Advokační fórum

Celospolečenský problém

Dobře fungující demokracie se neobejde bez aktivních občanů, kteří se angažují v politických stranách a v občanské společnosti. V současné době čelíme krizi politických stran a útokům na hodnoty liberální demokracie. Role občanské společnosti při hájení veřejného zájmu je o to důležitější. Pro to ale občané a neziskové organizace potřebují dobře znát nástroje a metody advokační práce (advocacy) a lobbingu. Mnohé neziskové organizace a jednotlivci tyto potřebné znalosti nemají a dodnes neexistovalo ani místo, kde by je získali.

Naše řešení

Nadace OSF, ve spolupráci s Ashoka Česká republika, proto v roce 2018 založila Advokační fórum, které rozvíjí advokační práci u nás. Advokační fórum Nadace OSF posiluje občanskou společnost a občany tak, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejný zájem. 

Co děláme:

Poskytujeme konzultace pro nevládní organizace a aktivní občany, občanky, v nichž vám pomůžeme: 

 • identifikovat problém a jeho příčiny,
 • definovat vhodné řešení/cíl
 • formulovat hlavní sdělení a argumenty vaší kampaně
 • zmapovat klíčové hráče nutné pro realizaci řešení/dosažení cíle
 • připravit advokační strategii 

Realizujeme praktické workshopy, na nichž se naučíte:

 • používat nástroje plánování advokačních kampaní jako je strom problémů a mapa klíčových hráčů
 • připravit základy vlastní advokační kampaně

Dále získáte zpětnou vazbu od nás a dalších účastníků, účastnic workshopu a potkáte své potenciální partnery do budoucnosti. 

 • rozvíjíme téma advokační práce, lobbingu
 • vydáváme studie ke konkrétním případům (Rekonstrukce státu – Jak se lobbuje proti korupci,  Jak Enti zachraňovali lesy)
 • pořádáme přednášky expertů na advokační práci z ČR i zahraničí
 • propojujeme zástupce, zástupkyně občanské společnosti, veřejných institucí, akademické i soukromé sféry, kteří se zajímají o systémové změny

Dopady naší práce:

Základem našich aktivit jsou advokační konzultace, jejichž objem s každým rokem narůstá. V roce 2020 jsme poskytli 469 hodin konzultací pro 43 organizací, v roce 2021 to bylo 612 hodin pro více než 47 organizací.  Zaměření kampaní, kterým se organizace v rámci konzultací věnují, se různí. Jde o témata týkající se vzdělávání, ochrany životního prostředí, diskriminace, práv lidí se zdravotním postižením nebo témata týkající se sociálních nerovností.

Cítíme pozitivní dopady naší práce. Organizace, které prošly advokačními konzultacemi, umí pracovat s metodami potřebnými pro advokační práci, vědí, na koho se obrátit a s čím za ním jít, mají smysluplně definovaný cíl navázaný na příčiny a lépe rozumí legislativnímu procesu. V roce 2021 zaznamenaly obrovský úspěch dvě organizace, které svoje úsilí spojily do jedné kampaně. Organizace Česká asociace pro vzácná onemocnění a Klub nemocných cystickou fibrózou prosadily novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která zlepší přístup k životně důležitým lékům pro pacienty se vzácným onemocněním. Rozhovor s nositeli kampaně si můžete přečíst ZDE.

V roce 2022 vstupujeme do druhého roku spolupráce s  nadačním fondem Abakus. Pro NF Abakus poskytujeme komplexní služby v rámci tzv. Advokační akademie. Pro 10 pacientských organizací a rodičovských organizací, které se věnují dětem s postižením, jsme připravili balíček komplexních služeb. Ten zahrnuje individuální konzultace na míru k jejich advokačním kampaním, několik společných vzdělávacích workshopů a  dvě síťovací setkání. 

„Díky spolupráci s Advokačním fórem mělo naše advokační úsilí jasný směr a cíl. V dlouhodobých projektech je důležité, když se můžete poradit s někým, kdo má odstup a zároveň vhled do tématu a pomáhá vám vyhodnocovat taktiku i strategii.” Petra Kolínská, Zelený kruh

Ohlasy na workshopy

„Z workshopu si odnáším praktický a specifický ‚návod‘, jak alespoň přemýšlet o našich možných advokačních kampaních a jak si vytvořit základní přehled cílů, aktérů a našich jednotlivých činností a kroků, které bude v kampani potřeba podniknout. Určitě tedy využiji jednotlivé nástroje, které jsme si zkoušeli, ale např. i využití médií, mailingu a sociálních sítí.”

„Získali jsme nový přístup k definici problému, který chceme řešit, jak si správně nastavit cíle a zmapovat prostředí.”

 

Tým Advokačního fóra

Olga Havlínová

Olga je koordinátorkou Advokačního fóra od roku 2020. Po ukončení studia na FHS UK pracovala v Nadaci rozvoje občanské společnosti jako programová asistentka. V domácím hospici Cesta domů se věnovala projektové koordinaci a péči o individuální dárce.

