Eduzměna

Celospolečenský problém 

Za posledních 30 let se potřeby společnosti zásadním způsobem změnily. I když existuje celá řada skvělých příkladů, které ukazují, že české školství je možné adaptovat na potřeby 21. století, celkové fungování a způsob učení na českých školách vývoj ve společnosti reflektuje jen omezeně. Českému vzdělávacímu systému chybí jasná vize do budoucna. Mezi zeměmi OECD se pohybujeme na nejnižších příčkách, co se týká výše investic do vzdělávání na všech úrovních. Mezi studenty je nízký zájem o povolání učitele. Výsledkem je, že žáci často nezískávají dovednosti, které v současné společnosti potřebují, a v učení nevidí smysl. Neučí se spolupráci, kritickému myšlení, řešení problémů nebo sociálním a mediálním dovednostem – tedy schopnostem potřebným pro správné fungování demokratické společnosti. Bez vzdělávání, které odpovídá současnému vývoji, navíc Česká republika ztrácí svou konkurenceschopnost a bude zaostávat za ostatními zeměmi.

Naše řešení

Chceme tento stav změnit. Proto jsme se stali jednou ze zakládajících nadací Nadačního fondu Eduzměna. Na jeho vzniku jsme se podíleli s Nadací České spořitelny, Nadací Karla Janečka a Nadačním fondem Avast a dali mu v počátku své organizační i personální zázemí.

Jedná se o jedinečný subjekt svého druhu, který má odvážné ambice. Společně chceme vytvořit podmínky pro realizaci dílčích systémových změn ve školství, které zvýší kvalitu vzdělávání v České republice.

Nadační fond Eduzměna vytváří platformu podporující spolupráci a propojující různé partnery z občanského, soukromého a veřejného sektoru, kteří rozvíjejí vzdělávání v České republice a společně dokáží dosáhnout odvážnějších cílů. Soustředí se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Prostředkem je podpora různých organizací a projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání i zvyšování povědomí o klíčové roli vzdělávání obecně.

Pro více informací navštivte web Eduzměny.

Co děláme a dopad naší práce

  • V roce 2019 jsme nově vzniklému Nadačnímu fondu Eduzměna poskytli personální, technické a organizační zázemí. Díky tomu se tým Eduzměny mohl soustředit na obsahovou práci a postupně si vybudovat vlastní kapacity tak, že se od Nadace OSF definitivně a kompletně oddělil, i když fyzicky je to jen o patro výše. 
  • Eduzměna na jaře 2019 vybrala v otevřené výzvě své obsahové partnery a řadu konzultantů, následně také podle předem daných kritérií předvybrala regiony, ve kterých by mohl probíhat regionální pilot zaměřený na zlepšení vzdělávání všech dětí v konkrétním území.
  • Více jak 80 odborníků tak bylo zapojeno v druhé polovině roku do přípravy modelu regionální podpory, společně tedy vymýšleli, co vše je potřeba udělat pro jednotlivé cílové skupiny (ředitelé, učitelé, rodiče, zřizovatelé) a jak je podpořit, aby došlo ke zlepšení dovedností dětí i jejich vztahu ke škole. Vytvořený model byl rozpracován do podoby návrhu jednotlivých opatření a je nadále upřesňován s partnery ve vybraném regionu, kterým se na počátku roku 2020 stalo Kutnohorsko.
  • V rámci přípravné fáze také Eduzměna zmapovala, jaké podobné změny se už v oblasti vzdělávání či v jiných oblastech u nás nebo v zahraničí podařilo uskutečnit, aby z nich načerpala zkušenosti i poučení a zasadila svou práci do teoretického rámce. Současně byl navržen postup, jak na konkrétním území s klíčovými lidmi a organizacemi navázat kontakt a zjistit jejich potřeby. A konečně vznikla Edutéka – přehled dobrých projektů, nástrojů, programů a aktivit, které lze využívat při práci s žáky, rodiči, učiteli, řediteli a zřizovateli.

Jak OSF pomohla Eduzměně

Nadace OSF má zásadní podíl na vzniku sdíleného Nadačního fondu Eduzměna. Na vzniku tohoto jedinečného počinu je možné ukázat minimálně tři z podstatných rysů OSF. Za prvé, nebojí se jít do neznámých vod. Za druhé je ochotná v zájmu věci ustoupit ze svých pozic. A za třetí je pro ni důležitý princip spolupráce. 

Založení sdíleného fondu je první vlaštovkou v České republice. Nikdo tady zatím tuto cestu spolupráce dárců zatím neprošlapal a tak se OSF stala jejím iniciátorem. OSF se podělila s ostatními nadacemi o zkušenosti ze zahraničí, kde podobné sdílené fondy existují. A v počáteční fázi i finančně zajistila samotnou přípravu fondu, včetně vzniku studie, která mapovala téma systémových změn ve vzdělávání. 

Na začátku úvah ohledně fondu stál záměr, že se bude jednat o jeden z fondů, které bude OSF spravovat. V okamžiku, kdy se začalo jednat s dalšími nadacemi o společném fondu se však ukázalo jako průchozejší varianta, že fond bude samostatným subjektem, který nebude tolik svázán s jednou nadací. Byť to pro OSF znamenalo určitou ztrátu, tak v zájmu společného silného záměru se vzdalo původní představy a podpořilo vznik samostatného subjektu. 

Princip spolupráce je protnutý v mnoha činnostech nadace. Od toho, že podporuje síťování v rámci různých oblastí, přes společnou práci na projektech až k tomu, že v rámci Eduzměny spoluzaložilo sdílený fond. Jedná se v zásadě o nejvyšší možnou míru spolupráce, kdy se partnerským způsobem rozhoduje o fungování nové organizace. 

Po vzniku nadačního fondu na konci roku 2018 pak OSF nabídlo roční servis novému subjektu. Což znamenalo poskytnutí prostor, vedení všech administrativních záležitostí a zkušené zázemí nadace, včetně sdílení know-how v oblasti fundrasingu. Lidé v Eduzměně se tak měli možnost velmi nablízko učit od kolegů a využívat velmi kvalitního zázemí. 

Zdeněk Slejška, ředitel nadačního fondu Eduzměna

Fascinuje mě, kolik skvělých lidí, odborníků a organizací na sebe Eduzměna nabaluje. Začali jsme v úzkém kruhu zakladatelů a v průběhu necelých dvou let jsou to stovky lidí – dárců, odborných partnerů, lidí z regionů, státních institucí, neziskových organizací a škol, kteří se společně podílí na tomto společném díle, jehož cílem je lepší vzdělávání pro všechny děti.

Lucie Plešková, manažerka Férové společnosti