Známe projekty, které budou v roce 2018 podpořeny z Nadačního fondu Hyundai

| Aktuality | Nadační fond Hyundai

Grantové kolo pro rok 2018 bylo ukončeno. Hodnotící komise zasedla 26. 5. na Krajském úřadě v Ostravě.

Do grantového kola bylo přihlášeno celkem 54 projektů. Podpořeno bylo 13 projektů v celkové výši 1 487 908 Kč.

Úspěšným žadatelům gratulujeme a všem děkujeme za zaslané žádosti!

Další grantové kolo bude opět vyhlašováno v březnu 2019 na stránce Nadačního fondu Hyundai: www.nadacnifondhyundai.cz.

1. Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku
Název projektu: Rozvíjíme Faunapark a komunitní zázemí
Podpořeno částkou 250 000 Kč

Spolek pokračuje na započatých pracích rekultivace zanedbaného prostoru bývalého zooparku. Tento rok investice směřují do opravy zázemí parku, opravy staré vrátnici, zajištění vody a toalet. Práce probíhají svépomocí, se zapojením veřejnosti, nadšenců, dobrovolníků. Cílem zapojování veřejnosti je také rozšiřování komunity kolem parku.

2. Slezská diakonie
Název projektu: Tudy z nudy
Podpořeno částkou 51 000 Kč

Projekt nabízí efektivní vyplnění volného času děti, jejichž rodiče si pro ně nemohou dovolit zájmové kroužky či výlety, ale zároveň se snaží předcházet zahálčivému způsobu života, kterým mohou být děti ohroženy. Diakonie plánuje pořádat příměstský tábor, víkendový pobyt a další jednotlivé aktivity. Do projektu jsou zapojeny děti z nízkopříjmových rodin z Frýdku-Místku. Projekt kofinancuje Moravskoslezský kraj.

3. Slezská diakonie
Název projektu: Výdejna potravinové a materiální pomoci
Podpořeno částkou 215 000 Kč

Slezská diakonie otevře výdejnu potravin a materiální pomoci potřebným. V rámci výdejny bude také poskytovat základní sociální poradenství a odbornou pomoc. Projekt je inovativní tím, že, sociální poradenství nebude poskytováno na půdě diakonie, ale v terénu, v místě výdejny. Na provozu výdejny se budou podílet dlouhodobě nezaměstnaní občané z Úřadu práce.

4. Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu v Třinci – Osůvkách
Název projektu: Pohádková Osůvka + dětské ekodílny
Podpořeno částkou 79 708 Kč

Místní skupina v Třinci bude pokračovat na opravách klubovny pro místní komunitu. Bude také pořádat volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiny.

5. PURPURA, o.s.
Název projektu: Galerie Galaxie ukazuje cestu!
Podpořeno částkou 145 000 Kč

Sdružení Purpura bude pokračovat v rekonstrukci zachráněné budovy Kopřivnické Tatry, dříve bývalé konírny. Po rekonstrukci objektu a vybudování přístupového chodníku a multifunkčního pódia proběhnou práce s kovovými prvky v interiéru.

6. ČSOP SALAMANDR
Název projektu: Pestré louky a lesy v Beskydech
Podpořeno částkou 160 000 Kč

Ochránci přírody budou pečovat o dvě cenné horské louky; v údolí Morávky a Ostravice. Proběhne kosení luk a výsadba původních dřevin v beskydských lesích. Do PR Kršle a PR Travný Ochránci vysadí s pomocí dobrovolníků 2000 sazenic buků a jedlí, k zajištění jejich věkové a prostorové diverzity.

7. Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Název projektu: Vodní prvek pro školní zahradu
Podpořeno částkou 93 000 Kč

Na revitalizované školní zahradě, přeměněné na zahradu badatelskou, bude vybudovaná malá vodní plocha. Děti, mládež a veřejnost bude mít tak lepší přístup k pozorování rozmanité rostlinné a živočišné druhové skladbě, která pod vedení školy vznikne a zajistí větší biodivezitu území. Vybudované jezírko bude sloužit jako místo edukace i relaxace.

8. Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace
Název projektu: Biodiverzitě na stopě
Podpořeno částkou 103 150 Kč

Cílem projektu je posílit informovanost občanů o tom, že i městský prostor je bohatý na množství rostlinných a živočišných druhů. Do projektu jsou zapojeni žáci, kteří sbírají materiál pro následnou tvorbu informačních panelů a informační kampaně pro veřejnost.

9. Koliba
Název projektu: Zpátky k tradicím
Podpořeno částkou 50 000 Kč

Koliba přispívá k zachování, udržování a k podpoře hmotného i nehmotného kulturního a přírodního dědictví Karpat. Na svých akcích bude seznamovat veřejnost s historií tradičního salašnictví, starými řemesly a způsoby obživy.

10. S dětmi a přáteli U potůčku, z.s.
Název projektu: Workshopy a EVVO programy v lesním klubu U potůčku
Podpořeno částkou 65 050 Kč

Lesní klub rozšíří svůj výukový prostor o pastvinu pro ovečky a obohatí výuku a veřejné aktivity o environmentální program.

11. BABYLONIE, z. s.
Název projektu: Pohni sebou!
Podpořeno částkou 50 000 Kč

Studenti z Frýdku-Místku ve spolupráci se Střediskem volného času Klíč, jako součást mezinárodního projektu, budou otevírat téma předsudků, zapojovat veřejnost do výzkumného šetření, vytvářet tematické fotoralley a zjišťovat jaké stereotypy v pohledu na jiné národy mezi lidmi přetrvávají. Druhotně budou tak veřejnost aktivitami konfrontovat s citlivým tématem a informovat, jak s předsudky pracovat a bojovat proti nim. Projekt spolufinancuje Frýdek-Místek a Nadace ČEZ.

12. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Orlové
Název projektu: Muzika pro kostelní myši
Podpořeno částkou 160 000 Kč

Farnost oživí kulturní dění v Orlové. Nakoupí aparaturu, podpoří návštěvníky farnosti v zájmu o hudbu, zajistí možnost cvičit na hudební nástroje a pořádat koncerty. Uspořádá také pro veřejnost a příznivce farnosti 4 koncerty a 5 hudebních workshopů. Nadační příspěvek bude využit také na vybudování odpočinkové zóny na farní zahradě. Projekt kofinancuje město Orlová a YMCA Orlová.

13. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nošovice
Název projektu: Výsadba památného stromu ke 100. výročí založení ČSR
Podpořeno částkou 66 000 Kč

Sbor dobrovolných hasičů spolu s občany a místními spolky vysadí v den 100.výročí vzniku ČSR památný strom v obci Nošovice.