NOVINÁŘSKÁ CENA

VYHLAŠOVATEL, ORGANIZÁTOR A PARTNEŘI SOUTĚŽE

Článek 1.

Vyhlašovatelem soutěže Novinářská cena je Nadace Open Society Fund Praha (dále jen Nadace OSF), IČ: 47611804, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3.

Článek 2.

Organizátorem soutěže Novinářská cena je Nadace OSF. Organizátor soutěže zajišťuje koordinaci soutěže a vyhlášení výsledků. Zodpovídá za transparentní a čestný průběh soutěže. O průběhu soutěže informuje Radu soutěže.

POSLÁNÍ A CÍLE SOUTĚŽE

Článek 3.

Posláním soutěže je veřejně vyzdvihnout hodnotnou novinářskou práci, která má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Cílem soutěže je podpořit a ocenit novináře za práce, které vynikajícím způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti a tím přispívají k jejímu zkvalitňování.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A CENY

Článek 4.

V Novinářské ceně budou uděleny ceny v kategoriích:

Kategorie psané žurnalistiky

 1. Nejlepší rozhovor
 2. Nejlepší reportáž
 3. Nejlepší komentář
 4. Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Kategorie audiovizuální žurnalistiky

 1. Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse
 2. Nejlepší reportáž
 3. Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek

Kategorie online žurnalistiky

 1. Cena za inovativní online žurnalistiku (ve spolupráci s Newton Media)

Zvláštní ceny

Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura

Česko-slovenská cena veřejnosti

Cena za regionální žurnalistiku (ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung)

Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku zaměřenou na řešení

Cena Karla Havlíčka Borovského za významný počin v české žurnalistice (ve spolupráci s Nadací Český literární fond)

Cena Novinářská křepelka pro mladé žurnalisty do 33 let (ve spolupráci s Nadací Český literární fond)

V případě, že organizátor soutěže vyhodnotí počet příspěvků v kategoriích psané či audiovizuální žurnalistiky jako nedostačující, můžou být některé z kategorií 1, 2, 4, 5, 6 a 7 sloučeny dohromady, a to podle novinářského žánru. V takovém případě vítěz jednotlivých kategorií obdrží cenu ve stejné výši jako v původní kategorii (viz článek 20.).

Článek 5.

Do kategorie Nejlepší rozhovor je možné přihlásit příspěvek s jedním nebo více respondenty. Do této kategorie spadají též jiné žánry, v jejichž rámci byl rozhovor využit jako metoda novinářské práce, například rozšířená zpráva nebo zpravodajský příspěvek. V této kategorii je možné přihlásit pouze jednotlivý příspěvek. Výjimkou jsou rozhovory na pokračování.

Článek 6.

Do kategorie Nejlepší reportáž lze přihlásit jednotlivý příspěvek nebo monotematickou sérii max. 5 článků. Porotci v této kategorii hodnotí pouze čistý text, není tedy nutné doplňovat obrazovým materiálem a fotografiemi.

Článek 7.

Do kategorie Nejlepší komentář je možné přihlásit minimálně 3 a maximálně 5 příspěvků, ať už se jedná o jednotlivé komentáře či monotematickou sérii. Do kategorie je možné zařadit i jiné novinářské žánry, které využívají komentář jako pracovní metodu, např. editorial, úvodník, fejeton, sloupek, črta či blog.

Článek 8.

Do kategorie Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek lze přihlásit jednotlivý příspěvek nebo monotematickou sérii max. 5 článků. Porotci v této kategorii hodnotí pouze čistý text, na grafy, tabulky a další infografiku nebude brán zřetel.

Článek 9.

Do kategorie Nejlepší rozhovor, beseda nebo diskuse je možné přihlásit příspěvek s jedním nebo více respondenty. V této kategorii je možné přihlásit pouze jednotlivý příspěvek (nikoliv cyklus rozhovorů). Do této kategorie spadají též jiné žánry, v jejichž rámci byl rozhovor využit jako metoda novinářské práce, například podcast.

Článek 10.

Do kategorie Nejlepší reportáž lze přihlásit jednotlivý příspěvek nebo monotematickou sérii max. 5 reportáží. Do této kategorie spadají též jiné žánry, v jejichž rámci byla reportáž využita jako metoda novinářské práce, například podcast nebo audio-dokument.

Článek 11.

Do kategorie Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek lze přihlásit jednotlivý příspěvek nebo monotematickou sérii max. 5 příspěvků. Do této kategorie spadají též jiné žánry, v jejichž rámci byl analyticko-investigativní postup využit jako metoda novinářské práce, například podcast nebo audio-dokument.

