fbpx

Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci

Každá dobře fungující demokracie potřebuje aktivní občanskou společnost a lidi, kteří se zapojí do rozhodovacích procesů. Nutnou podmínkou pro to, aby občanská společnost mohla plnit svou roli, je získání potřebných dovedností z oblasti advokační práce a lobbingu. Jen tak bude schopna prosazovat a hájit veřejný zájem. Je nutné vědět, jak funguje státní správa, parlament nebo obce. Je třeba plánovat, jak na ně působit. Mnohé neziskové organizace ještě know-how, jak efektivně prosazovat veřejný zájem, nemají, přestože v ČR již tyto metody existují. 

Projekt cílí na posílení dovednosti a schopnosti organizací občanské společnosti prosazovat veřejné zájmy a zvýšení dopadu jejich úsilí na zavedení systémových změn. Projekt také poskytne metodologickou a strategickou podporu vytvořenou přímo na míru konkrétním organizacím, konzultace v oblasti advokační práce a podporu její udržitelnosti, podporu komunikace a propojování napříč jednotlivými organizacemi občanské společnosti.

Cíl projektu

Posílit organizace občanské společnosti, jejich dovednosti a znalosti tak, aby mohly lépe hájit veřejné zájmy. Hlavními aktivitami jsou:

  • individuální poradenství v tématu advokační práce;
  • organizace workshopů poskytujících metodické nástroje pro nastavení advokační práce;
  • propojování občanské společnosti, akademické sféry a veřejných institucí v tématu advokační práce na síťovacích akcích;
  • vyškolení 15 expertů na advokační práci;
  • vznik příručky pro advokační práci;
  • zpracování dvou případových studií na konkrétní advokační kampaně.

Aktuality

Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

www.activecitizensfund.cz

Realizátor: Nadace OSF
Doba realizace: 48 měsíců
Rozpočet: 151 000 EUR
Grant z Fondů EHP a Norska: 135 900 EUR

Kontaktní osoba
Štěpán Drahokoupil
Programový specialista Advokačního fóra
stepan.drahokoupil@osf.cz
tel: +420 226 227 709

Click here for English version.