Eduzměna

Celospolečenský problém 

Za posledních 30 let se potřeby společnosti zásadním způsobem změnily. I když existuje celá řada skvělých příkladů, které ukazují, že české školství je možné adaptovat na potřeby 21. století, celkové fungování a způsob učení na českých školách vývoj ve společnosti reflektuje jen omezeně. Českému vzdělávacímu systému chybí jasná vize do budoucna. Mezi zeměmi OECD se pohybujeme na nejnižších příčkách, co se týká výše investic do vzdělávání na všech úrovních. Mezi studenty je nízký zájem o povolání učitele. Výsledkem je, že žáci často nezískávají dovednosti, které v současné společnosti potřebují, a v učení nevidí smysl. Neučí se spolupráci, kritickému myšlení, řešení problémů nebo sociálním a mediálním dovednostem – tedy schopnostem potřebným pro správné fungování demokratické společnosti. Bez vzdělávání, které odpovídá současnému vývoji, navíc Česká republika ztrácí svou konkurenceschopnost a bude zaostávat za ostatními zeměmi.

Naše řešení

Chceme tento stav změnit. Proto jsme se stali jednou ze zakládajících nadací Nadačního fondu Eduzměna, na vzniku se podílíme s Nadací České spořitelnyNadací Karla Janečka a Nadačním fondem Avast.

Jedná se o jedinečný subjekt svého druhu, který má odvážné ambice. Společně chceme vytvořit podmínky pro realizaci dílčích systémových změn ve vzdělávání, které povedou ke komplexní společenské proměně.

Fond funguje jako nezávislá otevřená platforma subjektů z komerčního, neziskového a státního sektoru, které uplatňují svoje jméno, know-how i finanční prostředky ve prospěch zásadní proměny školství v České republice. Soustředí se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Prostředkem je podpora různých organizací a projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání i zvyšování povědomí o klíčové roli vzdělávání obecně.

Pro více informací navštivte web Eduzměny.

Co děláme:

  • naším záměrem je dát dohromady to nejlepší, co se u nás, ale i v zahraničí osvědčuje v rozvoji škol, a na konkrétním regionu vyzkoušet, jak docílit toho, že se všechny školy budou schopné rozvíjet
  • do odborné rady (aktuálně 10 členů) se nám podařilo získat ty nejlepší odborníky
  • nastavili jsme strukturu, která je otevřená pro zapojení dalších partnerů
  • do přípravy a vzniku Nadačního fondu Eduzměna bylo v průběhu roku intenzivně zapojeno 35 lidí

Tým Eduzměny

Zdeněk Slejška

Zdeněk vystudoval obor biologie–tělesná výchova na Pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Věnoval se učení dětí i dospělých a má za sebou 15 let lektorské praxe v oblasti prožitkové pedagogiky. Podílel se na mnoha vzdělávacích projektech v roli metodika a manažera pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice a následně sdružení Egredior, které spoluzaložil. V letech 2006–2010 řídil ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze Metodický portál rvp.cz, který se snažil podporovat tvořivé učitele a stal se největším odborným portálem v České republice. V roce 2010 založil obecně prospěšnou společnost EDUin, kterou až do konce roku 2017 řídil. Za svou podporu systémových změn v oblasti vzdělávání se stal v roce 2013 Ashoka Fellow. Jeho zálibou je běh na lyžích, chození po horách a práce se dřevem.

Monika Hrochová

Monika vystudovala na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií UK. Několik let působila v organizace META, o. p. s., která se věnuje podpoře migrantů v oblasti vzdělávání a pomáhá pedagogům při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Pracovala také v organizaci GLE, o. p. s., kde vedla projekty zaměřené na pomoc v začátcích podnikání pro cizince i rodiče na mateřské/rodičovské dovolené. Vedle práce pro NF Eduzměna pracuje také v Nadaci OSF na pozici koordinátorky vzdělávacích programů. V neziskových organizacích sbírala zkušenosti na pozicích projektové a programové koordinátorky, koordinátorky dobrovolníků i lektorky vzdělávacích programů na téma migrace a kulturních odlišností na školách. Ve volném čase ráda fotí.

Lucie Plešková

Lucie vystudovala psychologii, dlouhodobě se profesně věnuje práci s dětmi a jejich rodinami. Jako psycholožka působila ve zdravotnictví (Dětské centrum při FTN), ve školství (Speciálně pedagogické centrum při MŠ Arabská) i v soukromé praxi jako rodinná terapeutka. Přes deset let se věnuje i práci v neziskovém sektoru, aktuálně na pozici manažerky programu Vzdělávání dětí a mladých lidí v Nadaci OSF. Stála u zrodu Nadačního fondu Eduzměna, se kterým nadále částečně spolupracuje.

 
Irma Kisková
 
Irma se soustředí na kontakt s potenciálními i existujícími dárci Nadačního fondu Eduzměna, a to doma i v zahraničí. Působila ve správní radě slovenské organizace Človek v ohrození a léta jako odborný konzultant ve veřejném sektoru, mimo jiné v Evropském investičním fondu, na švédském obchodním zastoupení nebo ministerstvu financí. Také si vyzkoušela svůj vlastní sociální podnik pro seniory. Vystudovala národohospodářství a právo. Mluví anglicky, německy a švédsky.
 
Gabriela Ledererová
 
Gabriela se začlenila do týmu v dubnu 2019. Své úsilí soustředí na dárce a zažehnutí jejich vášně pro Eduzměnu. Právě pro ni opustila soukromý sektor, kde pracovala předchozích 18 let, nejprve jako tlumočnice-překladatelka španělštiny, později jako manažerka vzdělávacích projektů. Vystudovala translatologii a občanskou společnost; obor, v němž chce už zůstat a dál se rozvíjet. Divadlo jí dává křídla, stejně jako cesta lesem a nekonečný výhled z kopců na obzor.
 
Lenka Marečková
 
Lenka navazuje a rozvíjí vztahy s dárci Eduzměny. Fundraisingu se věnuje deset let: od roku 2014 pracuje v Nadaci OSF, předtím sbírala zkušenosti v SOS dětských vesničkách, Nadaci Divoké husy a v projektu Pomozte dětem v Nadaci rozvoje občanské společnosti. Lenka vystudovala sociální práci, občanskou společnost a filmovou vědu. Když není v práci nebo doma, je obvykle někde na výletě nebo právě v kině na nějakém zajímavém filmu.
 
Martina Pařízková
 
Martina začala spolupracovat s Eduzměnou v červnu 2019 a její náplní práce bude informovat o dění v nadačním fondu, nyní hlavně při přípravě a implementaci Modelu regionální podpory vzdělávání. Zkušenosti v oblasti komunikace a PR sbírala dlouhá léta v agentuře Bison Rose, kde pro klienty z komerčního i neziskového sektoru připravovala komunikační i CSR strategie a podílela se na jejich realizaci. Zároveň několik let působí jako dobrovolnice Občanského sdružení Blueland, pomáhala se stavbou školy v indickém Himaláji. A také spolupracuje s Centrem pro demokratické učení. Ve svém volném čase se věnuje překládání a ráda cestuje.