Vybrali jsme 8 NNO pro bezplatné konzultace k advokačním kampaním

| Aktuality | Advokační práce

Advokační fórum Nadace OSF vybralo 8 NNO, kterým bude během následujícího roku poskytovat bezplatné konzultace při přípravě jejich advokačních kampaní.

Ve druhém kole výzvy na poskytnutí advokačních konzultací udělila Nadace OSF podporu dalším 8 organizacím, které svou činností usilují o systémové změny na lokální, regionální či na celostátní úrovni. Od května 2021 budou moci tyto organizace využít 32 konzultačních hodin. Konzultace jsou šité na míru potřebám jednotlivých NNO při jejich advokační práci a zaměřují se na analýzu problému, definici jeho příčin a důsledků, strategii řešení či mapování politického prostředí.

Grantová výzva

Výzva na poskytnutí advokačních konzultací byla vyhlášena v rámci našeho projektu  „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci“. Celkový počet podpořených NNO bude do roku 2022 40 – 45. NNO mohou žádat o podporu během jednotlivých kol výzvy.
3. kolo výzvy pro 7 organizací bude vyhlášeno ještě během roku 2021.

Kdo konzultace poskytuje

V týmu konzultujících Advokačního fóra je Petr Machálek, Štěpán Drahokoupil, Magdaléna Klimešová a Milan Štefanec.

V 2. kole výzvy získaly podporu tyto organizace

Amalthea – se věnuje podpoře pěstounských rodin, ohrožených biologických rodin, podpoře rodin ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, zejména dětí vyrůstajících v těchto rodinách. Zaměřuje se také na podporu vzdělávání u školních dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí a je iniciátorem setkávání aktérů v oblasti předškolního vzdělávání.

Business & Professional Women ČR – posláním organizace je podpora žen v jejich ekonomické nezávislosti a vytváření rovných příležitostí na trhu práce. Organizace realizuje vzdělávací projekty (převážně ERASMUS +)  pro různé skupiny žen, vzdělávací a networkingová setkání, mentoringové programy. Projekt Equal Pay Day je provázen rozsáhnou kampaní za rovnost platů.

Fridays For Future – je hnutí studentů a studentek (převážně středních škol) z celé ČR. Organizuje sebe i další lidi stejného věku za účelem řešení klimatické krize a udržení globálního oteplení pod 1,5 °C. Spolu s tím usiluje o spravedlivý přechod na bezemisní ekonomiku. V roce 2019 uspořádalo hnutí několik stávek za klima, během kterých se mu podařilo zmobilizovat tisíce středoškoláků po celé republice. V reakci na tyto stávky vznikla vládní Uhelná komise.  

Institut pro restorativní justici – systémově podporuje zapojení restorativních principů, přístupů a programů do oblasti trestní justice. Usiluje o systémovou společenskou změnu, v jejímž středu stojí potřeby trestným činem zasažených jedinců, aktivní postoj k odpovědnosti a vytvoření bezpečného prostoru pro dialog a zapojení do řešení věci těch, kterým trestný čin vstoupil do života. 

Khamoro – již 22 let se věnuje znevýhodněným skupinám, konkrétně romské menšině v sociálně vyloučených lokalitách Karlovarského kraje (Chodov, Nové Sedlo, Vřesová). Dlouhodobě realizuje činnosti podporující rozvoj místních komunit a poskytuje obecně prospěšné služby přispívající k prevenci sociálně patologických jevů. 

Management pro neziskovky –  věnuje se posilování manažerských dovedností zaměstnanců v neziskových organizacích. Realizuje  vzdělávací kurzy zaměřené na fundraising, komunikaci a vedení týmů. Druhým rokem realizuje projekt D.O.M.A. (Důstojnost, Otevřenost, Management, Atmosféra), ve kterém pomáhá posilovat manažerské dovednosti v domovech seniorů. 

Nadace Partnerství –  cílem projektu, který využije konzultace, je zvýšit odolnost české krajiny vůči suchu a dalším dopadům klimatické změny. Nadace Partnerství chce prostřednictvím ukotvení široké platformy občanských organizací a institucí prosadit systémové změny v legislativě i dotační politice, která se týká způsobu hospodaření v krajině. 

Učitelská platforma – je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci a studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. 

Jak budou konzultace probíhat

Při konzultacích se zaměříme na potřeby organizací. Každé konzultace tedy budou probíhat odlišně, nejčastěji se však soustředíme na následující oblasti: 

  • analýza problému, jeho příčin a důsledků
  • výběr a definice správného řešení 
  • zmapování politického prostředí
  • volba vhodné strategie, jak dosáhnout  řešení 
  • podpora při implementaci advokační strategie (např. v legislativním lobbingu, přípravě   dokumentů a na klíčová jednání, při vyhodnocování strategie)

Výzva je součástí projektu „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci“. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.