Článek 12.

Kategorie Cena za inovativní online žurnalistiku oceňuje kreativní využití online nástrojů. Do kategorie se mohou hlásit jak profesionální novináři, kteří pracují v médiu, tak občanští žurnalisté, kteří mají svůj blog, video-blog či jiný online formát, jehož prostřednictvím reagují na problémy společnosti. Hlásit se mohou s příspěvky, jež představují nové nekonvenční názory na celospolečenské dění, a s komplexními online projekty, které událost zpracovávají inovativně a uceleně a využívají přitom současně text, grafiku, video či online aplikace. Do kategorie lze přihlásit 1 samostatný příspěvek, monotematickou sérii maximálně 5 příspěvků či jeden ucelený projekt. Cena je vyhlašována ve spolupráci s Newton Media.

Článek 13.

Do kategorie Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatura nebo grafické dílo je možné přihlásit nejméně 5 kreseb nebo sérii max. 10 kreslených vtipů, komiksů, karikatur nebo grafických děl (například titulka novin, časopisů a/nebo jiných grafických prací), přičemž stačí, aby pouze jedna kresba byla publikována v  printovém médiu nebo na webu v České nebo Slovenské republice.  Cenu v této kategorii společně vyhlašují Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava a Nadace Open Society Fund Praha.

Článek 14.

V soutěži bude udělena i Česko-slovenská cena veřejnosti, kterou společně vyhlašují Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Bratislava a Nadace Open Society Fund Praha. Hlasování této kategorie bude probíhat online.

Článek 15.

Do Ceny za regionální žurnalistiku je možné přihlásit jednotlivý příspěvek nebo monotematickou sérii maximálně 5 příspěvků. Zároveň mohou poroty jednotlivých kategorií nominovat do Ceny za regionální žurnalistiku příspěvek přihlášený v jiné kategorii. Cena je udělována za psanou regionální žurnalistiku (publikovanou v tisku i online), která pokrývá témata vyzdvihující a posilující regionální tradice a regionální identitu a také upozorňuje na regionální problematiku a nabízí její řešení. Přihlašující novináři musí patřit pod regionální médium či regionální přílohu. Cena je vyhlašována ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung.

Článek 16.

Kategorie Cena za Solutions Journalism – žurnalistiku orientovanou na řešení. Žurnalistika orientovaná na řešení společenských otázek, ve světě známá pod pojmem „Solutions Journalism“, se zaměřuje na důsledné a kvalitní informování o lidech a řešeních, která reagují na nejrůznější společenské problémy. Do této kategorie lze přihlásit jednotlivý příspěvek nebo monotematickou sérii max. 5 příspěvků, které splňují kritéria žurnalistiky zaměřené na řešení společenských otázek.

Článek 17.

Kategorie Cena Karla Havlíčka Borovského je udělována za významný počin v české žurnalistice a je vyhlašována společně Nadací Český literární fond a Nadací OSF. Do této kategorie se nepřihlašují jednotlivé příspěvky. O udělení ceny rozhodne odborná porota tvořená Radou Novinářské ceny a zástupci Nadace Český literární fond.

Článek 18. 

Kategorie Cena Novinářská křepelka je udělována žurnalistům do 33 let a je vyhlašována společně Nadací Český literární fond a Nadací OSF. Do této kategorie se nepřihlašují jednotlivé příspěvky. O udělení ceny rozhodne odborná porota tvořená Radou Novinářské ceny a zástupci Nadace Český literární fond a NFNZ.

Článek 19.

V každé z kategorií bude udělena pouze jedna cena jednomu vítězi (jednotlivec nebo kolektiv). Poroty si vyhrazují právo vítěze v soutěžních kategoriích nevybrat. V tomto případě nemá vyhlašovatel žádnou povinnost poskytnout odškodnění účastníkům soutěže.

Článek 20.

Rámcová kritéria soutěže jsou řemeslná kvalita, výjimečnost a společenský přínos díla (tj. reagující na aktuální společenská, politická či ekonomická témata). Konkrétní kritéria v jednotlivých kategoriích stanoví jednotlivé poroty na základě konsensu.

Každý vítěz, jednotlivec nebo kolektiv, soutěžních kategorií (viz články 6-13 a 17, 18, 19) získá cenu v hodnotě 20 000 Kč. Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura (viz článek 13) je dotován částkou 12 500 Kč/500 EUR a Česko-slovenská cena veřejnosti (viz článek 14) je taktéž dotována částkou 20 000 Kč/800 EUR. Ceny v jednotlivých kategoriích budou zdaněny dle příslušných zákonů České republiky. Česko-slovenská cena bude zdaněna dle zákonů České či Slovenské republiky podle národnosti vítěze. 

