fbpx

Grantová výzva Mediální vzdělávání v knihovnách 2021

Nadace OSF vyhlašuje grantovou výzvu pro veřejné knihovny na pořádání aktivit pro veřejnost v oblasti mediálního vzdělávání. Grantová výzva je součástí programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím.

Program Nadace OSF Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím: Mediální vzdělávání pro knihovníky i veřejnost vznikl, aby knihovnice a knihovníci mohli rozvíjet svou významnou roli v oblasti neformálního mediálního vzdělávání, zejména pomáhat lidem rozlišovat ověřené a relevantní informace od lží a manipulací.

Tímto programem aktivně přispíváme k naplnění vize uvedené v Koncepci rozvoje knihoven do roku 2030, která popisuje roli knihoven následovně: Knihovny upevňují ve společnosti principy vzájemného respektu a významu občanské diskuse, pomáhají při rozmachu komunitního života, rozvíjejí principy participace a aktivně propojují různé skupiny obyvatel v rámci místa, regionu.

Plné znění Grantové výzvy Mediální vzdělávání v knihovnách 2021 je ke stažení ZDE.

Cíle výzvy:

Finanční podpora knihoven určená na:

 • pořádání akcí pro veřejnost v knihovnách, které rozvíjí mediální gramotnost, kritické myšlení a s tím související práci s informacemi a mediálními obsahy – osobní setkání s účastníky je preferováno s ohledem na komunitní funkci knihoven, budování osobních vazeb a získávání zpětné vazby; akce v online podobě jsou možné zejména v případě nepříznivé epidemiologické situace či z důvodu efektivnějšího zapojení zvolených cílových skupin

Část grantu lze použít na:

 • rozvoj digitálního zázemí v knihovnách – například pořízení digitálních nástrojů (aplikací, technologií, aktualizace webu, licencí na ZOOM apod.), které knihovnám umožní či usnadní pořádat aktivity podporující rozvoj mediální gramotnosti
 • vzdělávání knihovnic a knihovníků v oblasti mediální, informační a digitální gramotnosti

Cílovou skupinou akcí pro veřejnost může být široká veřejnost zahrnující dospělé, seniory, rodiče na mateřské/rodičovské i děti a studenti všech stupňů škol.

Podpořeným knihovnám dáváme pro inspiraci k dispozici průběžně aktualizovanou databázi organizací, projektů, lektorek a lektorů působících v oblasti mediálního vzdělávání, se kterými si knihovny budou moci dohodnout realizaci a termíny akcí pro veřejnost ZDE.

Priority výzvy:

 • minimálně 30 % z celkové částky v této grantové výzvě je určeno pro knihovny menších měst a obcí (tj. mimo krajské knihovny zřízené příslušným orgánem kraje), k této prioritě bude přihlíženo v případě, že se o grant bude ucházet dostatek knihoven
 • dlouhodobější spolupráce knihovny s lokální komunitou, organizací, školou (cílem je podpořit komunitní roli knihovny)
 • podpora několika na sebe navazujících akcí či naváznost na stávající programy knihovny (cílem je podpořit kontinuální a systematický rozvoj mediální gramotnosti spíše než jednorázové či nahodilé akce); tímto však nejsou z výzvy vyloučeny knihovny, které se chtějí mediálnímu vzdělávání teprve začít věnovat

Žadatel:

veřejná knihovna¹

Celková alokace na výzvu v roce 2021:

850 000 Kč

Výše grantu:

10 000 – 100 000 Kč

Podmínky čerpání grantu (nadačního příspěvku):

Grant lze použít na:

 • náklady přímo související s pořádáním akce (a knihovna je nemůže zajistit z vlastních zdrojů) či vzděláváním knihovnic a knihovníků, např. honoráře a cestovní náklady lektorek a lektorů, drobné občerstvení na akci, pronájem (nezbytné) extra techniky na akci, zajištění online přenosu akce, propagaci akce, přípravu či tisk podpůrných nebo vzdělávacích materiálů (včetně nákupu tematických knih)
 • nákup nebo předplacení, nastavení, instalaci digitálních nástrojů a software; tvorbu či optimalizaci webových stránek nebo aplikací

