Eduzměna

Celospolečenský problém 

Za posledních 30 let se potřeby společnosti zásadním způsobem změnily. I když existuje celá řada skvělých příkladů, které ukazují, že české školství je možné adaptovat na potřeby 21. století, celkové fungování a způsob učení na českých školách vývoj ve společnosti reflektuje jen omezeně. Českému vzdělávacímu systému chybí jasná vize do budoucna. Mezi zeměmi OECD se pohybujeme na nejnižších příčkách, co se týká výše investic do vzdělávání na všech úrovních. Mezi studenty je nízký zájem o povolání učitele. Výsledkem je, že žáci často nezískávají dovednosti, které v současné společnosti potřebují, a v učení nevidí smysl. Neučí se spolupráci, kritickému myšlení, řešení problémů nebo sociálním a mediálním dovednostem – tedy schopnostem potřebným pro správné fungování demokratické společnosti. Bez vzdělávání, které odpovídá současnému vývoji, navíc Česká republika ztrácí svou konkurenceschopnost a bude zaostávat za ostatními zeměmi.

Naše řešení

Chceme tento stav změnit. Proto jsme se stali jednou ze zakládajících nadací Nadačního fondu Eduzměna, na vzniku se podílíme s Nadací České spořitelnyNadací Karla Janečka a Nadačním fondem Avast.

Jedná se o jedinečný subjekt svého druhu, který má odvážné ambice. Společně chceme vytvořit podmínky pro realizaci dílčích systémových změn ve vzdělávání, které povedou ke komplexní společenské proměně.

Fond funguje jako nezávislá otevřená platforma subjektů z komerčního, neziskového a státního sektoru, které uplatňují svoje jméno, know-how i finanční prostředky ve prospěch zásadní proměny školství v České republice. Soustředí se na dlouhodobé a udržitelné přístupy, které budou mít prokazatelný dopad na zlepšování učení dětí. Prostředkem je podpora různých organizací a projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání i zvyšování povědomí o klíčové roli vzdělávání obecně.

Pro více informací navštivte web Eduzměny.

Co děláme:

  • naším záměrem je dát dohromady to nejlepší, co se u nás, ale i v zahraničí osvědčuje v rozvoji škol, a na konkrétním regionu vyzkoušet, jak docílit toho, že se všechny školy budou schopné rozvíjet
  • do odborné rady (aktuálně 10 členů) se nám podařilo získat ty nejlepší odborníky
  • nastavili jsme strukturu, která je otevřená pro zapojení dalších partnerů
  • do přípravy a vzniku Nadačního fondu Eduzměna bylo v průběhu roku intenzivně zapojeno 35 lidí