Článek 21.

Minimálně tři dny před vyhlášením výsledků soutěže zveřejní poroty seznam tří příspěvků nominovaných na cenu v každé kategorii. Do vyhlášení oficiálních výsledků rozhodnou poroty o vítězích soutěže.

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

Článek 22.

Vyhlášení soutěže: vždy k 3. lednu roku následujícího po vyhlášení soutěže

Uzávěrka přihlášek: vždy do 1. února roku následujícího po vyhlášení soutěže

Vyhlášení výsledků soutěže: vždy do 31. května roku následujícího po vyhlášení soutěže

Článek 23.

Vyhlášení výsledků soutěže zajišťuje organizátor soutěže. Výsledek soutěže nebude sdělován účastníkům soutěže jednotlivě.

RADA SOUTĚŽE

Článek 24.

Soutěž celoročně spravuje Rada soutěže (dále také jen jako „rada“), která zasedá podle potřeby. Členství v radě je čestné.

Článek 25.

Úkoly rady:

 • vydává statut soutěže a schvaluje jeho případné změny
 • jmenuje členy jednotlivých porot, a to jak na základě nominací zástupců novinářských profesních organizací, vydavatelů, jednotlivých redakcí, nevládních organizací a partnerů soutěže, tak vlastních návrhů
 • schvaluje jednací řád poroty
 • rozhoduje o stížnostech a o střetu zájmů
 • ve výjimečných případech může rozhodnout o neudělení či odebrání Novinářské ceny v případě, kdy autor příspěvků výrazným způsobem poruší principy novinářské etiky
 • její členové jsou členy odborné poroty pro udělení Ceny Karla Havlíčka Borovského a Ceny Novinářská křepelka
 • rozhoduje o udělení Zvláštního ocenění a to na základě podnětů od jednotlivých porot

Článek 26.

Rada soutěže je usnášeníschopná, jestliže se zasedání zúčastní nadpoloviční většina všech členů rady. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady.

Členy rady jmenuje a odvolává vyhlašovatel Nadace OSF. Počet členů rady není omezen. Nadace OSF nominuje 3 členy rady. Každý partner soutěže může nominovat jednoho člena rady, není to však povinnost. Vyhlašovatel může vyloučit člena z rady soutěže za činnost neslučitelnou s posláním soutěže.

Článek 27.

Rada volí předsedu rady, který ji zastupuje navenek. Členství v radě je časově omezené na 5 let a lze jej opakovat; zaniká uplynutím doby, vzdáním se členství nebo odvoláním ze strany vyhlašovatele. Vzdání se členství je třeba písemně oznámit předsedovi rady.

POROTY SOUTĚŽE

Článek 28.

O nominacích na ceny v jednotlivých kategoriích i o vítězích kategorií rozhodují poroty soutěže. Rozhodnutí porot o nominacích a vítězích jednotlivých kategorií musí být přijato hlasováním po vzájemné diskusi poroty. Podrobnosti stanoví jednací řád poroty.

Článek 29.

Členy porot soutěže vybírá a jmenuje Rada soutěže na základě odbornosti a s přihlédnutím k možnému střetu zájmů při hodnocení příspěvků. Pro každou kategorii bude jmenována samostatná nezávislá čtyř až pětičlenná porota, kterou budou tvořit osobnosti novinářského, vědeckého, kulturního a společenského života. Nominace na členy poroty mohou radě navrhovat zástupci novinářských profesních organizací, vydavatelů, redakcí, nevládních organizací, partneři soutěže i členové rady soutěže. O složení každé poroty rozhodne rada, přičemž jednotlivé nominace nejsou pro radu závazné.

Každá porota se při své práci řídí jednacím řádem, který vypracuje organizátor soutěže a který nabude účinnosti schválením radou soutěže. Členství v porotě soutěže Novinářská cena 2021 je čestné a není nijak honorováno.

PODMÍNKY ÚČASTI

Článek 30.

V soutěži budou akceptovány příspěvky publikované nebo odvysílané na území České republiky v období od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku, v němž je soutěž vyhlášena.

Uzávěrka soutěže je 1. února 2022. Rozhodující je čas odeslání kompletní přihlášky s příspěvkem [v případě audiovizuálních děl, které se zasílají poštou, je třeba zajistit, aby jak elektronický formulář, tak datový nosič odešel do uzávěrky (rozhodující je datum odeslání)]. Přihlášky odeslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny.

