Grantys

Systém pro podávání žádostí o podporu a správu podpořených projektů – Grantys je přístupný na adrese: granty.nadaceosf.cz

Tvorba průběžných/závěrečných monitorovacích zpráv

Podmínky při podávání žádosti o kofinancování projektu

Nadace OSF je podle rozhodnutí správní rady ochotna poskytovat dílčí financování projektů za dodržení následujících podmínek:

  • žádosti budou Nadaci OSF předloženy již ve fázi přípravy projektu, kdy je možno konzultovat jeho obsah, nikoli až v průběhu schvalovacího procesu u druhého donora, kdy je podoba projektu již definitivní,
  • žádosti musejí být předloženy alespoň s měsíčním předstihem,
  • žadatel předloží k posouzení projektový záměr/projekt, včetně harmonogramu a rozpočtu,
  • v žádosti bude specifikováno, jakou část projektu by měla Nadace OSF kofinancovat; tato část by měla mít ucelený charakter (tj. nikoli procentuální podíl z každé položky, ale konkrétní aktivita nebo výstup),
  • žádosti lze podávat pouze v programových oblastech, v nichž nadace poskytuje nadační příspěvky.

Zásady