Aliance rodičů prosazujících inkluzivní vzdělávání představila svoje plány

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Praha, 27. ledna 2015 – Nově utvořená aliance Rodiče za inkluzi se dnes představila odborné i široké veřejnosti. Jedná se o neformální platformu spojující rodiče dětí, které vyžadují ve vzdělávání nestandardní přístup, ať již kvůli svému zdravotnímu handicapu či sociálnímu znevýhodnění své rodiny. Rodičům těchto dětí byla většinou doporučována praktická nebo speciální škola, oni si však přáli, aby jejich děti vyrůstaly a žily v normální většinové společnosti. A z vlastní zkušenosti již vědí, že je to možné.

Základním principem inkluzivního vzdělávání je společná třída pro všechny při respektování toho, že cílovou laťku má každý nastavenou jinak vysoko. Pokud má postižené či znevýhodněné dítě možnost setkávat se s nehandicapovanými vrstevníky, naučí se překonávat překážky, prosazovat svoje názory a rozhodovat o svém životě. „Jsem přesvědčená, že v normální škole se toho Bartoloměj naučí víc, hlavně v sociální oblasti. Naučí se komunikovat se spolužáky, od zdravých dětí spoustu věci odkouká, získá sebevědomí a jistotu, že někam patří,“ říká Hana Kubíková, maminka osmiletého chlapce. Na druhé straně tzv. zdravé děti, které jsou od předškolního věku zvyklé na každodenní kontakt s vrstevníky s různým druhem handicapu, berou společné soužití jako samozřejmou věc. Učí se komunikovat, rozvíjet sociální cítění, empatii, řešit problémy. „Chtěla jsem, aby náš syn chodil do běžné školy v místě bydliště. Bydlíme tu, s lidmi se denně potkáváme a potkávat budeme. Chceme, aby ho tu znali, aby věděli, co se od něj dá čekat,“ pokračuje Hana Kubíková. „Až za pár let potkají mého syna jeho dnešní spolužáci někde na sídlišti, nebudou se mu smát, ale vzpomenou si, že s ním chodili do školy. A třeba si na něj vzpomenou i později, až budou dospělí a zaměstnají ho nějakou prací ve své firmě, kdo ví? “ uzavírá Hana Kubíková.

Bartolomějova maminka není daleko od pravdy. Z řady šetření provedených mezi zaměstnavateli vyplývá, že hlavním důvodem vysoké nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením je obava potenciálních zaměstnavatelů daná absencí přímé zkušenosti s „jinakostí“ v období dětství a dospívání. Kdyby možnost společného vzdělávání všech dětí na každé škole byla běžná, nemusel by stát vynakládat řádově desítky miliard ročně na sanaci důsledků segregovaného vzdělávání zdravotně a sociálně handicapovaných dětí. Pro podporu inkluzivního vzdělávání hovoří nejen důvody etické a ekonomické, ale také legislativní: Právo na rovný přístup ke vzdělání všech osob je zakotven jak ve školském zákoně, tak v Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, která vstoupila pro Českou republiku v platnost již před šesti lety.

Rodiče, kteří se rozhodnou poskytnout svým znevýhodněným dětem vzdělání v běžné škole, však potřebují výraznou podporu. Potřebují znát příběhy ostatních rodičů, kteří řeší nebo řešili stejné trable, a které provázelo stejné váhání. Potřebují poradit, kde hledat potřebné informace, a jaká jsou vlastně jejich práva. I proto vznikla společná iniciativa Rodiče za inkluzi. „Jsme si vědomi toho, že na inkluzi je třeba se dobře připravit, hledat podporu, sdílet zkušenosti s ostatními a také je třeba naučit se spolupracovat,“ říká Pavla Baxová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Rytmus, která je sama matkou postiženého chlapce.