Článek 31.

Příspěvky publikované v jiném než českém jazyce lze do soutěže přihlásit pouze s přiloženým překladem příspěvku do českého jazyka.

Článek 32.

Pro každý příspěvek je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Příspěvek může soutěžit pouze v jedné kategorii. Příspěvkem rozumíme 1 samostatný příspěvek (např. reportáž) nebo monotematickou sérii maximálně 5 příspěvků (např. reportáží). Výjimkou jsou kategorie Nejlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatura (série minimálně 5 a maximálně 10 příspěvků) a Nejlepší komentář (série minimálně 3 a maximálně 5 příspěvků). Dále v textu je slovo „příspěvek“ používáno bez ohledu na skutečnost, že se v některých kategoriích může jednat o sérii, jak je popsáno v tomto článku. Všechny příspěvky musí být pojmenovány tak, jak byly v médiích vydány.

Článek 33.

Přihlášku společně s příspěvkem může poslat autor, zástupce redakce nebo vydavatelství, partner soutěže NEWTON Media a.s, nebo kterákoli jiná osoba (čtenář, divák aj.). Pro autora platí omezení možnosti zaslat maximálně 10 příspěvků do soutěže. Pro jednu redakci či jedno vydavatelství platí omezení maximálně 10 příspěvků do každé soutěžní kategorie. Pro partnera soutěže NEWTON Media a.s. platí omezení zaslání 10 příspěvků do každé kategorie soutěže.

Článek 34.

Do soutěže Novinářská cena 2021 není možné přihlásit příspěvky autorů, kteří jsou zároveň členy Správní rady Nadace OSF či členy Dozorčí rady Nadace OSF nebo zaměstnanci nadace. Stejně tak jednotliví členové porot soutěže nemohou přihlašovat své příspěvky do žádné z kategorií Novinářské ceny 2020. Takovéto příspěvky budou organizátory soutěže vyloučeny.

Článek 35.

Přihlásit se do soutěže lze výhradně prostřednictvím online formuláře na www.novinarskacena.cz.

Textové příspěvky

Přihláška je akceptována pouze v elektronické formě prostřednictvím formuláře na www.novinarskacena.cz.

Samotný příspěvek je třeba připojit jako samostatný dokument ve formátu *.doc, *. rtf, *.pdf nebo *.txt.

Audiovizuální příspěvky, včetně kreseb

Audiovizuální příspěvky, včetně kreseb, musí být přihlášeny prostřednictvím on-line formuláře na www.novinarskacena.cz. Samotný příspěvek v odpovídající kvalitě je třeba nejpozději 2. února roku následujícího po vyhlášení soutěže doručit pomocí online úschovny souborů nebo odeslat na CD, DVD nebo USB nosiči na poštovní adresu Nadace OSF, Hradecká 18, 130 00 Praha 3. Obálka musí být označena heslem „NOVINÁŘSKÁ CENA 2020“. CD, DVD nebo USB nosič musí být označen jménem autora a názvem příspěvku. V případě, že přihlašovatel nemá příspěvek k dispozici na datovém nosiči, může uvést adresu internetové stránky, kde je příspěvek oficiálně uveřejněn.

Akceptované formáty jsou:

 • pro zvukové záznamy: *.mp3
 • pro grafická díla: *.jpg, *.gif, *.tiff

Článek 36.

Všechny nosiče, na kterých byly doručeny soutěžní příspěvky, které nebudou vyžádány nejpozději do 20 dnů od vyhlášení výsledků soutěže, se stávají vlastnictvím Nadace OSF. Vyžádané nosiče organizátor soutěže žadateli vrátí na jeho náklady.

AUTORSKÁ PRÁVA

Článek 37.

Organizátor hodlá vítězné a nominované příspěvky zveřejnit ve sborníku prací, v online galerii a na své internetové stránce a používat je v souladu s předmětem činnosti organizátora, čímž se rozumí zejména studijní a prezentační projekty (např. ve vztahu ke katedrám žurnalistiky, masmediální komunikace apod.), a pro účely dalších mediálních projektů organizátora soutěže a partnerů soutěže. Nejlepší příspěvky mohou být distribuovány do elektronických čteček formou e-Booku a nejlepší vtipy, komiksy a karikatury mohou být vystavovány v rámci výstavy Novinářské ceny. Za tímto účelem bude organizátor jednat s autory a majiteli práv k těmto příspěvkům o poskytnutí bezúplatné licence pro takové použití příspěvků.

Článek 38.

Tento statut je účinný od 1. 12. 2019.