Zásady Nadace OSF

Na této stránce najdete zásady Nadace OSF. 

POLITIKA OCHRANY PRÁV DĚTÍ A ZVLÁŠTĚ ZRANITELNÝCH DOSPĚLÝCH

Nadace OSF podporuje aktivní občany, kteří ovlivňují dění ve svém bezprostředním okolí i své zemi. Činnost Nadace OSF a podporované aktivity či projekty se v některých případech dotýkají dětí či dospělých, jež patří mezi ohrožené (zranitelné) skupiny.

Touto Politikou ochrany práv dětí se veřejně zavazujeme k ochraně dětí a zvláště zranitelných dospělých před jakýmikoli formami špatného zacházení. Bereme jako naši povinnost zajistit, aby naši zaměstnanci, aktivity nebo programy nezpůsobovaly dětem a zvláště zranitelným dospělým jakoukoli újmu, nepodporovaly špatné zacházení s nimi či jejich diskriminaci.

Naším hlavním hlediskem je princip nejlepšího zájmu dítěte. Každé dítě má právo plně rozvinout svůj potenciál, získat kvalitní vzdělání, účastnit se života ve společnosti a nestát se obětí diskriminace. Za ochranu dětí před všemi druhy zneužívání je přitom zodpovědný každý z nás. Děti se mohou stát silnými jedinci, hybateli změny ve svém životě a v životě své rodiny a komunity pouze tehdy, jsou-li chráněny před násilím, diskriminací, jakýmkoliv zneužíváním (fyzickým, sexuálním, emocionálním) nebo zanedbáním.
Politiku ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých (dále zkráceně jen Politika) jsme vytvořili s cílem zajistit co nejvyšší standard profesionálního přístupu a chování našich zaměstnanců i spolupracovníků, abychom zabránili jakémukoli zneužití dětí či zvláště zranitelných dospělých během jejich zapojení do aktivit, projektů či programů, které Nadace OSF realizuje či podporuje. Mimo to chceme prostřednictvím této Politiky podpořit společenské povědomí o nutnosti ochrany dětí. Podporujeme, aby se do systému ochrany zapojily také samotné děti a aktivně napomáhaly při ochraně svých vrstevníků.

Všechny děti a mladí lidé a také zvláště zranitelní dospělí, kteří se podílejí na aktivitách organizovaných či podpořených Nadací OSF, mají právo, aby:

 • byl prvořadým hlediskem všech činností jejich zájem, bezpečnost a blaho;
 • byl chráněn a podpořen jejich vývoj, a tím umožněn rozvoj a naplnění jejich potenciálu;
 • byli respektováni a pochopeni v rámci své kulturní, národnostní a náboženské identity;
 • jim bylo nasloucháno a jejich názor byl plně zohledněn;
 • se stali aktivními účastníky rozhodnutí, která se jich přímo týkají.

Tato Politika vychází z Politiky ochrany dětí vytvořené organizací Eurochild, zároveň jsme čerpali inspiraci z Politiky ochrany práv dítěte SOS Kinderdorf International a z materiálů Keeping Children Safe Coalition. Politiku jsme konzultovali s odborníky na ochranu práv dětí z Národního institutu pro děti a rodinu a experty z organizace ECPAT Austria.

Politiku najdete ke stažení zde: Politika ochrany dětí a zvláště zranitelných dospělých Nadace OSF.
Přílohy jsou ke stažení zde: Vzor ohlášení možného porušení Politiky, Vzor informovaného souhlasu dítěte, Zpráva o šetření porušení Politiky

MÍSTO PRO VŠECHNY (PLACE FOR ALL) 

 • Ceníme si všech našich pracovníků bez ohledu na jejich původ, barvu pleti, jejich příjmení,
  kulturu a zvyky, a jsme hrdi na to, že máme různorodý tým.
 • V přijímacím řízení respektujeme původ každého kandidáta a posuzujeme je pouze podle
  kvalifikace pro tu kterou pozici.
 • Aktivně vystupujeme proti rasismu mezi kolegy a cíleně řešíme vědomé i nevědomé
  předsudky.
 • Vytváříme prostředí, kde lidé mohou volně uplatňovat svou osobnost.

Celý závazek najdete zde: MÍSTO PRO VŠECHNY (PLACE FOR ALL)