Advokační fórum

Celospolečenský problém

Dobře fungující demokracie se neobejde bez aktivních občanů, kteří se angažují v politických stranách a v občanské společnosti. V současné době čelíme krizi politických stran a útokům na hodnoty liberální demokracie. Role občanské společnosti při hájení veřejného zájmu je o to důležitější. Pro to ale občané a neziskové organizace potřebují dobře znát nástroje a metody advokační práce (advocacy) a lobbingu. Mnohé neziskové organizace a jednotlivci tyto potřebné znalosti nemají a dodnes neexistovalo ani místo, kde by je získali.

Naše řešení

Nadace OSF, ve spolupráci s Ashoka Česká republika, se proto rozhodla založit Advokační fórum, které rozvíjí advokační práci u nás. Advokační fórum Nadace OSF posiluje občanskou společnost a občany tak, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejný zájem. 

Co děláme:

Poskytujeme konzultace pro nevládní organizace a aktivní občany, občanky, v nichž vám pomůžeme: 

 • identifikovat problém a jeho příčiny,
 • definovat vhodné řešení/cíl
 • formulovat hlavní sdělení a argumenty vaší kampaně
 • zmapovat klíčové hráče nutné pro realizaci řešení/dosažení cíle
 • připravit advokační strategii 

Realizujeme praktické workshopy, na nichž se naučíte:

 • používat nástroje plánování advokačních kampaní jako je strom problémů a mapa klíčových hráčů
 • připravit základy vlastní advokační kampaně

Dále získáte zpětnou vazbu od nás a dalších účastníků, účastnic workshopu a potkáte své potenciální partnery do budoucnosti. 

 • rozvíjíme téma advokační práce, lobbingu
 • vydáváme studie ke konkrétním případům (Rekonstrukce státu – Jak se lobbuje proti korupci)
 • pořádáme přednášky expertů na advokační práci z ČR i zahraničí
 • propojujeme zástupce, zástupkyně občanské společnosti, veřejných institucí, akademické i soukromé sféry, kteří se zajímají o systémové změny

Dopady naší práce:

Advokační fórum vstoupilo v roce 2020 do třetího roku svého fungování. Základem našich aktivit jsou advokační konzultace, jejichž objem narostl s porovnáním s předchozím rokem téměř dvojnásobně. V roce 2020 jsme poskytli 469 hodin konzultací pro 43 organizací, v roce 2019 to bylo 246 hodin pro 24 organizací. Témata, kterým se organizace využívající naše konzultace věnují, jsou různá, například ochrana zvířat, práva lidí s postižením, boj proti domácímu násilí, práva občanů ve stavebním řízení nebo dluhy a exekuce. 

Cítíme pozitivní dopady naší práce. Organizace, které prošly advokačními konzultacemi, umí pracovat s metodami potřebnými pro advokační práci, vědí, na koho se obrátit a s čím za ním jít, mají smysluplně definovaný cíl navázaný na příčiny a lépe rozumí legislativnímu procesu. Velký úspěch zaznamenala konzultovaná kampaň organizace Svoboda zvířat, která prosadila zákon zakazující zneužívání divokých druhů zvířat v cirkusech.

Důležitým mezníkem bylo navázání spolupráce s Nadačním fondem Abakus (dříve Avast). Pro NF Abakus poskytujeme komplexní služby v rámci tzv. Advokační akademie. 10 pacientských organizací a rodičovských organizací, které se věnují dětem s postižením, tak od Advokačního fóra během let 2021 a 2022 získají komplexní služby zahrnující konzultace, workshopy a síťovací setkání.

„Spolupráce s Advokačním fórem Nadace OSF nabrala na intenzitě, když se pro nás důležité téma zvýšení příspěvků na péči dostalo k projednávání v poslanecké sněmovně. S advokační činností na této půdě jsme neměli žádné zkušenosti a pravidelné telefonáty, schůzky a maily se Štěpánem Drahokoupilem a později i s Petrem Machálkem nám dodávaly jistotu, směr i potřebné tempo.” Erik Čipera, ředitel, Asistence, o.p.s.

Ohlasy na workshopy

„Z workshopu si odnáším praktický a specifický ‚návod‘, jak alespoň přemýšlet o našich možných advokačních kampaních a jak si vytvořit základní přehled cílů, aktérů a našich jednotlivých činností a kroků, které bude v kampani potřeba podniknout. Určitě tedy využiji jednotlivé nástroje, které jsme si zkoušeli, ale např. i využití médií, mailingu a sociálních sítí.”

„Hned druhý den jsme několik praktických rad využily při jednání s ministrem zdravotnictví a budeme při jednání s klíčovými hráči využívat i nadále.”

