administrace zkušenými organizacemi je zárukou toho, že peníze budou vynaloženy efektivně – posílí kapacity i roli organizací občanské společnosti a pomohou navázat nová partnerství mezi našimi zeměmi“, říká Robert Kvile, velvyslanec Norska v České republice.

Program Active Citizens Fund během následujících pěti let finančně podpoří stovky organizací. Rozdělí více než tři sta milionů korun na projekty, které usilují o transparentnější veřejnou správu, prosazují společně se znevýhodněnými skupinami jejich potřeby, přispívají k vyšší mediální gramotnosti mladých i široké veřejnosti či se zabývají životním prostředím ve vztahu ke klimatické změně.
Vyspělost kultury společnosti poznáme podle toho, jak se chová k znevýhodněným a menšinám.
I přesto, že naše společnost v posledních desetiletích prošla velkým vývojem, je stále řada oblastí, kde je i nadále třeba posilovat práva znevýhodněných. V oblasti sociální spravedlnosti a začleňování znevýhodněných skupin, kterou bude mít v programu na starost naše nadace, podpoříme projekty se zaměřením na rodiny s dětmi v ohrožení, oběti projevů nenávisti a předsudečného chování, migranty a azylanty a také romskou menšinu,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

První grantové výzvy byly vypsány 3. září 2019. Žádat v nich mohou neziskové organizace registrované v ČR, které se chtějí zasadit o systémové změny na poli mediálního vzdělávání, advokačních aktivit či podpory znevýhodněných skupin. Další výzvy budou vypsány v říjnu a budou určené na projekty, které reagují na aktuální témata, rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity existujících neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Více informací najdete na webu www.activecitizensfund.cz.

Kontakty

Nadace OSF
Katka Nováková
manažerka programu Active Citizens Fund
katka.novakova@osf.cz
telefon 226 227 736
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
www.vdv.cz

Skautský institut
www.skautskyinstitut.cz

www.osf.cz

Martina Malinová
PR manažerka
martina.malinova@osf.cz

Doplňující informace: 

Posilujeme občanskou společnost, jeden z pilířů fungující demokracie. Prosazujeme otevřenost a toleranci ve společnosti. Podporujeme participaci občanů na tvorbě veřejných politik. Jsme oporou zranitelným a znevýhodněným skupinám při hájení jejich práv.
Měníme společnost. S odvahou.

Strategie programu

 • posílit kapacitu a spolupráci neziskových organizací napříč občanským sektorem
 • posílit spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či marginalizované skupiny
 • posílit advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci i tvorbu veřejných politik a jejich prosazování
 • oslovit veřejnost v periferních částech Česka a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu
 • podpořit inovativní metody vyzývající k občanské angažovanosti
 • oslovit opomíjené cílové skupiny, včetně romské menšiny, s cílem posílit jejich práva
  aktivizovat občanskou angažovanost mladých

Tematické oblasti Active Citizens Fund

 • demokracie, aktivní občanství, řádná a transparentní správa věcí veřejných
 • lidská práva a rovné zacházení,potírání všech forem diskriminace
 • sociální spravedlnost a začleňování znevýhodněných skupin
 • genderová rovnost a genderově podmíněné násilí
 • životní prostředí a klimatická změna

Zaměření grantů

 • občanská participace
 • advokační a watchdogové aktivity
 • posílení znevýhodněných skupin a jejich schopnosti hájit svá práva
 • občanské vzdělávání a mediální výchova
 • posílení neziskových organizací a jejich kapacity, profesionality, udržitelnosti a schopnosti budovat sítě svých příznivců a efektivně s nimi pracovat

Typy grantů

 • Systémové granty: 100 – 250 tis. EUR na projekty s délkou 3-4 roky na podporu systémových změn
 • Základní granty: 8 – 85 tis. EUR na projekty s délkou 1-2,5 roku, které reagují na aktuální témata, jsou však oproti dosavadní činnosti inovativní nebo rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity
 • Akční granty: 1 – 3 tis. EUR. na projekty s délkou 6-12 měsíců, které řeší akutní kauzy či problémy v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na veřejném dění
 • Matchingové granty: do 4 tis. EUR na projekty s délkou 6-12 měsíců na podporu komunikace aktivit veřejnosti prostřednictvím crowdfundingových kampaní
 • Granty na bilaterální spolupráci: 1 – 4 tis. EUR na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci mezi českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Pro koho:
Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a sdružení právnických neziskových osob), které mají minimálně dvouletou aktivní historii (u akčních grantů minimálně jednoletou aktivní historii).

Od kdy do kdy:
Předpokládaný začátek podpořených projektů je první čtvrtletí roku 2020, všechny projekty musí být ukončeny do 30. 4. 2024.

24.6.2019

Dopady inkluzivní reformy: Cesty romských žáků ke vzdělávání

Dana Moree ve spolupráci s Nadací OSF publikují další výzkum, který se týká dopadů inkluze v českém vzdělávacím systému a doporučení, která z toho plynou. Kvalitativní výzkum mapoval, jaké jsou …

Celý článek

21.3.2019

Nadační fond Hyundai podpoří komunitní projekty v Moravskoslezském kraji

Praha, 21. března 2019 – Obce a nevládní organizace mohou i letos žádat o podporu u Nadačního fondu Hyundai. Fond rozdělí okolo 1 milionu korun na profesionalizaci neziskových organizací a …

Celý článek

14.2.2019

Docházku dětí do školek mohou zlepšit asistenti, chybí na ně ale peníze

Do povinného předškolního vzdělávání se podle šetření České školní inspekce nezapojily asi 3 % dětí, kterých se povinnost týká. Často jde o děti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí. Závěry šetření organizace …

Celý článek

18.12.2018

Místní knihovny zvou na přednášky o dezinformacích, reklamě a světu médií

Lidé v menších městech v krajích Ústeckém, Královéhradeckém a Moravskoslezském se mohou až do února účastnit více než 100 vzdělávacích akcí, které pořádají místní knihovny a které mají posílit informovanost …

Celý článek