Dalších 8 organizací získalo bezplatné konzultace pro svoji advokační práci.

| Aktuality | Advokační práce

Od září 2021 začne nové kolo konzultací pro 8 vybraných organizací, které usilují o systémové změny na lokální, regionální či na celostátní úrovni. Tyto organizace získaly z naší strany roční podporu v rozsahu 32 konzultačních hodin. Advokační konzultace reagují na konkrétní potřeby zapojených organizací. Společná setkání jsou využita pro formulaci cílů kampaně, na analýzu problému a stanovení jeho příčin a důsledků, na strategii, jak problém řešit a koho do řešení zapojit.

Výzva

Advokační konzultace probíhají v rámci našeho projektu  „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci“. Celkový počet podpořených NNO bude do léta roku 2022 40 – 45. NNO mohou žádat o podporu během jednotlivých kol výzvy i opakovaně.

  1. kolo výzvy financované z projektu bude vyhlášeno na začátku roku 2022.

Tým konzultantek a konzultantů

K týmu konzultujících Advokačního fóra Nadace OSF patří Magdaléna Klimešová, Jana Smiggels Kavková, Petr Machálek, Štěpán Drahokoupil a Milan Štefanec.

Ve 3. kole výzvy získaly podporu tyto organizace

Arnika – centrum pro podporu občanů od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Jejím posláním je chránit životní prostředí pro další generace nejen doma, ale i v zahraničí. Dlouhodobě prosazuje méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky, pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí. Jedním z programů Arniky je Centrum pro podporu občanů, které se věnuje aktuálním kauzám, ochraně stromů a alejí, vede ekoporadnu pro veřejnost. Věří, že životní prostředí není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna.

Česká asociace streetwork (ČAS) o.p.s. byla založena Českou asociací streetwork z.s., která je střešní organizací nízkoprahových sociálních služeb v ČR. ČAS z.s. se od roku 1997 věnuje mnoha tématům souvisejícím s poskytováním služeb dětem, dospívajícím a dospělým lidem v nepříznivé sociální situaci. Tématem ČAS o.p.s. je tréninkové zaměstnávání osob ohrožených sociálním vyloučením. Podporuje ty, kteří bojují se svou minulostí, zažili v životě karamboly nebo neměli v některém ohledu dobrý start (absolventi dětských domovů, lidé vyléčení ze závislosti, propuštění z výkonu trestu, lidé bez domova ve smyslu nestabilního bydlení – ubytovny, azylové domy), rodiče samoživitele v obtížné situaci. Téměř sto procent tréninkových zaměstnanců se potýká s dluhy a exekucemi.

Česká společnost AIDS pomoc zastupuje zájmy osob žijících s HIV, kterých v ČR žije přes 4000. Kromě standardních služeb pacientské organizace (vzdělávání pacientů, vrstevnické programy, informační linka a webový portál www.hiv-komunita.cz, psychologická podpora a právní pomoc) má spolek rovněž registrovanou sociální službu – azylový dům. Je největší neziskovou organizací v oblasti prevence přenosu infekce HIV, zajišťuje např. anonymní a bezplatné testování na HIV v 8 checkpointech po celé republice a prostřednictvím tří mobilních testovacích vozů i v regionech, kde není fyzický checkpoint.

Čmelák je organizace, která se již 27 let věnuje přetváření konkrétních míst v krajině tak, aby na nich dostala prostor příroda (péče o mokřady, květnaté louky, přeměna smrkových monokultur atd.). Čmelák nevytváří uzavřené rezervace, naopak. Věří, že místa plná přírodních krás mohou pomoci lidem uvědomit si, co nás s přírodou pojí a jak je pro nás důležitá. Tuto činnost propojuje i s ekologickou výchovou a osvětou. Patří mezi přední tzv. pozemkové spolky v České republice.

In IUSTITIA se zabývá komplexně tématem předsudečného násilí (PN). Zaměřuje se na tři hlavní aktivity. Na poskytování pomoci (sociální a právní) napadeným osobám v důsledku PN, obětem těžkého ublížení na zdraví a v některých částech republiky zvlášť zranitelným obětem. Dále se věnuje vzdělávání odborné veřejnosti a ohrožených osob a monitoringu a analýzám předsudečného násilí. Prostřednictvím monitoringu a vydávání zpráv o PN tvoří ucelenější přehled o předsudečném násilí v ČR. Realizuje viktimologické výzkumy, jejichž výsledky používá při pomoci jednotlivcům, vzdělávání, ale také jako podklad pro legislativní změny a optimalizaci praxe v oblasti předsudečného násilí a péče o oběti trestné činnosti.

Národní asociace pacientských organizací (NAPO) je iniciativou pacientských organizací působících v České republice. Cílem iniciativy je založit zastřešující pacientskou organizaci, jejímž úkolem bude  prosazovat kolektivní zájmy pacientů a poskytovat podporu svým členským organizacím. V současné době pracuje přípravný výbor 11 pacientských organizací a vznik NAPO se předpokládá do konce kalendářního roku 2021. Poprvé v historii bude vytvořen subjekt zastřešující pacientské organizace pro všechny typy onemocnění i zdravotního postižení. 

Neúnavní – Nadační fond na podporu pacientů s chronickým únavovým syndromem  je jediná nepacientská organizace v ČR, která se zabývá podporou pro pacienty s chronickým únavovým syndromem (ME/CFS). Touto nemocí v ČR trpí přibližně 50 tisíc lidí a z mnoha důvodů jsou téměř kompletně přehlíženi systémem. Neúnavní nabízí podporu ve více oblastech: zvyšování osvěty o ME/CFS u obecné veřejnosti, zkušených lékařů a studentů lékařských oborů; péče o duševní zdraví pacientů – skupinové terapie a plánovaná individuální sezení s profesionálními terapeuty; asistence v každodenním životě – zejména praktické informace zaměřené na invalidní důchod či zkušenosti ostatní pacientů s léčbou; tvoření komunity mezi pacienty, jejich rodinami a lékaři.

Učitel naživo je  nezisková organizace s týmem expertů, která usiluje o modernizaci českého vzdělávání. Vyvinula a otestovala nové programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují učení dětí ve školách. Svým know-how se snaží obohatit a proměnit veřejný vzdělávací systém v oblasti přípravy a podpory učitelů a ředitelů, aby byla naplněna tato vize: Všechny děti se učí naplno, s radostí a rovnými šancemi a ze školy odcházejí připravené na výzvy a příležitosti 21. století.

Jak budou konzultace probíhat

Při konzultacích se zaměříme na konkrétní potřeby organizací. Každé konzultace tedy budou probíhat odlišně, nejčastěji se však soustředíme na následující oblasti: 

  • analýza problému, jeho příčin a důsledků
  • výběr a definice správného řešení 
  • zmapování politického prostředí
  • volba vhodné strategie, jak dosáhnout  řešení 
  • podpora při implementaci advokační strategie (např. v legislativním lobbingu, přípravě dokumentů a na klíčová jednání, při vyhodnocování strategie)

Výzva je součástí projektu „Posílení kapacit, dovedností a schopností organizací občanské společnosti v advokační práci“. Projekt je podpořen v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.