Platforma pro včasnou péči

Dlouhodobým nedostatkem českého vzdělávacího systému je velká závislost úspěšnosti dětí ve vzdělávání na socioekonomickém a kulturním statusu rodiny, čímž dochází k reprodukci nerovností. Nadace OSF se proto rozhodla založit neformální platformu, která sdružuje organizace a další profesionály z celé ČR ke vzájemné koordinaci, sdílení know-how a zkušeností a společnému prosazování potřebných změn v systému, aby se šance dětí ze znevýhodněného prostředí zvýšily.

Včasná péče je ucelený systém programů a aktivit zaměřených na podporu ohrožených dětí od narození do 8 let a jejich rodin. Tyto aktivity cílí na všestranný rozvoj dětí, který snižuje pravděpodobnost školního neúspěchu a předčasného odchodu ze vzdělávání. V konečném důsledku jsou účinnou prevencí proti nezaměstnanosti, kriminalitě či náklonnosti k populismu a extremistickým proudům. Výzkumy ukazují, že každá investovaná koruna do kvalitní předškolní péče se státu vrátí až 7x. 

Platforma pro včasnou péči rozvíjí kapacity organizací věnujících se včasné péči, a tím i kvalitu jejich nabízených služeb. Nedílnou součástí je advokační práce – organizace v platformě spojily síly při prosazování systémových změn na úrovni ministerstev, krajů i jednotlivých školek a škol. U zrodu platformy stála Nadace OSF společně s Nadací Albatros, Nadací České spořitelny.  

2019
Nadace OSF ze začala věnovat opomíjené podpoře dětí do 8 let ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ukotvili jsme termín včasná péče. První setkání proběhlo v listopadu v Pardubicích.

2020 

Spojili jsme se s dalšími nadacemi a společně jsme založili Platformu pro včasnou péči. Sdružili jsme do té doby oddělené organizace, které se včasné péči již věnovaly, a připojili další, které ji do svého portfolia nově zařadily. Poskytli jsme finance, metodickou podporu, data a advokační know-how.

2023

Platforma se stává samostatným spolkem s vlastními stanovami, memorandem i vedením. Tvoří ji více než 50 členských organizací, které každý rok pomáhají 15 000 dětem a jejich rodinám.

2024

Nadace OSF poskytuje Platformě pro včasnou péči advokační konzultace, a podílí se tak na prosazování pozitivních systémových změn v oblasti vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí.