Lidé v nadaci

Emailový kontakt na nás je vždy jmeno.prijmeni@osf.cz

Vedení

Martina Břeňová, výkonná ředitelka

Martina se profesionálně zabývá filantropií podporující systémové změny a tématem inovativní spolupráce soukromého, občanského a veřejného sektoru, která přináší do společnosti dlouhodobé řešení konkrétních problémů. Osm let působila jako ředitelka pro program a rozvoj soukromého Nadačního fondu Avast a podílela se mj. na strategickém rozvoji paliativní péče a jejím systémovém ukotvení v České republice. Poté úzce spolupracovala v roli filantropické konzultantky s Českou filharmonií, pomohla založit Nadační fond Eduzměna podporující vzdělávání a Nadační fond Kliniky paliativní medicíny VFN. Spolupracovala i s řadou organizací v oblasti zdravotnictví a paliativní péče a se soukromými filantropy. S Nadací OSF pracuje od roku 2020. Martina absolvovala Filozofickou fakultu MU v Brně, získávala zkušenosti na Yale University v New Haven a v současné době se věnuje tématu filantropie ve veřejném sektoru na akademické půdě Fakulty humanitních studií UK.

Zdenka Almerová, finanční ředitelka

Zdenka Almerová vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze. V Nadaci OSF pracuje od roku 1993 a koordinovala zde řadu programů, například grantový program pro mladé lidi, v rámci kterého iniciovala Letní školy pro mladé žurnalisty, protikorupční program a mnohé další. V současné době je finanční ředitelkou Nadace OSF a zároveň koordinuje Nadační fond Hyundai. Mezi její nejoblíbenější patří program středoškolských stipendií, který vedla 28 let. Věří, že podpora talentovaných mladých lidí je investicí do budoucnosti.

Marie Peřinová, programová ředitelka

Marie Peřinová pracuje v Nadaci OSF od roku 2011. Nejdříve zde působila jako manažerka komunikace a koordinátorka Novinářské ceny, v současnosti vede program Stronger Roots, který podporuje neziskové organizace v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, aby posilovaly své vztahy s veřejností. V letech 1999 – 2011 pracovala ve společnosti Člověk v tísni, nejdříve jako manažerka mediálního oddělení a poté jako vedoucí lidsko-právních projektů v Barmě. Je spoluautorkou knihy „111 míst v Praze, která musíte vidět“. Vystudovala žurnalistiku a politologii na Univerzitě Karlově a dlouhodobě se věnuje vedení projektů, komunikaci a problematice lidských práv, demokracie a občanské společnosti.

Barbora Hořavová, provozní ředitelka

Barbora v Nadaci OSF nejprve vedla program Dejme (že)nám šanci, který podpořil za více jak 150 milionů korun projekty v oblasti rovných příležitostí a prevence domácího násilí. Poté se jako programová ředitelka věnovala rozjezdu programu Active Citizens Fund na podporu kapacit a projektů občanského sektoru (Fondy EHP a Norska) a strategickému rozvoji nových programů na budování komunit, podporu mediální výchovy v knihovnách či digitalizaci & civic-tech. Součástí její dosavadní praxe je organizace firemních kurzů o práci v jiných kulturách (diversity management), komunikace s veřejnou správou a veřejné tendry, vzdělávání pro knihovníky a učitele, či evropská partnerství. Schopnost nadhledu, kritického myšlení a zároveň ochotu vnímat názor druhých považuje za klíč ke kvalitnější společenské diskusi i příjemnějším mezilidským vztahům.

Komunikace a fundraising

Zuzana Kroupová, manažerka komunikace

Zuzana vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. Téměř 15 let pracovala jako mediální analytička pro Newton Media, kde pokrývala široké spektrum témat od bankovnictví a telekomunikací, přes automobilový průmysl či zdravotnictví, až po komunální i celostátní politiku. Do neziskového světa skočila prostřednictvím Aspen Institute Central Europe, kde působila přes 3 roky jako manažerka komunikace. K týmu Nadace OSF se připojila v půlce roku 2021.

Markéta Prokeš Wittichová, komunikace s médii a péče o komunity

Markéta se zabývá PR od roku 2013, kdy se začala pohybovat v neziskovém a akademickém prostředí. Do Nadace nastoupila v roce 2017, nejdříve měla na starosti online komunikaci, poté rebranding, strategické uchopení PR v organizaci a vedení celého komunikačního týmu. Od srpna 2022 spolupracuje s Nadací na externí bázi. Na PR ji baví diverzita, možnost psát, vymýšlet, ale dávat věcem i určitý řád. Spolupracovala mimo jiné také s firmami jako je Alza.cz, Nová Zbrojovka, Swing Busters, Česko-německý fond budoucnosti a zajišťovala online propagaci knihy Krotitelka pražských strašidel. Vystudovala Conflict Studies and Human Rights na Utrecht University v Nizozemsku. Bakalářský titul získala na Anglo-American University v Praze. Absolvovala studijní pobyty v Austrálii a USA. Více než 3 roky působila jako výzkumnice na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, kde se věnovala bezpečnostním složkám malých států a osobní bezpečnosti.

Anna Krbcová, manažerka fundraisingu a péče o dárce

Anna nastoupila do nadace v březnu 2023 jako koordinátorka programu Active Citizens Fund, od října 2023 pracuje na pozici Manažerka týmu fundraisingu a péče o dárce. Před tím 18 let působila v telekomunikacích jako projektová manažerka a procesní specialistka, vedla projektovou kancelář T-Mobile, školila projektové a procesní řízení. Od roku 2017 vedla Asociaci Dítě a Rodina, kdy zastupovala 80 organizací při jednání s ministerstvy, politiky a dalšími subjekty z oblasti péče o ohrožené děti. Aktivně se zasazovala o uzákonění věkové hranice pro umísťování dětí do ústavů. Vystudovala fakultu mezinárodních vztahů na VŠE Praha.

Iva Nevečeřalová, komunikace s dárci

Iva přišla do nadace z organizace Automat, kde vedla kampaň Do práce na kole. Kromě projektového řízení a fundraisingu se věnovala také PR a komunikaci. Externě psala pro server Econnect a E15. Do fundraisingového týmu nadace přišla v roce 2021. Jejími tématy jsou životní prostředí (konkrétně např. udržitelné hospodaření s půdou a produkce potravin), lidská práva, globální souvislosti a kultura. Vystudovala obor Sociální a kulturní ekologie na Karlově univerzitě.

Active Citizens Fund

Adéla Nejedlá, programová manažerka

Adéla vystudovala Genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a současně i obor Všeobecné diplomované sestry na Vyšší odborné škole zdravotnické. Díky tomu se kombinace témat rovnosti a zdravotnictví staly jejím hlavním předmětem zájmu. Pět let pracovala v prostředí komerčních médií jako asistentka produkce. V nadaci pracuje od roku 2022, kdy nastoupila do programu Active Citizens Fund jako programová koordinátorka, posléze manažerka. V současnosti spolupracuje na projektu LetokruHry a kromě zájmu o neziskový sektor se ve svém volném čase věnuje tématům jako je feminismus, rovné příležitosti a lidská práva.

Jitka Štefková, programová koordinátorka

Jitka působí v nadaci od ledna 2017. Organizovala závěrečnou konferenci programu Dejme (že)nám šanci a rozjela v nadaci téma Constituency Building. V současnosti působí v programu Active Citizens Fund jako programová koordinátorka Fondu bilaterální a regionální spolupráce. V minulosti působila jako projektová koordinátorka a lektorka na vzdělávacích projektech v Multikulturním centru Praha. Podílela se na založení a rozjezdu soukromé venkovské školy ZŠ Purkrabka. Vystudovala mezinárodní vztahy na CEU a finance na VŠE.

Veronika Řehořková, programová koordinátorka

Veronika pracuje v Nadaci OSF od září 2020 jako koordinátorka programu Active Citizens Fund. Dříve pracovala pro soukromou nadaci Agosto Foundation, zaměřenou na rozvoj inovativních společenských a kulturních programů. A ještě před mateřskou „dovolenou“ na různých pozicích ve financích, které vystudovala na VŠE. Později vystudovala Sociální a pastorační práce na ETF UK. Pokud zrovna nepracuje pro Nadaci OSF či rodinu, realizuje se sportem v přírodě, cestováním, šitím nebo jako dobrovolnice v přímé péči pro domácí hospic Cesta domů.

Dana Recmanová, programová koordinátorka

Dana absolvovala obor Teorie masové komunikace na Fakultě sociálních věd UK. Zajímá ji propojování a reflexe souvislostí médií, současného umění, přírody, ekologie a občanských komunit. V letech 2016 - 2022 byla výkonnou ředitelkou Nadace Agosto Foundation, kde iniciovala grantový program Perpedes pro podporu regionálních kulturních a uměleckých aktivit. Před tím 12 let spolukurátorsky a manažersky vedla Galerii Školská 28, kde program tvůrčích pobytů pro umělce zapojila do programu UNESCO - Aschberg Bursaries for Artists. Produkčně, manažersky nebo kurátorsky se podílela na řadě specifických projektů se zaměřením na umění, nezávislá média a komunity. Věří, že umění má velkou schopnost přispívat ke kulturní a společenské proměně.

