Active Citizens Fund

Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou funkční demokracie, která se neobejde bez aktivního zapojení občanů do veřejného dění a do rozhodovacích procesů. Active Citizens Fund má za cíl podpořit organizace občanské společnosti, aby mohly posílit transparentnost při správě věcí veřejných, zkvalitnit občanské vzdělávání a mediální výchovu, prosazovat dodržování lidských práv a zohledňovat potřeby znevýhodněných skupin.

Přetrvávající výzvou je také aktivizace a zapojení mladých lidí. Proto se program Active Citizens Fund zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a budování kapacit občanského sektoru.

Více o programu:

Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice jej spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu, které bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Celková částka určená na grantovou podporu dosahuje více než 13 mil EUR. První grantové výzvy byly vyhlášeny na podzim 2019, první podpořené projekty začínají na jaře 2020 všechny projekty musí být ukončeny do 30. 4. 2024. Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a sdružení právnických neziskových osob), které mají minimálně dvouletou aktivní historii (u akčních grantů minimálně jednoletou aktivní historii).

Strategie programu

 • posílit kapacitu a spolupráci neziskových organizací napříč občanským sektorem
 • posílit spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či marginalizované skupiny
 • posílit advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci na tvorbě a prosazování veřejných politik
 • oslovit veřejnost v periferních částech Česka a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu
 • oslovit opomíjené cílové skupiny, včetně romské menšiny, s cílem posílit jejich schopnost hájit svá práva
 • zvýšit občanskou angažovanost mladých

Tematické oblasti Active Citizens Fund

 • demokracie, aktivní občanství, řádná a transparentní správa věcí veřejných
 • lidská práva a rovné zacházení, potírání všech forem diskriminace
 • sociální spravedlnost a začleňování znevýhodněných skupin
 • genderová rovnost a genderově podmíněné násilí
 • životní prostředí a klimatická změna

Zaměření grantů

 • občanská participace
 • advokační a watchdogové aktivity
 • zmocnění znevýhodněných skupin
 • občanské vzdělávání a mediální gramotnost
 • posílení neziskových organizací

Typy grantů

 • Systémové granty: 100 – 250 tis. EUR na projekty s délkou 3-4 roky na podporu systémových změn – rozděleny v roce 2020
 • Základní granty: 8 – 85 tis. EUR na projekty s délkou 1-2,5 roku, které reagují na aktuální témata, avšak rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity – část rozdělena v roce 2020, druhá část bude rozdělena v roce 2022
 • Akční granty zaměření 1, 2, 3: 1 – 3 tis. EUR na projekty s délkou 1-12 měsíců, které řeší akutní kauzy či problémy v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na veřejném dění; umožňují získat či posílit znalosti a dovednosti organizace pro používání digitálních technologií – průběžné výzvy vyhlášeny
 • Akční granty – zaměření 5 (Posílení neziskových organizací): 1-3 tis. EUR na projekty, kterými organizace získají či posílí své znalosti a dovednosti pro používání digitálních technologií –  průběžná výzva vyhlášena a to i k AG 1,2,3
 • Matchingové granty: do 4 tis. EUR na projekty s délkou 6-12 měsíců na podporu komunikace aktivit veřejnosti prostřednictvím online dárcovských kampaním – rozděleny v roce 2021
 • Granty na bilaterální spolupráci: 1 – 4 tis. EUR na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci mezi českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska – průběžná výzva vyhlášena

Detailní informace o aktuálních výzvách najdete zde

Podívejte se na projekt organizace Aliterra – příjemce akčního grantu 

 

Nebo na projekt  Temporary Collective – příjemce základního grantu 

 

Active Citizens Fund podporuje zahraniční partnerství

NAJDĚTE SI PARTNERSKOU ORGANIZACI v zahraničí. Potenciální žadatelé z České republiky se mohou registrovat do databáze, kde si k partnerské spolupráci mohou vybrat z organizací, kde probíhá Active Citizens Fund. Registrací zvýšíte možnost, že vás ke spolupráci osloví organizace ze zahraničí. Pokud si chcete najít partnera ze všech oblastí fondů EHP a Norska, registrujte se ZDE.

Chcete-li zůstat informování o programu Active Citizens Fund, přihlaste se k odběru newsletteru zde: https://www.activecitizensfund.cz/newsletter/.

Všechny potřebné informace najdete na webu www.activecitiziensfund.cz.

Přečtěte si Příběhy odvahy našich grantistů a členů konsorcia.

      vdv-logo-2017         si_2018_pos-page-001přihlaste se k odběru newsletteru zde

Tým Active Citizens Fund

Khrystyna Verbytska

Khrystyna nastopila do týmu Active Citizens Fund jako koordinátorka v dubnu roku 2020. Předtím pracovala přes tři roky v neziskovém sektoru na Ukrajině. Působila ve studentské neziskové organizaci jako fundraiserka a v International Renaissance Foundation na německo-ukrajinském projektu Kyiv Dialogue ve Lvově jako členka regionálního týmu, který podporoval lokální projekty. Baví ji fundraising – pomáhala získat neziskovým organizacím financování pro kulturní a sociální projekty a zajímá se o spolupráci neziskového sektoru s byznysem.

Veronika Řehořková

Veronika pracuje v Nadaci OSF od září 2020 jako koordinátorka programu Active Citizens Fund. Dříve pracovala pro soukromou nadaci Agosto Foundation, zaměřenou na rozvoj inovativních společenských a kulturních programů. A ještě před mateřskou „dovolenou“ na různých pozicích ve financích, které vystudovala na VŠE. Později vystudovala Sociální a pastorační práce na ETF UK. Pokud zrovna nepracuje pro Nadaci OSF či rodinu, realizuje se sportem v přírodě, cestováním, šitím nebo jako dobrovolnice v přímé péči pro domácí hospic Cesta domů.

Jitka Štefková

Jitka působí v nadaci od ledna 2017. Organizovala závěrečnou konferenci programu Dejme (že)nám šanci a rozjela v nadaci téma Constituency Building. V současnosti působí v programu Active Citizens Fund jako programová koordinátorka Fondu bilaterální a regionální spolupráce. V minulosti působila jako projektová koordinátorka a lektorka na vzdělávacích projektech v Multikulturním centru Praha. Podílela se na založení a rozjezdu soukromé venkovské školy ZŠ Purkrabka. Vystudovala mezinárodní vztahy na CEU a finance na VŠE. 

Sandra Mikulcová

Sandra nastoupila do Nadace OSF v říjnu 2021 jako koordinátorka programu Active Citizens Fund. Předtím se věnovala projektovému managementu a PR a komunikaci ve vzdělávací sféře. Na Ostravsku působila v Centru PANT, kde se podílela na dramaturgii a produkci kulturních a osvětových akcí zaměřených na moderní dějiny, mediální gramotnost, občanskou participaci, environmentální problematiku a veřejný prostor. Jejím cílem je dále pomáhat organizacím, které podporují celospolečenský dialog, bourají stereotypy a předsudky a posilují základy občanské společnosti. Studovala anglistiku a amerikanistiku na Univerzitě Karlově.