Eduzměna

Celospolečenský problém 

Za posledních 30 let se potřeby společnosti zásadním způsobem změnily. I když existuje celá řada skvělých příkladů, které ukazují, že české školství je možné adaptovat na potřeby 21. století, celkové fungování a způsob učení na českých školách vývoj ve společnosti reflektuje jen omezeně. Českému vzdělávacímu systému chybí jasná vize do budoucna. Mezi zeměmi OECD se pohybujeme na nejnižších příčkách, co se týká výše investic do vzdělávání na všech úrovních. Mezi studenty je nízký zájem o povolání učitele. Výsledkem je, že žáci často nezískávají dovednosti, které v současné společnosti potřebují, a v učení nevidí smysl. Neučí se spolupráci, kritickému myšlení, řešení problémů nebo sociálním a mediálním dovednostem – tedy schopnostem potřebným pro správné fungování demokratické společnosti. Bez vzdělávání, které odpovídá současnému vývoji, navíc Česká republika ztrácí svou konkurenceschopnost a bude zaostávat za ostatními zeměmi.

Naše řešení

Chceme tento stav změnit. Proto jsme se stali jednou ze zakládajících nadací Nadačního fondu Eduzměna. Na jeho vzniku jsme se podíleli s Nadací České spořitelny, Nadací Karla Janečka a Nadačním fondem Abakus (dříve NFAvast) a poskytli mu v počátku své organizační i personální zázemí.

Jedná se o jedinečný subjekt svého druhu, který má odvážné ambice. Nadační fond Eduzměna vznikl s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání a připravit a zrealizovat systémovou změnu českého vzdělávacího systému. Funguje jako platforma propojující různé partnery z občanského, soukromého a veřejného sektoru. Právě jejich spojením a efektivní koordinací chce zvýšit úspěšnost zavádění změn ve vzdělávání v České republice a rozšířit jejich dopad. Ve svém snažení se přitom zaměřuje na všechny aktéry, kteří do vzdělávacího systému vstupují a ovlivňují jej – na zřizovatele, ředitele, učitele, rodiče a děti, které jsou středobodem tohoto snažení.

Pro více informací navštivte web Eduzměny.

Co děláme a dopad naší práce

  • Nadační fond Eduzměna, který jsme spoluzaložili, začal v lednu 2020 fungovat zcela samostatně a nezávisle na nás. Nadále však zůstáváme v jeho správní radě a jsme do jeho dění úzce zapojeni.
  • V lednu 2020 byl vybrán region, ve kterém bude probíhat pětiletý pilotní projekt Eduzměny, jež má za cíl zlepšit vzdělávání na všech tamních školách od mateřských po střední a přispět k tomu, aby se všechny děti učily naplno, s radostí, rovnými šancemi a ze škol odešly připravené na výzvy a příležitosti 21.století. Tím nejvhodnějším regionem bylo nakonec zvoleno Kutnohorsko, kde se od jara postupně rozběhly první aktivity. 
  • V dubnu byl zřízen Fond pro Kutnohorsko, který reagoval na uzavření škol z důvodu koronavirové pandemie a pomáhal řešit obtížné situace, do níž se zavedením domácí výuky dostali ze dne na den děti, jejich rodiče i školy. Podpořeno bylo 35 žádostí škol o zajištění technologií pro distanční vzdělávání či metodickou podporu, dalších 9 žádostí přišlo z neziskových organizací na podporu peer-to-peer doučování, integrační pobyty a letní tábory pro znevýhodněné děti, vybavení studijní místnost na ubytovně apod.
  • I přes pandemii koronaviru bylo v září nastartováno mapování situace a potřeb ve školách, které bude sloužit jako podklad pro další rozvoj jednotlivých škol. Podpořili jsme spolupráci ředitelů a zmapovali nepedagogické aktivity a procesy, které jim zabírají většinu pracovního času. Od těch jim chceme v budoucnu odlehčit, aby se mohli věnovat pedagogickému vedení svých učitelů. Postupně zapojujeme rodiče a pracujeme na programech pro děti, které jsou cíleny na jejich větší aktivitu a zapojení do výuky.
  • Do Eduzměny se tak na Kutnohorsku zapojují další a další lidé – od ředitelů a učitelů, přes žáky, rodiče, až po starosty, zastupitele, lidi z neformálního vzdělávání, sociální, zdravotní i kulturní oblasti až po podnikatele a širší veřejnost. Zástupce všech těchto skupin chce Eduzměna zapojit do tzv. regionálního partnerství, které bude pracovat na plánu rozvoje vzdělávání celého regionu.
  • V lednu 2020 podepsal Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna v Kutné Hoře Memorandum o spolupráci s ministrem školství Robertem Plagou, hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou, starostou Kutné Hory Josefem Viktorou a manažerem MAS Lípa pro venkov Radkem Tvrdíkem. To stvrdilo spolupráci na celém projektu, na pilotáži středního článku podpory, který na Kutnohorsku vzniká a bude ministerstvu sloužit jako jedno ze zkušebních míst v rámci opatření nové strategie vzdělávací politiky, i na případné budoucí replikovatelnosti projektu na další území České republiky.