Štěpán Drahokoupil

Štěpán je programovým manažerem Advokačního fóra. Dříve měl v Nadaci OSF na starosti práci na systémových změnách v inkluzivním vzdělávání, které prosazoval směrem k českým veřejným institucím i mezinárodním organizacím. Je členem správní rady Asistence o.p.s. V Nadaci Via vedl program na přípravu budoucích komunálních politiků. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora, dále zastával pozici člena správní rady Amnesty International ČR (2012 - 2016) nebo byl výkonný redaktorem Politologické revue (2015 - 2018). Má doktorát z politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde také působil řadu let jako externí pedagog.

Konzultující Advokačního fóra

Jana Smiggels Kavková

Jana vystudovala politologii v Leidenu. Od roku 2005 působila v oblasti ženských práv. Byla analytičkou a později ředitelkou Fóra 50 %, které prosazuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Byla členkou a místopředsedkyní Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Předsedala síti organizací hájících práva žen v ČR, České ženské lobby, kterou také zastupovala v European Women´s Lobby. Má bohaté zkušenosti s lobbováním za ženská práva, vedením kampaní a lektorováním v ČR i v zahraničí. Od září 2018 působí jako advokační expertka v RUBIKON Centru, kde pomáhá prosazovat systémové změny v oblasti vězeňství a trestní justice. 

Martin Ander

Martin od roku 1993 působil v řadě ekologických a lidskoprávních organizací a občanských iniciativ. Spoluzaložil Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, působil v redakci časopisu Sedmá generace, 4 roky pracoval na pozici ředitele národní kanceláře Hnutí DUHA, vedl občanské kampaně k ekologickým tématům, inicioval místní referendum i zapojení lidí do rozhodování v řadě kauz. V letech 2006-2018 byl zastupitelem města Brna, z toho 8 let pracoval v pozici náměstka primátora pro životní prostředí a rozvoj města. Věnoval se projektům v oblasti územního plánování, moderní městské energetiky a dopravy, rozvoje modro-zelené infrastruktury města, podílel se také na řízení několika městských společností poskytující veřejné služby. Od roku 2019 působí jako konzultant projektů komunální energetiky a v brněnské Nadaci Partnerství vede tým, který pomáhá městům a obcím řešit adaptaci na dopady změny klimatu. 

Věnek Bonuš

Věnek od roku 2018 pracuje jako právník, analytik a lobbista v Rekonstrukci státu. Za relativně krátké působení v advokační práci se věnoval širokému okruhu témat. Z protikorupční agendy se například podílel na prosazení nominačního zákona, připravil s kolegy reformu ÚOHS a nyní prosazuje efektivnější veřejné zadávání. V sociální oblasti se věnuje reformám v oblasti exekucí a oddlužení, podílel se na přijetí novely exekučního řádu schválené v létě roku 2021. Dále spolupracuje na advokačním projektu v oblasti trestní politiky a vězeňství. Věnuje se rovněž environmentálním tématům, např. záborům půdy ve spolupráci se Zeleným kruhem.  

Petr Machálek

Petr je spolupracovník Nadace OSF. Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od roku 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s plánování a vedením občanských kampaní, advokačními aktivitami, fundraisingem, vytvářením strategií a obecně organizačním rozvojem. Podílel na transformačních projektech v zemích bývalého Sovětského svazu (Bělorusko, Ukrajina, země jižního Kavkazu, Moldavsko apod.). Externě spolupracuje s Nadací VIA jako konzultant pro místní občanské iniciativy a učí na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně, kde dříve vystudoval sociologii a politologii. Působí jako předseda Etické komise asociace ekologických organizací Zelený kruh. Od roku 2006 do roku 2022 byl zastupitelem za Zelené v Brně-Žabovřeskách. 

Milan Štefanec

Milan se od roku 1989 podílí na činnosti občanských iniciativ, ekologických, lidskoprávních a antifašistických hnutí a iniciativ. Na začátku devadesátých let byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí  DUHA. V roce 1997  spoluzakládal Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ. Je členem Amnesty International. Dlouhodobě se zabývá problematikou obchodu se zbraněmi a jeho vlivu na  porušování lidských práv. Zaměřuje se také na podporu participace veřejnosti na rozhodovacích procesech. Ve své činnosti v NESEHNUTÍ se věnuje projektům  prosazujícím systémové změny chránící a posilující práva občanů a aktivitám na  podporu občanských a grassroots iniciativ v ČR i v zahraničí.  

Radoslava Krylová

Radoslava Krylová působí v organizaci NaZemi, kde je členkou facilitátorské skupiny, která provází skupinovými procesy a tím podporuje spolupráci, fungování, komunikaci, smysluplnou participaci lidí a akceschopnost skupin. Na facilitaci ji zajímá možnost usnadnit porozumění mezi lidmi a posilování důvěry a chuti společně růst a tvořit. Působí v NESEHNUTÍ, kde se věnuje participaci obyvatelstva na projektech týkajících se udržitelných měst a rozvoji občanské angažovanosti. O participativních procesech a vztahu města a krajiny učí jako externí vyučující na katedře environmentálních studií FSS MU. Na této fakultě také vystudovala environmentální studia a sociální antropologii. Je členkou sociálního družstva Tři ocásci.