Hlavním cílem aliance Rodiče za inkluzi je poukazovat na systémové nedostatky, které brání rozvoji inkluzívního vzdělávání a vyzývat zainteresované strany k řešení a také posílit roli rodičů tak, aby byli skutečnými partnery při řešení situací kolem vzdělávání svých dětí. „Rodiče musí být respektováni v možnosti svobodné volby vzdělávání pro své děti,“ vysvětluje Pavla Baxová. „Mezi naše dílčí cíle patří zviditelnit se jako nezávislá platforma, která získá lepší podmínky pro hájení práv postižených či jinak odlišných dětí a jejich rodin než jakých mohou dosáhnout jednotlivé organizace či rodiče jednotlivci,“ upřesňuje Marta Pečeňová z organizace Za sklem poskytující podporu lidem s autismem. Podle jejích slov je nutné sledovat naplňování legislativy v praxi a zavést efektivní způsob spolupráce na úrovni dotčených ministerstev. Rovným přístupem však nemají rodiče na mysli pouze přístup ke službám, jaké představují mateřské, základní, střední či vysoké školy, ale také družiny, jídelny či zájmové kroužky. „Věříme, že se nám společně podaří prosadit změny ve financování podpory znevýhodněných žáků,“ dodává Marta Pečeňová.

Členové aliance dále plánují ovlivnit názory rodičovské veřejnosti prostřednictvím kampaní, které vysvětlí rodičům, proč je inkluzivní prostředí prospěšné a upozorní na limity vzdělávání v praktické či speciální škole. V tomto roce plánují nabídnout rodičům možnost doprovodu na jednání a pro rodiče budoucích prvňáčků připravují informační seminář. Podporu chtějí nabídnout také pedagogickým pracovníkům či ředitelům škol. „Víme, že jsou školy, kde inkluzivní vzdělávání funguje výborně,“ říká Karin Marques z Nadace Open Society Fund Praha, která ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje již vytvořila inkluzivní strategii pro místní školy. Díky této koncepci se kraji podařilo navýšit finance na individuální integraci dětí a zajistit vzdělávání o metodách inkluzivní výuky pro učitele.

Platforma je otevřena také těm, kteří hájí zájmy děti sociálně či kulturně znevýhodněných, ať již se jedná o děti romské či děti cizinců. „Nerovný přístup ve vzdělání se netýká pouze dětí s handicapem, ale také dětí s rozlišnou kulturou, dětí z minorit,“ říká romská maminka Jolana Šmarhovyčová, která pomáhá připravovat desítky romských dětí k zápisům na základní školy. “ Stále více rodičů si uvědomuje důležitost vzdělání svých dětí a bojuje proti tomu, aby děti z minoritní společnosti byly zařazovány do praktických nebo segregovaných škol, kde jsou vzdělávány podle vzdělávací osnovy pro děti s lehkou mozkovou poruchou. V Ostravě například vzniklo aktivní uskupení Romští rodiče proti segregaci ve vzdělání, které se ke vznikající alianci Rodičů za inkluzi připojuje,“ doplňuje Šmarhovyčová.

„Aliance Rodiče za inkluzi je zásadním článkem v řetězu hybatelů nutných systémových změn. Hlas dětí a jejich rodičů nyní bude slyšet i na místech, která dosud velmi často fungovala v odtržení od každodenní reality znevýhodněných osob,“ uzavírá Klára Šimáčková Laurenčíková z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

Aliance Rodiče za inkluzi vzniká jako nezávislá platforma, kterou podporuje Nadace Open Society Fund Praha (Nadace OSF), Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a další organizace. Činnost aliance je řízena koordinačním výborem, který sestává ze zástupců rodičů a organizací věnujících se mentálně či zdravotně handicapovaným lidem. Členové aliance přivítají, když se k nim přidají další rodiče a svou vizi inkluzivního vzdělávání budou prosazovat společně.

Za přípravný výbor:

Kamila Mertová, e-mail: rodicezainkluzi@seznam.cz, tel.: 608 970 317

Kontakt pro tisk:

Jitka Rabitsch Adamčíková, Manažerka komunikace, Nadace Open Society Fund Praha

e-mail: jitka.adamcikova@osf.cz, tel: 727 985 860