Advokační fórum

Štěpán Drahokoupil, programový manažer

Štěpán je programovým manažerem Advokačního fóra. Dříve měl v Nadaci OSF na starosti práci na systémových změnách v inkluzivním vzdělávání, které prosazoval směrem k českým veřejným institucím i mezinárodním organizacím. Je členem správní rady Asistence o.p.s. V Nadaci Via vedl program na přípravu budoucích komunálních politiků. V letech 2007 až 2014 pracoval jako asistent senátora, dále zastával pozici člena správní rady Amnesty International ČR (2012 - 2016) nebo byl výkonný redaktorem Politologické revue (2015 - 2018). Má doktorát z politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde také působil řadu let jako externí pedagog.

Olga Havlínová, programová koordinátorka

Olga je koordinátorkou Advokačního fóra od roku 2020. Po ukončení studia na FHS UK pracovala v Nadaci rozvoje občanské společnosti jako programová asistentka. V domácím hospici Cesta domů se věnovala projektové koordinaci a péči o individuální dárce.

Kristina Dědečková, koordinátorka

Kristina je koordinátorkou Česko-Slovenské letní školy Advokačního fóra. Krom toho pracuje v Nadaci Via na programu Nebojme se komunální politiky a jako lektorka v organizaci Demagog, kde vede workshopy o dezinformacích a fact checkingu. Také je předsedkyní spolku Mladí občané.

Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím

Tereza Lišková, manažerka programu

Tereza Lišková má na starosti nadační podporu knihoven. Do nadace nastoupila na podzim roku 2020, po šesti letech působení v magazínu Material Times. V průběhu roku 2020 pravidelně psala pro český street paper Nový Prostor. Vedle toho také působí jako moderátorka pořadu ArtCafé, který vysílá Český rozhlas Vltava. Široce pojaté vzdělání nabírala na Fakultě humanitních studií UK v Praze, na Filozofické fakultě UK se později věnovala novým médiím. Další znalosti získala v bakalářském programu Žurnalistika a mediální studia na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě. Má zvláštní slabost pro sibiřskou tajgu a mongolskou step, kam se opakovaně vrací (ideálně s malířským plátnem).

Kateřina Uhlíková, programová koordinátorka

Kateřina vystudovala obor Arts Management na VŠE v Praze. Během studia se zapojila do několika studentských projektů, díky kterým mohla převést školní teorii do praxe. Zabrousila tak do oblastí jako je fundraising, event management, PR a marketing. V posledním ročníku nastoupila do Nadace pojišťovny Kooperativa, kde měla na starosti rozvoj zaměstnanecké angažovanosti, spolupráci s neziskovými organizacemi a komunikaci aktivit společenské odpovědnosti. Na chvíli se měla možnost vrátit i ke svému oboru a věnovat se provozu a rozvoji Galerie Kooperativy. Do Nadace OSF nastoupila v březnu 2024 na pozici koordinátorky pro programy Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím a Stronger Roots..

Novinářská cena

Lucie Zubková, programová koordinátorka

Lucie vystudovala film, žurnalistiku a Kulturální studia na Univerzitě Palackého v Olomouci, psaní o filmech a reportáže z festivalů ale nechala za sebou spolu se studentskými léty. Nadace OSF je v pořadí třetí nadací v jejím profesním životě (dříve např. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97), nastoupila do ní v roce 2017 coby koordinátorka fundraisingu. Ke komunikaci s dárci si později přidala také administraci Nadačního fondu Hyundai, který podporuje projekty v Moravskoslezském kraji - neboť z tohoto kraje pochází. Po roční "mateřské" pauze se do nadace vrátila jako koordinátorka Novinářské ceny a znovu se tak přiblížila k původně studovanému oboru. Místo, bez kterého by nemohla být, je kinosál.

Stronger Roots

Anna Hašlarová, programová manažerka

Anna nastoupila do nadace v říjnu 2023 jako manažerka programu Stronger Roots, jehož cílem je podporovat neziskové organizace při budování komunit. Vystudovala politologii, mezinárodní vztahy a studia občanského sektoru na Univerzitě Karlově. Věnovala se projektům v oblasti CSR a udržitelnosti nejprve jako konzultantka a později jako manažerka trvale udržitelného rozvoje v Plzeňském Prazdroji v Česku a na Slovensku. Vedla interní a externí komunikaci v ČSOB a byla v čele týmu, který zde zajišťoval eventy a sponzoring. Má zkušenosti z mezinárodní sítě Impact Hub, kde byla zodpovědná za program podporující mladé sociální inovátory Social Impact Award v České republice.

