Pomoc dětským obětem násilí, digitální výchova i životní prostředí. Podpořili jsme advokační práci 10 organizací a iniciativ

| Aktuality | Advokační práce

V Advokačním fóru Nadace OSF jsme letos balíčkem bezplatných konzultací podpořili desítku organizací a iniciativ, které prosazují systémové změny na lokální, regionální či celostátní úrovni. Analýza problému, strategie, řešení a cíle – s tím vybraným organizacím pomohou experti a expertky na advokační práci.

Plánování advokační kampaně, zapojení veřejnosti, oslovení politiků a političek, veřejných institucí i soukromých firem, komunikace s médii. To jsou jen některé z aspektů advokační práce, s nimiž desítce nevládních organizací a neformálních iniciativ pomůže tým Advokačního fóra Nadace OSF, aby mohly efektivně měnit zavedenou praxi, upozorňovat na slepá místa a hájit zájmy občanů a občanek. 

V letošní výzvě na poskytnutí bezplatných advokačních konzultací jsme obdrželi rekordních třicet přihlášek. Vybraných deset organizací a iniciativ získalo roční podporu v podobě třiceti hodin konzultací. V jejich advokační práci je podpoří expertní tým ve složení Jana Smiggels KavkováŠtěpán DrahokoupilPetr MachálekMilan ŠtefanecRadoslava KrylováMartin Ander a Věnek Bonuš

A koho jsme podpořili?

 
Aliance pro individualizovanou podporu

Aliance pro individualizovanou podporu sdružuje čtyřicet rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací a spolků, které hájí zájmy osob se zdravotním postižením či chronickým onemocněním a zájmy jejich pečujících. Jejich vizí je model individualizované podpory, který zajistí těmto lidem a jejich rodinám důstojný život v domácím prostředí s plným začleněním do společnosti. Aliance pro individualizovanou podporu usiluje o prosazování principů podpory ve třech oblastech, které tvoří jeden celek funkčního systému sociální péče – koordinovaná podpora, spravedlivé posuzování potřeb a dostupné služby.

Centrum LOCIKA

Centrum LOCIKA je specializovaným pracovištěm pro děti zažívající násilí v rodině. Již osmým rokem zajišťuje služby terapeutické a psychosociální podpory pro děti ohrožené násilím v rodině a jejich blízké. Nově pilotují služby Dětského advokačního centra (centra dětství bez násilí) zaměřeného na pomoc dětským obětem trestných činů. Všechny služby Centra LOCIKA jsou bezplatné a slouží pro děti a rodiče z Prahy a Středočeského kraje v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí v úzké spolupráci s příslušnými OSPOD a dalšími klíčovými aktéry v zájmu dětí ohrožených násilím v rodině.

Centrum pro dopravu a energetiku

Centrum pro dopravu a energetiku je nevládní organizace, která se od roku 1998 zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí a klima. Dlouhodobými tématy jsou evropská i národní klimatická a energetická politika, účelné čerpání veřejných prostředků na klimatická a environmentální opatření, transformace energetiky i uhelných regionů. Patří mezi aktivní členy mezinárodních sítí CAN Europe i CEE Bankwatch Network i národních sítí Zelený kruh a Klimatická koalice.

Iniciativa Hlavák

Iniciativa Hlavák v současné době pomáhá uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny a uprchlíkům z Blízkého východu či severní Afriky.

Uprchlíkům z Ukrajiny zajišťuje tlumočnické služby, základní informační servis a zprostředkováváme jim návazné služby. V rámci blízkovýchodní agendy poskytuje informační a humanitární pomoc, včetně zajištění noclehu a základní zdravotnické péče. Dále se věnují uprchlíkům, kteří jsou v současné době zajištění v českých detenčních centrech. Do detencí zasílají humanitární balíčky, poskytují psychosociální podporu a věnují se monitoringu podmínek v českých detenčních zařízeních. 

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Organizace pro pomoc uprchlíkům je nevládní nezisková organizace, která již přes 30 let pomáhá cizincům a cizinkám v ČR. Poskytuje bezplatné právní, sociální a psychologické poradenství, nabízí jazykové kurzy a vedeme komunitní centrum. Pomáhají uprchlíkům s přiznaným statusem, žadatelům o azyl, cizincům v neregulérním postavení i osobám bez státní příslušnosti. Jejich posláním je být mostem mezi nově příchozími a většinovou společností.

PRO Gaudia

Nezisková organizace PRO Gaudia, z.ú. poskytuje dostupnou psychoterapeutickou podporu onkologicky a jinak dlouhodobě a vážně nemocným osobám, osobám umírajícím, jejich rodinám a osobám blízkým a zdravotnickým pracovníkům od roku 2003 v Praze, v Brně a ve Znojmě. Přímo u lůžka, ambulantně i online.

Replug me Education

Zaměřuje se na problematiku vlivu používání digitálních/online technologií na duševní zdraví, sociální fungování a celkový wellbeing dětí i dospělých. Pozornost přitom nevěnuje špičce ledovce v podobě extrémních fenoménu (kyberšikana, predátorství apod.), ale kořenovým příčinám. Realizuje preventivní a podpůrné programy, ve kterých pracuje s dětmi, rodiči a pedagogy. V Replug me Education usilují o prosazení systémových změn v oblasti vzdělávání.

Rokytka žije

Rokytka žije je spolek z Vysočan, konkrétně z nové čtvrti, která vzniká kolem pražských ulic Kolbenova a Poděbradská. Stranou pozornosti politiků i úředníků zde roste obrovská čtvrť plná bytových novostaveb se všemi pozitivy ale i negativy, které často nikdo neřeší. Spolek se věnuje aktivizaci a informování obyvatel o dění ve čtvrti, upozorňuje na problémy a navrhuje řešení, lobbuje a organizuje sousedské akce. Aktuálně vede kampaň na záchranu zahrádek u parku Zahrádky jako veřejné zeleně a součásti parku pro všechny.

Ženy v médiích

Cílem iniciativy je posílit roli žen v českých médiích a zvýšit jejich zastoupení na pozicích, kde se určuje mediální agenda. Původně vznikly tři různé skupinky žen nespokojených s fungováním českých médií, loni na podzim se spojily a v únoru 2023 založily spolek. Dne 8. března uspořádaly akci pro novinářky na Kanadské ambasádě, kde třicítce pozvaných žen představily plány. Zájem o účast byl veliký, stejně jako chuť přítomných žen se zapojit.

Žít po svém

Jde o vznikající desetičlennou neformální iniciativou, která je složena výhradně z lidí s postižením. Hájí práva všech lidí s postižením a jejich rovné šance při naplňování vlastního potenciálu. Chtějí, aby každý člověk s postižením mohl prožít svůj život důstojně, nezávisle a hlavně doma – za podpory osobní asistence a jiných služeb. Odmítají už dále čelit dlouhodobému fatálnímu nedostatku podpory pro život v domácím prostředí a obavám, že kvůli nedostatku péče budou nuceni odejít do ústavu.

Konzultace můžeme bezplatně poskytovat díky Dárcovskému fondu Advokačního fóra. Děkujeme Nadaci BLÍŽKSOBĚ, Vítu Horkému, Martinu Králi, Václavu Nekvapilovi, Martinu Ducháčkovi a dalším dárcům.

Fotografie: Majda Slámová