Chyby v systému bude dlouhodobě řešit 13 organizací občanské společnosti

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Program Active Citizens Fund podpoří v České republice organizace, které zvýší mediální gramotnost dětí a seniorů, zlepší fungování veřejných úřadů či zviditelní potřeby znevýhodněných skupin. Tyto organizace budou v následujících 3-4 letech pracovat na systémových změnách, aby se zlepšily podmínky, pravidla fungování i společenské normy v těchto oblastech. Program zafinancuje 13 projektů z celkem 53 přihlášených, každý ve výši 100 000 až 250 000 eur.

Program Active Citizens Fund je součástí tzv. Fondů EHP a Norska a jako jeden z mála programů přispívá na systémové změny. V České republice zároveň není práce na změně systému u neziskových organizací běžná, neboť k tomu zpravidla nemají dostatečné kapacity a finance. Dopady těchto projektů jsou však dlouhodobější než u projektů zaměřených na přímou práci, zabývají se totiž proměnou pravidel fungování společnosti. Míří na příčiny problémů, pracují s jasnými čísly a fakty, mění zákony a zavedenou praxi na úrovni celého státu nebo jedné obce.

Systémové granty umožňují organizacím občanské společnosti získat finance na to, aby mohly upozorňovat na chyby a mezery v systému, navrhovat nápravná opatření a iniciovat potřebné změny v systému. Občanská společnost tak reálně dostává možnost zhostit se své role hybatele změn,“ říká Martina Horváthová, členka hodnoticí komise ke zmocnění znevýhodněných skupin a dlouholetá členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

V projektech rezonovalo téma klimatické krize a jejích dopadů, například odolnost české krajiny vůči suchu, či nutnost adaptace měst a obcí na klimatickou změnu. Jiné aktivity se zaměří na systémové řešení bytové nouze, proměnu migrační, azylové a integrační politiky a legislativy nebo vzdělávání, kterému se věnuje hned několik projektů. Ať už jde o vzdělávání v oblasti mediální, rovnosti žen a mužů nebo vzdělávání ohrožených dětí a seniorů.

Komise hodnotila několik velmi dobrých projektů s různými cíli a cílovými skupinami. Osobně mne nejvíce zaujal projekt organizace Elpida, jehož cílem je zvýšit mediální gramotnost seniorů. To považuji za velmi důležité. Statistiky nám ukazují, že senioři jsou spolu s dětmi nejohroženější skupinou v online prostředí, a Elpida to pomáhá měnit již delší dobu. Podpořený projekt pomůže rozšířit své bohaté zkušenosti do mimopražských oblastí,” říká Jan Kurka z nadace Green Foundation, který jako člen komise hodnotil projekty zaměřené na občanské vzdělávání a mediální gramotnost.

Podpořena bude i organizace Naděje pro děti úplňku, která sdružuje rodiče dětí s poruchou autistického spektra. Jejich projekt iniciuje vznik aIiance, v rámci které budou obdobné rodičovské a profesionální organizace sdílet problémy, kterým rodiče i dětí čelí. A také usilovat o proměnu systému sociálních služeb tak, aby lépe reflektoval individuální potřeby rodin vychovávajících dítě nejen s autismem.

Se zástupci rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací, které hájí zájmy osob s nejrůznějšími typy zdravotního postižení, jsme se shodli, že je potřeba udělat zásadní systémové změny sociální politiky. Je to přirozená reakce na špatnou dostupnost služeb a ne vždy vyhovující kvalitu péče. Sociální služby musí reagovat na skutečné a objektivní potřeby klientů i jejich pečujícího okolí. Nespokojíme se jen s dílčími změnami, je třeba přizpůsobit celý systém. Grantová výzva Active Citizens Fund přesně reflektuje jádro problému – nevyhovující systém a nutnost jej změnit,” říká Agáta Jankovská, koordinátorka Aliance pro individualizovanou podporu z organizace Naděje pro děti úplňku.

Všechny organizace musely projít několikakolovým hodnoticím procesem – formální kontrolou, bodovým hodnocením a hodnoticí komisí, ve kterých zasedly osobnosti z byznysu, státní správy, akademie a neziskové sféry.

Hodnoticí komise sehrály důležitou roli. A proto jsme výběru jejích členů věnovali velkou pozornost. Hlavním kritériem byla jejich odbornost, dosavadní praxe, aktivní účast na veřejném životě, ale i znalost fungování neziskového sektoru,” dodává Barbora Hořavová, programová ředitelka Nadace OSF.
Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin. Program spravuje konsorcium, které tvoří tři zkušené organizace: Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Informace o programu Active Citizens Fund:
www.activecitizensfund.cz
Pro další informace kontaktujte:
Markéta Wittichová
marketa.wittichova@osf.cz
+420 720 952 464

Nadace OSF
www.osf.cz

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
www.vdv.cz

Skautský institut
www.skautskyinstitut.cz