– nepřímé náklady nejsou uznávány
– grant bude příjemci grantu vyplacen do 1 měsíce po uzavření grantové smlouvy
– grant bude příjemcem grantu vyúčtován do 1 měsíce od ukončení projektu (dle vzoru nadace)
– povinnou součástí projektu je získání zpětné vazby od účastníků akce a vyhodnocení výsledků a dopadu projektu (dle vzoru nadace)
– pro knihovny je povinná účast na online školení pořádaném Nadací OSF, jak akce pro veřejnost propagovat, jak oslovit cílovou skupinu akce apod. (cílem je zajistit odpovídající dosah pořádaných akcí)

Žadatel může žádat na aktivity ve více knihovnách, např. pro svou i spřátelenou knihovnu z jiné obce (tj. pokud se 2 knihovny ze sousedních/spolupracujících obcí rozhodnou pozvat stejného lektora do obou knihoven apod.).

Období realizace projektů:

listopad 2021 – červen 2022

Kritéria výběru:

(V závorce je uvedeno, na co byste měli ve své žádosti odpovědět.)

 1. zaměření projektu na cíle výzvy, tj. na mediální, informační a digitální gramotnost, kritické myšlení a práci s mediálními obsahy (max 10 bodů)
  (Věnuje se projekt uvedeným tématům? Umíte rozpoznat a dobře popsat problém, který chcete řešit? Víte, co je jeho příčinou? Jak váš projekt přispěje k řešení popsaného problému, k jaké změně a u koho dojde? Realizovali jste již podobné projekty či aktivity v uvedené komunitě/lokalitě?)
 2. záměr a popis aktivit (max 50 bodů)
  (Pomohou naplánované aktivity naplnit cíle projektu? Jde o jednorázovou či navazující aktivitu či aktivity? (priorita výzvy) Jak přispějí ke zlepšení situace v dané komunitě/lokalitě? Přizvete k realizaci projektu další subjekty, např. jiné neziskové organizace, školy, úřady, odborníky? Navazujete na již předchozí spolupráci? (priorita výzvy)
 3. znalost a specifikace cílové skupiny aktivit, vč. způsobu oslovení cílové skupiny (max 10 bodů)
  (Máte dobře promyšlenou cílovou skupinu svého projektu (účastníky) a zároveň to, jak ji oslovíte a jak ji do projektu zapojíte?)
 4. využití výstupů a výsledků aktivit v budoucnu, navazující plány knihovny (max 10 bodů)
  (Plánujete využít výsledků tohoto projektu v budoucnu? Plánujete na projekt v dané komunitě navázat?)
 5. efektivní a hospodárný rozpočet (max 20 bodů)
  (Máte v rozpočtu uvedeno vše, co pro projekt a jeho aktivity potřebujete? Není projekt příliš drahý nebo naopak příliš levný – tedy nevolíte nízkou či dokonce špatnou kvalitu pořizovaných služeb apod.?)

Způsob hodnocení:

 • bodové hodnocení žádosti hodnotitelem (z Nadace OSF) – max. 100 bodů
 • hodnotící komise (zástupci Nadace OSF, SKIP a externí expert/lektor mediální výchovy)
 • schválení správní radou Nadace OSF

Uzávěrka a podání žádostí o grant:

Hodnoceny budou pouze úplné žádosti o grant odevzdané v elektronické podobě prostřednictvím on-line systému Grantys do data a času uzávěrky této grantové výzvy – tj. do čtvrtka 30. září 2021 do 12:00 hodin na adrese: https://granty.nadaceosf.cz

Všeobecné informace pro žadatele, včetně manuálu do systému Grantys najdete ZDE. Zkrácenou verzi manuálu najdete Prázdný projekt z Grantysu_Knihovny_2021.

