Podpořené projekty

Níže najdete projekty neziskových organizací a institucí, které Nadace OSF podpořila od roku 2013 dále. Databázi průběžně doplňujeme. Krom výpisu níže nabízíme data o projektech také jako tabulku

Jekhetano lav (Společný hlas)

Organizace: Khamoro o.p.s.
Projekt Jekhetane lav (Společný hlas) řeší absenci „prointegračních“ znalostí, dovedností a osobnostního nastavení obyvatel sociálně vyloučených lokalit Chodova, Nového Sedla a Vřesové, která jim brání prosazovat svá práva a navazovat funkční vztahy s majoritou. Díky…

Ženy bez domova učí, jak pracovat s traumatem

Organizace: Jako doma - Homelike, o.p.s.
Projekt se zaměřuje na komplexní potřeby žen a trans lidí bez domova a v sociální nouzi v Praze, které zažili_y komplexní trauma. Cílem projektu je, aby veřejné instituce (se zaměřením na úřady práce a sociální…

Pomoc rodinám s autismem

Organizace: KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
Projekt se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi, které trpí poruchami autistického spektra (PAS). Záměrem projektu je zapojit členy znevýhodněných skupin do obhajoby jejich potřeb a potřeb jejich komunit, pomoci lidem se zdravotním postižením se…

Sociální akademie 4.0

Organizace: P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Projekt poskytne 40 osobám ze znevýhodněných skupin ucelené praktické systematické vzdělání v programu Sociální akademie 4.0. Výuka jim umožní získat kompetence a podporu k realizaci jejich nápadů, záměrů a plánů, které budou mít dopad na…

Tréninkové zaměstnávání Restart

Organizace: Česká asociace streetwork, o.p.s.
Projekt řeší situaci definované cílové skupiny a potřeby nízkoprahového tréninkového zaměstnávání. Prostřednictvím tréninkového zaměstnání získá cílová skupina kompetence a stabilitu na cestě k sociálnímu začlenění. Organizace získá data, argumenty a partnery pro prosazování inovativní metody…

Amaro drom

Organizace: Centrum pěstounských rodin z. s.
Cílová skupina projektu čelí dvojímu znevýhodnění; jde o romské děti, mladistvé a mladé dospělé žijící v náhradních neromských rodinách. Projekt si klade za cíl prostřednictvím rozvoje a rozšíření dosavadních podpůrných aktivit zmocnit tuto znevýhodněnou skupinu…

BIDARIPEN/Odvaha

Organizace: Slovo 21, z. s.
V rámci projektu se v 6-ti městech ČR, uskuteční série aktivit pro romské ženy - komunitní organizátorky, které spolu s ostatním členy rom. komunity nadefinují konkrétní požadavky, zorganizují komunitní akce a naváží spolupráci s místními…

Průvodcovství rodin s dětmi s autismem

Organizace: MIKASA z.s.
Projekt Průvodcovství rodin s dětmi s autismem se zaměřuje na aktivity směřující ke zmocňování rodičů dětí s autismem, posílení jejich občanské iniciativy a schopnosti sebeobhájcovství, které jsou často omezeny a odsunuty s ohledem na péči…

Škola pomáhá ohroženým dětem

Organizace: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.
Cílem projektu je podpořit školy v ČR v tom, aby uměly reagovat na potřeby ohrožených dětí a hájit jejich práva, a to prostřednictvím implementace systému PBIS, který děti aktivně zapojuje při utváření prostředí školy. Systém…

Romská VŠ stipendia 2020/2021

Organizace: stipendisté
Stipendium (nadační příspěvek) pro romské vysokoškolské studenty a studentky. Ze stipendia je hrazen příspěvek na studium na vysoké škole, případně školné, a jazykový kurz. Studenti dále ve školním roce 2020/2021 absolvují dobrovolnickou službu v nestátní…

Spor o státní mapy

Organizace: Jan Cibulka
Litigace se Zeměměřickým úřadem o poskytnutí digitálního modelu reliéfu 5. generace. Cílem je judikatorně zakotvit výklad ust. § 11c odst. 3 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, který bude přívětivý…

Živá krajina Podbeskydí

Organizace: Alena Czyžová
Průzkum a mapování lokálních potíží se zádrží vody v krajině, jako časté povodně v obci, půdní eroze. Záměrem je vytvořit návrh jak pomoci obci, vlastníkům půdy a občanům a vytvořit tak příhodné prostředí k životu,…

Šutrobraní aneb Břidlice nás spojuje

Organizace: Krajina břidlice, z. s.
Šutrobraní je společné setkání přátel břidlice ve všech jejích podobách. Během odpoledne nabídneme návštěvníkům akce pohled do zdejší historie spojený s ukázkou štípání břidlice a geologickou dílnou, společné břidlicové tvůrčí dílny, kdy si mohou z…

Budování turistické trasy Via exulantis

Organizace: "MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost"
Projekt buduje turisticky značenou trasu ze Suchdolu nad Odrou do německého Herrnhutu. Předlohou nám je skutečná událost - popis cesty, kterou v 18. století museli vykonat náboženští exulanti ze severní Moravy.

Galerie DÍRA oživí město

Organizace: FOTOGO, z.s.
Realizace fotografických výstav a workshopů v galerii Díra. která se nově přemístila do Kulturního domu města Ostravy. Naším záměrem je podpořit v městě Ostrava společnou diskusi nad naléhavými tématy a událostmi současnosti, zapojující odbornou i…
1 / 25
starší projekty