Jak OSF pomohla Eduzměně

Nadace OSF má zásadní podíl na vzniku sdíleného Nadačního fondu Eduzměna. Na vzniku tohoto jedinečného počinu je možné ukázat minimálně tři z podstatných rysů OSF. Za prvé, nebojí se jít do neznámých vod. Za druhé je ochotná v zájmu věci ustoupit ze svých pozic. A za třetí je pro ni důležitý princip spolupráce. 

Založení sdíleného fondu je první vlaštovkou v České republice. Nikdo tady zatím tuto cestu spolupráce dárců zatím neprošlapal a tak se OSF stala jejím iniciátorem. OSF se podělila s ostatními nadacemi o zkušenosti ze zahraničí, kde podobné sdílené fondy existují. A v počáteční fázi i finančně zajistila samotnou přípravu fondu, včetně vzniku studie, která mapovala téma systémových změn ve vzdělávání. 

Na začátku úvah ohledně fondu stál záměr, že se bude jednat o jeden z fondů, které bude OSF spravovat. V okamžiku, kdy se začalo jednat s dalšími nadacemi o společném fondu se však ukázalo jako průchozejší varianta, že fond bude samostatným subjektem, který nebude tolik svázán s jednou nadací. Byť to pro OSF znamenalo určitou ztrátu, tak v zájmu společného silného záměru se vzdalo původní představy a podpořilo vznik samostatného subjektu. 

Princip spolupráce je protnutý v mnoha činnostech nadace. Od toho, že podporuje síťování v rámci různých oblastí, přes společnou práci na projektech až k tomu, že v rámci Eduzměny spoluzaložilo sdílený fond. Jedná se v zásadě o nejvyšší možnou míru spolupráce, kdy se partnerským způsobem rozhoduje o fungování nové organizace. 

Po vzniku nadačního fondu na konci roku 2018 pak OSF nabídlo roční servis novému subjektu. Což znamenalo poskytnutí prostor, vedení všech administrativních záležitostí a zkušené zázemí nadace, včetně sdílení know-how v oblasti fundrasingu. Lidé v Eduzměně se tak měli možnost velmi nablízko učit od kolegů a využívat velmi kvalitního zázemí. 

Zdeněk Slejška, ředitel nadačního fondu Eduzměna

Eduzměna je v českých poměrech skutečně unikátní iniciativou. I přestože to není vždy jednoduché, zapojuje všechny, kterých se vzdělávání a jeho zlepšování skutečně týká. Ať už je to spolupráce na systémové úrovni, která byla zpečetěna podpisem Memoranda
o spolupráci s ministerstvem školství a zástupci krajské
i místních samosprávy, nebo pak samotné působení na Kutnohorsku. Mám radost, když vidím, jak se ptáme dětí, jakou školu by chtěly mít, nebo hledáme aktivní lidi z romské komunity, aby nám na změně pracovali společně s námi.

Lucie Plešková, manažerka Férové společnosti