Kontaktní údaje a informační webinář:

Prezentace z informačního webináře pro žadatele, který se uskutečnil 10. září 2021, je ke stažení ZDE. Zde je aktualizovaný seznam Otázek a odpovědí

V případě dotazů se prosím obracejte na koordinátorku projektu:
Tereza Lišková
tereza.liskova@osf.cz
tel: +420 604 270 405
K diskuzi můžete využít i skupinu Mediální vzdělávání na platformě Slack.

Kontaktní osoba pro případ technických potíží s přípravou a předložením žádostí v databázi Grantys:
Petr Svatoš – IT Manager
podpora.grantys@osf.cz
tel: +420 226 227 733

Obsah grantové žádosti

Grantovou žádost vyplňujete a odevzdáváte v systému Grantys (viz https://granty.nadaceosf.cz).

Pracovní verzi žádosti ve Wordu, ve které si můžete žádost připravit před vyplněním žádosti v systému Grantys a případně hlídat maximální povolený počet znaků, si můžete stáhnout ZDE nebo (jste-li již registrováni v systému Grantys) generovat přímo v Grantysu (v menu „Soubory“ – „Vytvořit dokument“). Hotové texty pak z Wordu nakopírujte do systému, nezapomeňte při tom na vyplnění rozpočtu.

Anotace

A1. Název projektu v angličtině:

A2. Anotace projektu v angličtině: 
(maximálně 800 znaků)

A3. Přehled aktuální činnosti:
Popište projekty realizované vaší organizací za poslední 1-2 roky – co bylo cílem projektu, co se vám v projektu povedlo, kdo jej finančně podpořil a kdo se na realizaci podílel. Stručně popište i případné aktivity na dobrovolné bázi za poslední 2 roky. (maximálně 1800 znaků)

TÉMA PROJEKTU A JEHO CÍLE

B1. Problém a jeho příčiny:
Proč chcete projekt v dané komunitě/lokalitě realizovat? Jaký konkrétní problém chcete řešit? Co je jeho příčinou? Co by se stalo, pokud by se popsaný problém neřešil? (maximálně 1800 znaků)

B2. Způsob řešení problému:
Jakým způsobem budete problém řešit? Jak to přispěje k řešení problému a jak to pomůže místní komunitě/lokalitě? (maximálně 1500 znaků)

B3. Cíle projektu a jeho dopady:
Jaké změny chcete projektem dosáhnout a u koho (u jaké cílové skupiny)? Podle čeho poznáte, že se změny podařilo dosáhnout? Jak změříte, že změna přispěla k řešení zvolené příčiny problému? Uvedené cíle musí být  SMART (konkrétní–měřitelné–dosažitelné–realistické–projektem časově ohraničené). (maximálně 2000 znaků)

B4. Cílové skupiny:
Které cílové skupiny budou do projektu přímo zapojeny a jak? O jaký počet lidí se jedná? Jak účastníky projektu oslovíte a jak je přesvědčíte, aby se do projektu zapojili? (maximálně 1000 znaků)

B5. Aktivity projektu:
Jaké aktivity zrealizujete pro dosažení cíle? Co bude cílem každé aktivity a od kdy do kdy bude probíhat? (maximálně 2000 znaků)

B6. Součinnost v projektu:
S kým plánujete na projektu spolupracovat a proč? (Existují v dané oblasti již nějaké organizace/iniciativy/platformy? Jakým způsobem vám pomohou k řešení příčin problému?) (maximálně 800 znaků)

B7. Udržitelnost:
Jakým způsobem využijete výsledky a výstupy projektu v dané komunitě/lokalitě v budoucnu? Pokud plánujete na projekt navázat, stručně popište jak. (maximálně 800 znaků)

¹Za veřejnou knihovnu je považována knihovna poskytující veřejné knihovnické a informační služby, podle definice ze Směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj (viz GILL, Philip. Služby veřejných knihoven: směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj [online]. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2002. ISBN 80-85851-14-8).