Alena Miklová, finanční manažerka

Alena vystudovala daně na fakultě Financí a účetnictví na VŠE v Praze. Už ve škole ji zaujalo téma veřejně prospěšné činnosti a ve své bakalářské práci zmapovala daňové úlevy pro dárce v 10 zemích střední a východní Evropy. Poté pracovala 8 let v poradenské společnosti Mazars a 5 let jako Compliance Controller v TP Vision. Od roku 2023 působí jako Head of Finance ve společnosti snuggs. V Nadaci OSF se zapojila do programu Stronger Roots jako finanční manažerka. Je digitální nadšenec a zajímá se o to, jak může finanční oddělení přispět k dlouhodobé udržitelnosti. Miluje čtení, cesty s karavanem, ráda si hraje s tabulkami (Excel, Google Sheets) a učí se nové věci.

Pavlína Hořáková, programová koordinátorka

Pavlína vystudovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. Věnovala se orální historii, pracovala také v produkci a castingu. Z toho všeho jí zůstal zájem o životní příběhy, propojování lidí a příležitostí a organizování kulturních, vzdělávacích a benefičních akcí. V Nadaci OSF je od roku 2021 koordinátorkou programu Stronger Roots. Jako dlouholetá veganka se snaží, aby na programových akcích bylo postaráno i o hosty s etickými, či zdravotními dietami a eventuální přebytky se vždy dostaly k potřebným. Do budoucna chce ke svým aktivitám přidat i Prevenci syndromu vyhoření.

Kancelář

Blanka Hušková Jančaříková, účetní

Blanka vystudovala statistiku na VŠE. Více než 20 let byla její srdeční záležitostí tvorba a realizace vzdělávacích projektů pro účetní a daňové specialisty. Rušný život se rozhodla vyměnit za klid účtárny: svůj zájem o lidi a čísla spojila v profesi mzdové účetní. V Nadaci OSF pracuje od r. 2020.

Milan Kašpar, finanční manažer programů

Milan nastoupil v říjnu roku 2023 na nově vytvořenou pozici finančního manažera vzniklou k podpoře jednotlivých programů a jejich finanční koordinaci. Do nadace přišel ze soukromé sféry a to z firmy na správu účetnictví a daňové poradenství, kterou po dobu 8 let vede. O rozvoj občanské společnosti se stará i soukromě jako předseda spolku NaNiváci, který od roku 2020 pořádá komunitní akce na Praze 4.

Petr Svatoš, manažer IT

Petr po studiích elektrotechniky v roce 2001 nastoupil do Internetového vzdělávacího centra Otevřené společnosti o.p.s., kde se seznámil s IT potřebami neziskových organizací. Inspirovalo ho to k vystudování oboru Systémové inženýrství a informatika na ČZU. Záhy začal poskytovat technickou podporu i pro Nadaci OSF, kde v současné době působí na pozici IT manažera. Má na starosti chod našich technologií a poskytuje nám podporu při jejich využívání. Rád studuje nové funkcionality programů a služeb, která pak nasazuje do našich pracovních procesů. Pracuje také pro Nadační fond Eduzměna. Ve volném čase rád cestuje, jak po Čechách tak zahraničí. S oblibou do svých itinerářů přidává turisticky neznámá místa a řídí se rčením “cesta je cíl”.

Lenka Táborská, vedení kanceláře

Lenka pracuje v nadaci od roku 2013 a zajišťuje hladký chod kanceláře – obstarává potřebné zázemí kolegyním a kolegům. Je také pravou rukou hlavní účetní. Má několikaleté pracovní zkušenosti ze státního sektoru jako asistentka děkana FMV VŠE a soukromého sektoru, kde pracovala jako obchodní a účetní asistentka firmy CMI Česká republika, zabývající se prodejem a servisem zdravotnické techniky. Vystudovala SEŠ v Praze. Má velmi ráda děti a zvířata, Jižní Čechy, vaření dobrot, plavání a čtení.

Věra Viktorinová, učetní

Věra nastoupila do Nadace OSF na pozici účetní v dubnu roku 2020. Od ukončení obchodní akademie v roce 2001 se věnuje účetnictví. Ráda si rozšiřuje vzdělání a tak absolvovala certifikaci v rámci Institutu Certifikace Svazu účetních. Aby její práce měla hlubší význam, od roku 2009 přesedlala z podnikatelského prostředí a specializuje se na neziskový sektor. Vystudovanou sociální práci si odkládá na později.

