Společné vzdělávání

Celospolečenský problém

Společné vzdělávání v České republice dosud není běžnou praxí. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi se řadíme na nelichotivou 6. nejhorší příčku v podílu dětí vzdělávaných mimo hlavní vzdělávací proud. Poradenská zařízení, školy i někteří odborníci často tlačí rodiče, aby umisťovali své děti se speciálními vzdělávacími potřebami do speciálních tříd a škol. To má řadu negativních důsledků. Děti mají menší šanci na dosažení vyššího vzdělání a nemohou jednoduše vstoupit na trh práce. Náklady na jejich podporu v dospělosti rostou. Mají jen velmi omezené možnosti seznámit se s vrstevníky. Ti jsou kvůli oddělenému vzdělávání ochuzeni o kontakt s nejrůznějšími odlišnostmi; těžko se naučí toleranci, respektu a vzájemnému soužití. Ve finále vede segregace k sociálnímu napětí mezi různými skupinami obyvatel a snižuje soudržnost společnosti. Segregace romských dětí ve vzdělávání navíc posiluje jejich časté sociální vyloučení a znesnadňuje jim vymanit se z bludného kruhu chudoby.

Naše řešení

Škola je místem, kde děti tráví velkou část svého času. Z výzkumů víme, že když se vzdělávají společně, je to prospěšné pro všechny. Zdravé děti nejen že nemají horší vzdělávací výsledky, ale učí se také schopnosti spolupracovat, komunikovat a mají větší respekt k odlišnostem. Děti se speciálními potřebami jsou motivovány k lepším výkonům, získávají kamarády v místě, kde bydlí, a dostává se jim vzdělání, které jim pomůže lépe se uplatnit na trhu práce. Proto v Nadaci OSF usilujeme o to, aby všechny děti bez rozdílu mohly chodit do školy společně. Ať už se jedná o děti s postižením, romské děti, nebo třeba děti nadané.

Co děláme:

 • podporujeme kvalitní zákony a inkluzivní vzdělávací systém
 • podporujeme předškolní vzdělávání znevýhodněných dětí
 • podporujeme školy ve vytváření inkluzivních podmínek
 • poskytujeme granty, podporujeme síťování a odbornou diskuzi a přinášíme zahraniční inspiraci
 • poskytujeme stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům

Dopady naší práce:

 • Stále více učitelů a ředitelů má díky našim aktivitám inspiraci, jak pracovat inkluzivním způsobem a začleňovat žáky s různými potřebami do výuky. Učitelé a ředitelé více spolupracují mezi sebou, vyměňují si zkušenosti, inspirují se zahraničními příklady a využívají nové koncepty a metody práce.
 • Díky naší práci se státní správou, školami i rodiči se zvyšuje počet těch, kteří se aktivně zajímají o inkluzivní vzdělávání svých dětí, prosazují ho a hájí. Zároveň zvyšujeme kvalifikaci rodičů i škol pro to, aby mohli poskytovat zpětnou vazbu státní správě (na lokální i národní úrovni) a podílet se tak na prosazování potřebných změn či na zabraňování změnám nežádoucím.
 • Dlouhodobě podporujeme organizace, které přispívají k rozvoji kvalitního a všem otevřeného vzdělávacího systému. Posilováním spolupráce různých aktérů se nám daří vytvářet nová partnerství, která mají větší šanci při prosazování změn v systému vzdělávání.
 • Odpovědným osobám (poslancům, senátorům a dalším zástupcům státních i mezinárodních institucí) přinášíme informace týkající se rovného přístupu ke vzdělávání, aby podmínky pro vzdělávání všech dětí byly co nejpříznivější. Staráme se o to, aby Česká republika v oblasti inkluzivního vzdělávání implementovala své mezinárodní závazky.

