Platforma pro včasnou péči

Celospolečenský problém

Dlouhodobým nedostatkem českého vzdělávacího systému je velká závislost výsledku vzdělávání dětí na socioekonomickém a kulturním statusu rodiny, čímž dochází k reprodukci nerovností. Potvrzením tohoto fenoménu je fakt, že zatímco v Praze je podíl mladých lidí s pouze základním vzděláním 2,7%, v Ústeckém a Karlovarském kraji, je to 17,1% dětí, které předčasně odcházejí ze vzdělávání. Kromě regionálních nerovností v kvalitě vzdělávání a vysoké závislosti na rodinném původu žáků lze sledovat v českém vzdělávacím systému i další negativní trendy týkající se především romských dětí a dalších skupin dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Zároveň stále přetrvává trend, kdy jsou převážně romské děti zařazovány do vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením, resp. vyučovány dle redukovaného vzdělávacího programu (ve školním roce byl podíl romských žáků 2018/19 29,1% a v roce 2019/20 pak podíl klesl na 25,4% přitom úroveň obecného zastoupení romských žáků je 3,7% v populaci). V ČR je také stále více jak 70 základních škol, kde je nadpoloviční většina romských žáků. Segregace ve vzdělávání má přitom řadu negativních sociálních, psychologických a ekonomických důsledků. 

Naše řešení

Řešením takto komplexního problému vyžaduje opatření v mnoha oblastech, které zasahují nejen do resortu školství, ale i do resortů dalších ministerstev (MPSV, MZ, MMR a MV). V rámci tohoto programu se chceme soustředit především na oblast tzv. včasné péče, která představuje jednu z účinných strategií pro prevenci předčasného odchodu ze vzdělávání a zařazení/udržení se ve školkách v hlavním vzdělávacím proudu. Včasnou péči definujeme jako práci s dětmi ve věku 0-7/ 8 let a jejich rodinami ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí.

Je to právě včasná a kvalitní podpora, která má prokazatelně pozitivní efekt na další vzdělanostní trajektorii dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Včasné péči se v různých jejích podobách věnují desítky menších organizací po celé ČR. Jednotlivé organizace mají dobré výsledky, ale jen na omezeném území, či jen v některé oblasti práce s cílovou skupinou, nebo jejich výsledky brzdí vnější bariéry (ať již legislativní či jiné). Jejich aktivity nejsou koordinované a chybí prostor pro společné prosazování cílů. Právě tento fakt byl důvodem, proč jsme se rozhodli tyto organizace sdružit do neformální platformy, která jim umožní vzájemné sdílení, výměnu know-how a zkušeností a společné prosazování potřebných změn v systému.

Co děláme

Cílem nově vzniklé Platformy pro včasnou péči je poskytnout prostor pro organizace a další profesionály z celé ČR, kteří chtějí efektivněji ovlivňovat systémové změny v oblastech, které jsou pro včasnou péči klíčové. Usilujeme o to, aby z nově vzniklé Platformy pro včasnou péči byl klíčový hráč, jehož prostřednictvím se budou organizace vyjadřovat k legislativním i obecným bariérám, která brzdí včasné a kvalitní společné vzdělávání, a navrhovat řešení, která vychází z praxe. Chceme, aby se prostřednictvím Platformy rozvíjely kapacity organizací věnujících se včasné péči, a tím i kvalita jejich nabízených služeb a podpora cílovým skupinám, a to prostřednictvím jejich síťování a finanční i nefinanční podpory. V neposlední řadě chceme prostřednictvím koordinace aktivit a finanční podpory soukromých dárců, zvýšit dopad intervencí v této oblasti.

Více informací na webu Platformy pro včasnou péči

“Čím dál tím víc mě to baví a čím dál tím více chápu, co dělají ostatní, “ řekla jedna z účastnic při závěrečné zpětné vazbě na setkání Platformy pro včasnou péči v Chrudimi. ”Chceme sdílet ještě víc to, co nám jde, co nám funguje a současně chceme mít někoho, na koho se obrátit, když nevíme nebo děláme chyby.”

 

Your Essay Writing Solution is Here! Professional Essay Writing Services: Get the Results You Need Best Writing Essay Services to Achieve Academic Excellence Expert Writing Services to Meet Your Academic Requirements Ensure Essay Success with Professional Writing Assistance