Správní rada

Pavel Přikryl, předseda správní rady

Pavel působil v AMO do roku 2010 jako analytik Výzkumného centra AMO. Je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul Ph.D. Ředitel společnosti Growthgarage a spoluzakladatel coworkingového centra Opero.

Robert Basch

Robert vede CSR aktivity ve společnosti Livesport. Předtím 13 let řídil Nadaci OSF, byl členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, členem správní rady Nadačního fondu Eduzměna, nové iniciativy Česko.Digital a Rady Novinářské ceny. V minulosti získával zkušenosti jako výkonný ředitel Nadace Vodafone, na Velvyslanectví USA v Praze, kde měl na starost spolupráci s neziskovými organizacemi, a v Mezinárodní organizaci pro migraci. V letech 1999 až 2005 působil ve společnosti Člověk v tísni a zúčastnil se několika mezinárodních misí v Bosně, Hercegovině a Ugandě. Vystudoval politickou a ekonomickou sociologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Vít Horký

Vítek je startupový zakladatel a investor. Je spoluzakladatelem a generálním partnerem Czech Founders VC a zároveň zakladatelem neziskové organizace Czech Founders, která pomáhá podporovat český startupový ekosystém. Předtím založil Brand Embassy, ​​technologický B2B startup. Společnost vedl od počátku až po otevření kanceláří v San Franciscu, Londýně, Dubaji a Bostonu, kde získal 500 zákazníků z Fortune ve více než 30 zemích. V roce 2019 Brand Embassy koupila veřejně obchodovaná technologická společnost NICE. Vítek je také příležitostným investorem typu business angel a externím členem investičního výboru J&T Ventures, českého fondu rizikového kapitálu.

Jakub Mráček

Jakub je český odborník na transparentní státní správu, pedagog a politik, lídr hnutí Volba pro! Teplice. Je členem KDU-ČSL, od roku 2014 opozičním členem zastupitelstva města Teplice. V roce 2018 kandidoval na primátora v Teplicích za Volbu pro! Teplice.

Majka Němcová

Majka má více než 20 let zkušeností v oblasti médií a mezinárodního rozvoje. V Nadaci OSF byla v letech 1994 až 1998 programovou ředitelkou a vedla několik rozsáhlých regionálních a národních rozvojových iniciativ. V roce 1996 nastoupila do MDIF v Praze, kde převzala odpovědnost za mezinárodní a pražské operace a pomáhala s rozvojovými otázkami a strategickými partnerstvími. V letech 1987 až 1994, během svého působení na České zemědělské univerzitě, koordinovala mezinárodní rozvojové projekty pro USAID, nizozemské ministerstvo zahraničních věcí a Evropskou unii.

Anna Soumarová

Anna je provozní ředitelkou Člověka v tísni. Předtím vedla Muzeum Kampa či nakladatelství Respekt.

Dozorčí rada

Martin Král, předseda

Martin Král se v roce 2019 stal předsedou dozorčí rady Nadace OSF v reakci na trendy ohrožující demokracii a občanskou společnost v ČR. Přináší více než 15 let zkušeností z technologických (Microsoft, GPE) a poradenských společností (Boston Consulting Group, KPMG). V rámci nadace se soustředí na strategické směřování, zefektivnění provozu a finanční kontrolu a rozhodování. Vystudoval MBA na INSEAD v Singapuru, je absolventem VŠE v Praze a středoškolského stipendijního studia ve Velké Británii přes program OSF v roce 2001.

Vladimír Huňa

S nadací jsem se seznámil před řadou let, když jsem pracoval pro firmu HZ Praha, spol. s r.o., která prováděla audit účetní závěrky nadace. V současné době působím ve společnosti NEXIA AP a.s. v oddělení auditu. Členem dozorčí rady jsem se stal v roce 2019. Programy, které nadace nabízela a nabízí považuji za velmi důležité pro rozvoj občanské společnosti.

Milan Jahodář

V rámci své téměř dvacetileté bankovní praxe přicházel do kontaktu se zástupci Nadace OSF jako firemní bankéř a pomáhal realizovat finanční operace včetně zprostředkování investičního poradenství, ošetření kurzových rizik a všech ostatních potřebných bankovních aktivit. Po ukončení bankovní kariéry se věnuje finančnímu řízení několika společností. Členem dozorčí rady Nadace se stal v roce 2020. Kromě toho se živí jako příležitostný produktový fotograf a hudebník. Milan je zastáncem rovných příležitostí a podporovatelem myšlenky otevřené společnosti v její aktivní občanské podobě.