 

Tým Advokačního fóra

Olga Havlínová

Olga je koordinátorkou Advokačního fóra od roku 2020. Po ukončení studia na FHS UK pracovala v Nadaci rozvoje občanské společnosti jako programová asistentka. V domácím hospici Cesta domů se věnovala projektové koordinaci a péči o individuální dárce.

Štěpán Drahokoupil

Štěpán je programovým specialistou Advokačního fóra a odborníkem na advokační práci. Dříve měl v Nadaci OSF na starosti práci na systémových změnách v inkluzivním vzdělávání, které prosazoval směrem k českým veřejným institucím i mezinárodním organizacím. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora, dále zastával pozici člena správní rady Amnesty International ČR (2012 - 2016) nebo byl výkonný redaktorem Politologické revue (2015 - 2018). Má doktorát z politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde nadále působí jako externí pedagog. Od roku 2019 spolupracuje s Nadací Via.

Konzultující Advokačního fóra

Jana Smiggels Kavková

Jana vystudovala politologii v Leidenu. Od roku 2005 působila v oblasti ženských práv. Byla analytičkou a později ředitelkou Fóra 50 %, které prosazuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Byla členkou a místopředsedkyní Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Předsedala síti organizací hájících práva žen v ČR, České ženské lobby, kterou také zastupovala v European Women´s Lobby. Má bohaté zkušenosti s lobbováním za ženská práva, vedením kampaní a lektorováním v ČR i v zahraničí. Od září 2018 působí jako advokační expertka v RUBIKON Centru, kde pomáhá prosazovat systémové změny v oblasti vězeňství a trestní justice. 

Martin Ander

Martin od roku 1993 působil v řadě ekologických a lidskoprávních organizací a občanských iniciativ. Spoluzaložil Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, působil v redakci časopisu Sedmá generace, 4 roky pracoval na pozici ředitele národní kanceláře Hnutí DUHA, vedl občanské kampaně k ekologickým tématům, inicioval místní referendum i zapojení lidí do rozhodování v řadě kauz. V letech 2006-2018 byl zastupitelem města Brna, z toho 8 let pracoval v pozici náměstka primátora pro životní prostředí a rozvoj města. Věnoval se projektům v oblasti územního plánování, moderní městské energetiky a dopravy, rozvoje modro-zelené infrastruktury města, podílel se také na řízení několika městských společností poskytující veřejné služby. Od roku 2019 působí jako konzultant projektů komunální energetiky a v brněnské Nadaci Partnerství vede tým, který pomáhá městům a obcím řešit adaptaci na dopady změny klimatu. 

Věnek Bonuš

Věnek od roku 2018 pracuje jako právník, analytik a lobbista v Rekonstrukci státu. Za relativně krátké působení v advokační práci se věnoval širokému okruhu témat. Z protikorupční agendy se například podílel na prosazení nominačního zákona, připravil s kolegy reformu ÚOHS a nyní prosazuje efektivnější veřejné zadávání. V sociální oblasti se věnuje reformám v oblasti exekucí a oddlužení, podílel se na přijetí novely exekučního řádu schválené v létě roku 2021. Dále spolupracuje na advokačním projektu v oblasti trestní politiky a vězeňství. Věnuje se rovněž environmentálním tématům, např. záborům půdy ve spolupráci se Zeleným kruhem.  

Petr Machálek

Petr je spolupracovník Nadace OSF. Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu. Od roku 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s plánování a vedením občanských kampaní, advokačními aktivitami, fundraisingem, vytvářením strategií a obecně organizačním rozvojem. Podílel na transformačních projektech v zemích bývalého Sovětského svazu (Bělorusko, Ukrajina, země jižního Kavkazu, Moldavsko apod.). Externě spolupracuje s Nadací VIA jako konzultant pro místní občanské iniciativy a učí na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně, kde dříve vystudoval sociologii a politologii. Působí jako předseda Etické komise asociace ekologických organizací Zelený kruh. Za Zelené je čtvrtým volebním obdobím zastupitelem v Brně-Žabovřeskách a druhé volební období jako člen rady a místostarosta. 

Milan Štefanec

Milan se od roku 1989 podílí na činnosti občanských iniciativ, ekologických, lidskoprávních a antifašistických hnutí a iniciativ. Na začátku devadesátých let byl členem hnutí Levá alternativa, později koordinátorem regionálních projektů Hnutí  DUHA. V roce 1997  spoluzakládal Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ. Je členem Amnesty International. Dlouhodobě se zabývá problematikou obchodu se zbraněmi a jeho vlivu na  porušování lidských práv. Zaměřuje se také na podporu participace veřejnosti na rozhodovacích procesech. Ve své činnosti v NESEHNUTÍ se věnuje projektům  prosazujícím systémové změny chránící a posilující práva občanů a aktivitám na  podporu občanských a grassroots iniciativ v ČR i v zahraničí.