Hledáme hodnotitelky a hodnotitele pro připravovaný program Active Citizens Fund

| Aktuality | Vše

Chcete se stát součástí týmu hodnotitelů a podílet se na výběru projektů, které přispějí ke změně společenského nastavení v České republice? Hledáme hodnotitele a hodnotitelky projektových žádostí v rámci programu Active Citizens Fund (EHP a Norské fondy).

Nadace OSF vyhlašuje jménem konsorcia programu Active Citizens Fund výzvu pro externí hodnotitele projektů. Rolí hodnotitelů bude posoudit kvalitu předložených projektových žádostí a efektivitu jejich rozpočtů.

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci EHP a Norských fondů 2014 – 2021. V České republice jej spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu, které bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení. Cílem programu je posílení občanské společnosti a znevýhodněných skupin a jejich aktivní zapojení do občanské společnosti. Program přispěje k dlouhodobé udržitelnosti a rozvoji kapacit občanského sektoru, a k posílení jeho role při prosazování demokratických principů, aktivního občanství a lidských práv.

Projekty budou předkládány v těchto oblastech:

  • demokracie, aktivní občanství, řádná a transparentní správa věcí veřejných
  • lidská práva a rovné zacházení, potírání všech forem diskriminace
  • sociální spravedlnost a začleňování znevýhodněných skupin
  • genderová rovnost a genderově podmíněné násilí
  • životní prostředí a klimatická změna

a budou zaměřeny na naplnění těchto programových výsledků:

  • zvýšení občanské participace
  • posílení advokačních a watchdogových aktivit
  • posílení znevýhodněných skupin a jejich schopnosti hájit svá práva
  • posílení mediální výchovy a občanského vzdělávání
  • posílení neziskových organizací a jejich kapacity, profesionality, udržitelnosti a schopnosti budovat sítě svých příznivců a efektivně s nimi pracovat

Hledáme hodnotitele, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s prací v neziskovém sektoru a rozsáhlý přehled problematiky alespoň v jedné z programových oblastí a alespoň v jednom z programových výsledků. Podmínkou zařazení do databáze hodnotitelů je splnění všech kritérií pro výběr hodnotitelů (viz podrobnější informace) a absolvování povinného školení.

První hodnocení projektů proběhne, dle předpokladu, v období listopad 2019 – leden 2020.

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře do 24. 5. 2019.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na manažerku programu Active Citizens Fund Kateřinu Bláhovou (katerina.blahova@osf.cz).

Více informací v sekci Pracovní příležitosti

Etický kodex si můžete stáhnout zde