Transparentnost plánování přináší kvalitu a legitimitu

| Aktuality | Občanská společnost

Otevřený dopis nevládních neziskových organizací
místopředsedovi vlády Karlu Havlíčkovi k přípravám Národního plánu obnovy

V Praze dne 26. dubna 2021

Vážený pane místopředsedo vlády Havlíčku,

jako zástupci níže uvedených platforem a nevládních neziskových organizací bychom rádi vyjádřili své výhrady k procesu vzniku českého Národního plánu obnovy (NPO). NPO vnímáme jako důležitý nástroj pro obnovu země, zejména pandemií postižených sektorů a skupin společnosti a také jako příležitost modernizace České republiky na digitální, udržitelnou a odolnou společnost. Koordinující Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) promarnilo šanci na přípravu konsenzuálního strategického materiálu, když nezajistilo transparentní proces jeho zpracování a strukturovanou veřejnou debatu za účasti občanské společnosti a odborníků. Žádáme Vás nyní, abyste se zasadil o zapojení zástupců nevládních organizací do dalších fází projednávání a implementace plánu, vč. zastoupení v řídícím orgánu NPO a dalších formálních i neformálních pracovních uskupeních, k čemuž nabízíme své expertní kapacity.

Příprava NPO potvrdila slabiny strategického plánování v ČR, které nutně potřebuje posílit legitimitu a důvěryhodnost, nejen s ohledem na nenadálou globální krizi. NPO vznikl za zavřenými dveřmi. I proto těžko hledá komplexní a multidisciplinární reformy pro skutečnou zelenou transformaci, digitalizaci a zlepšení veřejné správy, které zahrnou i řešení palčivých problémů, jako jsou sociální dopady opatření v souvislosti s pandemií Covid, důrazné investice do lidských zdrojů navazující na proměňující se pracovní trh, integrace marginalizovaných skupin vč. Romů či ambiciózní opatření pro rovnost žen a mužů, která je nejen podmínkou demokracie ale také Komisí vyžadovaným hlediskem pro posuzování plánu. Právě účast různých částí společnosti, včetně té občanské, zajistí zohlednění různých hledisek a také podmiňuje společenský konsensus, který bude tento plán legitimizovat, a to zejména po volbách. 

Bohužel musíme konstatovat, že přes četné výzvy nebyl od samého začátku veřejnosti, expertním skupinám a nevládnímu neziskovému sektoru umožněn přístup k přípravě NPO. Nebyl strukturován výběr aktérů pro připomínkování, nebyly přístupné pracovní verze, vysvětlen sběr a výběr zahrnutých projektů, nebylo systematizováno vznášení ani vypořádání připomínek. Po dlouhou dobu MPO odmítalo komunikaci s odbornými skupinami a nereflektovalo jejich doporučení. V poslední fázi se sice MPO snažilo otevřít prostor pro veřejnou debatu, nicméně vzhledem k nedostatečným informacím o obsahu materiálu jsme to vnímali spíš jako formální gesto, jakkoli došlo v konečné fázi i k pozitivním úpravám.

Proto Vás i vládu vyzýváme, abyste do dalších fází projednávání a schvalování zahrnuli zástupce nevládních organizací a platforem, dlouhodobě se zabývajících tématy, které má NPO řešit.

Zapojené organizace a platformy:

Klára Šimáčková Laurenčíková, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Aleš Sedláček, Česká rada dětí a mládeže

Hana Stelzerová, Česká ženská lobby

Pavel Přibyl, České fórum pro rozvojovou spolupráci

Jiří Skuhrovec, Datlab institut

Petr Lebeda, Glopolis

Michal Bláha, Hlídač státu

Anna Kárníková, Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic

Robert Basch, Nadace OSF

Marta Smolíková, Otevřená společnost

Marek Zelenka, Oživení

Josef Karlický, Rekonstrukce státu

Michal Miko, Romanonet

Jolana Turnerová, Spiralis

Jiří Kulich, Středisko ekologické výchovy SEVER

Daniel Vondrouš, Zelený kruh