Čím se zabývají iniciativy, které podporujeme:

 • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti. ČOSIV nám pomáhá prosazovat potřebné změny směřující k vyšší kvalitě a spravedlivosti ve vzdělávání tak, aby každá škola měla podmínky pro vzdělávání všech dětí ze své spádové oblasti včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i dětí mimořádně nadaných. Současně přináší do škol zajímavé metody a postupy a vytváří v nich tak bezpečné klima pro všechny.
 • Organizace Rodiče za inkluzi je dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání dětí. Díky naší podpoře poskytují rodičům podporu, informace a poradenství, aby byli skutečnými partnery při konstruktivním řešení situací týkajících se vzdělávání jejich dětí.
 • Těžiště práce EDUinu, a stejně tak i naší podpory, spočívá v komunikační a advokační práci. EDUin podporuje proměnu vzdělávání v České republice tím, že o něm systematicky informuje veřejnost. Současně usiluje o to, aby i ti, kdo disponují rozhodovací pravomocí (úředníci a politici), vnímali vzdělávání jako prioritní téma nejen před volbami, ale neustále, a aby dostávali relevantní informace o současném stavu a návrhy vhodných řešení.
 • Dlouhodobě podporujeme i programy a aktivity, které pomáhají školám vytvořit vhodné podmínky a bezpečné prostředí pro vzdělávání všech dětí bez rozdílu. Podporujeme školy sdružené v Lize komunitních škol, aby vzájemně spolupracovaly, sdílely příklady dobré praxe a mohly tak vytvářet model inkluzivního a komunitního vzdělávání a prosadit jej do českého vzdělávacího systému. Podporujeme kampaň České středoškolské unie Revoluce na střední, v rámci které studenti usilují o větší zaměření výuky na žáka a uzpůsobení jeho potřebám. Díky naší podpoře realizuje organizace AISIS na dalších školách program Minimalizace šikany, který jim pomáhá významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi. Podpořili jsme Školu Cyril Mooney při vydání série učebnic hodnotového vzdělávání My jsme svět, které vedou děti k tomu, aby si vytvářely systém vlastních hodnot, díky nimž získávají vnitřní integritu a schopnost správně se rozhodovat. Podpořili jsme také mateřské školy v Ostravě v rozvoji jejich aktivit zaměřených na zvýšení a udržení docházky dětí ze sociálně znevýhodněných lokalit do předškolního vzdělávání.

Více si o dopadech inkluzivní reformy můžete přečíst ve výzkumech, který jsme provedli v uplynulých letech, zde:

Cesty romských žáků ke vzdělávání: Dopady inkluzivní reformy, Jak na systémové změny ve vzdělávání, Systém v ne-systému aneb inkluze rok poté, ROK POTÉ – Výsledky výzkumu prezentují dopady reformy společného vzdělávání.

Tým společného vzdělání

Lucie Plešková

Lucie působí v Nadaci OSF od prosince 2015 jako manažerka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí. Vystudovala psychologii, dlouhodobě se věnuje práci s dětmi a jejich rodinami. Jako psycholožka působila v Dětském centru při Fakultní Thomayerově nemocnici a ve Speciálně pedagogickém centru při mateřské škole se speciální péčí, kde získala zkušenosti s prací s dětmi s různými druhy znevýhodnění a se specifickými vzdělávacími potřebami. Souběžně působila devět let v neziskovém sektoru jako projektová manažerka Sítě mateřských center.

Monika Hrochová

Monika pracuje v Nadaci jako koordinátorka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí od září 2017. Několik let působila v organizace META o.p.s., která se věnuje podpoře migrantů v oblasti vzdělávání a pomáhá pedagogům při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Pracovala také v organizaci GLE o.p.s., kde vedla projekty zaměřené na pomoc v začátcích podnikání pro cizince i rodiče na mateřské/ rodičovské dovolené. V neziskových organizacích sbírala zkušenosti na pozicích projektové a programové koordinátorky, koordinátorky dobrovolníků, jako i lektorky vzdělávacích programů na téma migrace a kulturních odlišností na školách. Vystudovala na Katedře studií občanské společnosti, Fakulty humanitních studií UK.

Kateřina Sirotková

Štěpán Drahokoupil

Štěpán je koordinátorem projektu a odborníkem na advokační práci. Dříve měl v Nadaci OSF na starosti práci na systémových změnách v inkluzivním vzdělávání, které prosazoval směrem k českým veřejným institucím i mezinárodním organizacím. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora, dále zastával pozici člena správní rady Amnesty International ČR (2012 – 2016) nebo byl výkonný redaktorem Politologické revue (2015 – 2018). Má doktorát z politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde nadále působí jako externí pedagog. Od roku 2019 spolupracuje s Nadací Via.