Otevřené informace

Nadace OSF se zaměřuje na rozvoj právního státu a demokracie a na omezení korupce. Podporuje svobodný přístup k informacím a zapojení lidí do veřejného dění. Prosazuje rovný přístup všech dětí ke vzdělávání a všech lidí k příležitostem současného světa. Dlouhodobě se věnuje prosazování transparentnosti veřejné správy a posilování občanské participace v digitálním věku.

V souladu s těmito principy Nadace OSF vyhlašuje v rámci projektu Náš stát, naše data dne 20. června 2019 otevřenou grantovou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty v uvedeném tématu a finančním rozsahu.

Granty jsou zacílené na pokrytí základních nákladů spojených se soudními spory vedenými s ohledem na prosazování práva na informace dle zákona 106/1999 Sb. a dle zákona 123/1998 Sb. Právo na informace je jednou ze základních záruk fungování veřejné správy, díky kterému je možné kontrolovat její činnost a podílet se na správě věcí veřejných. Vytváření co nejotevřenějšího prostoru pro zapojení a informování občanů tak přispívá ke kvalitnější veřejné správě.

Praxe v ČR ukazuje, že nejzajímavější datasety jsou otevírány až na základě rozhodnutí soudů. Už samotné spory iniciované občany přitahují mediální a občanskou pozornost ke konkrétnímu problému a vznáší otázky o dostupnosti informací z veřejné správy. Kromě toho tyto spory a související rozhodnutí často fungují jako precedenty v případech otevírání dat a podněcují úřady v podobně zaměřených tematických oblastech, aby svá data zpřístupnily předtím, než ke sporu vůbec dojde.

Upřednostňovány budou projekty, které mají potenciál získané informace publikovat ve formátu otevřených dat. Ty představují kvalitativní posun v přístupu k informacím a tím naplňují principy fungování moderního právního státu.

Cílem grantové výzvy je:

 • podpořit jednotlivce aktivní v procesu zpřístupňování informací, které podporují veřejnou kontrolu a možnost informované volby pro občany;
 • zesílit tlak na otevírání klíčových datasetů;
 • poskytnout veřejné správě zpětnou vazbu týkající se její schopnosti vytvářet informovanou společnost dle zákonných norem.

Podpořeny budou projekty, které:

 • přispívají k větší otevřenosti veřejné správy vůči občanům;
 • zlepšují přístup občanů k informacím a zvyšují možnost jejich informované volby;
 • zvyšují povědomí občanů o jejich právech a možnostech svobodného přístupu k informacím prostřednictvím pravidelného sdílení informací o probíhajícím sporu.

Kritéria hodnocení:

 • Potřebnost / naléhavost problému
 • Relevantnost informace v potenciální době rozhodnutí soudu
 • Potenciál dosažení systémové změny
 • Možnost následného zveřejnění informace ve formátu otevřených dat
 • Koordinace a spolupráce s dalšími aktéry
 • Přenositelnost řešení na jiné regiony/témata (otevřenost volnému šíření know-how)
 • Jasně a srozumitelně napsaný projekt (cíle, výstupy, indikátory úspěchu)

V rámci grantové výzvy nebudou podpořeny politické subjekty ani politicky činné osoby.

HARMONOGRAM:

 • Termín vyhlášení: 20. 6. 2019
 • Termín uzávěrky: do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání určené částky 100 000 Kč
 • Termín hodnocení: průběžně, každé dva měsíce
 • Výše podpory na grantovou výzvu: 100 000 Kč
 • Výše grantu na jeden projektu: max. 10 000 Kč

Projekt končí doložením nákladů na soudní žalobu, s ohledem na prosazování práva na informace dle zákona 106/1999 Sb. a dle zákona 123/1998 Sb.

Jen 1 žádost na organizaci/jednotlivce.

Kdo může podat žádost:
organizace, neformální iniciativy a jednotlivci aktivní na místní úrovni (legální status organizace není podmínkou)

Složení hodnotící komise: Zástupce Nadace OSF a nezávislí experti.

Doporučení pro žadatele o grant:
Před podáním žádosti o grant doporučujeme obrátit se na některou z poraden poskytujících právní pomoc v případě žádostí dle Zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.) a Zákonu o právu na informace o životním prostředí (č. 123/1998 Sb.) a informovat se o relevantnosti žádosti a efektivním vedení správních řízení v případě žádosti dle zmiňovaného zákona. Poradní činností se zabývají například organizace:
Otevřená společnost
Frank Bold
Oživení

Žádosti se vyplňují v Grantysu na adrese https://granty.nadaceosf.cz, kde najdete výzvu „Otevřené informace“. Po přihlášení do systému zvolte, zda chcete žádost podat za organizaci, nebo jako jednotlivec (dodatečně již není možné měnit).

Manuál Grantysu

[:]