Active Citizens Fund

Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin.

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou funkční demokracie, která se neobejde bez aktivního zapojení občanů do veřejného dění a do rozhodovacích procesů. Active Citizens Fund má za cíl podpořit organizace občanské společnosti, aby mohly posílit transparentnost při správě věcí veřejných, zkvalitnit občanské vzdělávání a mediální výchovu, prosazovat dodržování lidských práv a zohledňovat potřeby znevýhodněných skupin.

Přetrvávající výzvou je také aktivizace a zapojení mladých lidí. Proto se program Active Citizens Fund zaměřuje na finanční podporu občanských aktivit, na posílení efektivní spolupráce a na vzdělávání a budování kapacit občanského sektoru.

Více o programu:

Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021. V České republice jej spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu, které bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Celková částka určená na grantovou podporu dosahuje téměř 13 mil EUR. První grantové výzvy byly vyhlášeny na podzim 2019, první podpořené projekty začínají na jaře 2020 všechny projekty musí být ukončeny do 30. 4. 2024. Žádat mohou neziskové organizace registrované v ČR (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, účelová zařízení církví, obecně prospěšné společnosti a sdružení právnických neziskových osob), které mají minimálně dvouletou aktivní historii (u akčních grantů minimálně jednoletou aktivní historii).

Strategie programu

 • posílit kapacitu a spolupráci neziskových organizací napříč občanským sektorem
 • posílit spolupráci občanského sektoru s veřejností a jeho schopnost oslovit neaktivní či marginalizované skupiny
 • posílit advokační práci a watchdogové aktivity, občanskou participaci na tvorbě a prosazování veřejných politik
 • oslovit veřejnost v periferních částech Česka a místech mimo hlavní centra občanského aktivismu
 • oslovit opomíjené cílové skupiny, včetně romské menšiny, s cílem posílit jejich schopnost hájit svá práva
 • zvýšit občanskou angažovanost mladých

Tematické oblasti Active Citizens Fund

 • demokracie, aktivní občanství, řádná a transparentní správa věcí veřejných
 • lidská práva a rovné zacházení, potírání všech forem diskriminace
 • sociální spravedlnost a začleňování znevýhodněných skupin
 • genderová rovnost a genderově podmíněné násilí
 • životní prostředí a klimatická změna

Zaměření grantů

 • občanská participace
 • advokační a watchdogové aktivity
 • zmocnění znevýhodněných skupin
 • občanské vzdělávání a mediální gramotnost
 • posílení neziskových organizací

Typy grantů

 • Systémové granty: 100 – 250 tis. EUR na projekty s délkou 3-4 roky na podporu systémových změn
 • Základní granty: 8 – 85 tis. EUR na projekty s délkou 1-2,5 roku, které reagují na aktuální témata, jsou však oproti dosavadní činnosti inovativní nebo rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity
 • Akční granty: 1 – 3 tis. EUR na projekty s délkou 6-12 měsíců, které řeší akutní kauzy či problémy v dané lokalitě nebo podporují participaci místních občanů a účast na veřejném dění
 • Matchingové granty: do 4 tis. EUR na projekty s délkou 6-12 měsíců na podporu komunikace aktivit veřejnosti prostřednictvím crowdfundingových kampaní
 • Granty na bilaterální spolupráci: 1 – 4 tis. EUR na krátkodobé a jednorázové aktivity s cílem podpořit spolupráci mezi českými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Active Citizens Fund podporuje zahraniční partnerství

NAJDĚTE SI PARTNERSKOU ORGANIZACI v zahraničí. Potenciální žadatelé z České republiky se mohou registrovat do databáze, kde si k partnerské spolupráci mohou vybrat z organizací, kde probíhá Active Citizens Fund. Registrací zvýšíte možnost, že vás ke spolupráci osloví organizace ze zahraničí. Pokud si chcete najít partnera ze všech oblastí fondů EHP a Norska, registrujte se ZDE.

Chcete-li zůstat informování o programu Active Citizens Fund, vyplňte tento formulář: https://www.activecitizensfund.cz/newsletter/.

Všechny potřebné informace najdete na webu www.activecitiziensfund.cz.

 nadace_osf_logo_cernobile     vdv-logo-2017         si_2018_pos-page-001

Tým Active Citizens Fund

Barbora Kotrčová

Bára nastoupila do Nadace OSF začátkem roku 2019 jako koordinátorka nového programu Active Citizens Fund. Dříve působila v Charitě Česká republika, kde jako programová manažerka pro Afriku sbírala cenné zkušenosti, které chce v Nadaci zužitkovat a zjednodušit tak práci žadatelům, kteří stojí o granty z programu Active Citizens Fund. Vystudovala Bezpečnostní studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Michaela Vyležíková

Míša je členkou našeho týmu od února 2019, kdy nastoupila jako koordinátorka programu Active Citizens Fund. Od roku 2013 pracovala v různých neziskových organizacích jako metodička vzdělávacích projektů se zaměřením na podporu a rozvoj mladých lidí. Angažuje se v organizaci Prázdninová škola Lipnice, která šíří metodu zážitkové pedagogiky. Vystudovala politologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Baví ji rozvíjet lidi hrou a chodit podél řek.

Kateřina Sequensová

Katka se do týmu programu Active Citizens zapojila na konci roku 2019. V neziskovém sektoru se pohybuje téměř deset let, zajímá se zejména o oblast vzdělávání. Vystudovala obory sociální pedagogika a etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Několik let pracovala ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni, kde měla na starosti koordinaci a vedení projektů globálního rozvojového vzdělávání. V minulosti působila v Multikulturním centru Praha jako koordinátorka projektů globálního rozvojového a interkulturního vzdělávání, věnovala se mimo jiné metodické podpoře škol a pedagogů. Ve volném čase se již druhým rokem účastní vzdělávacího programu Učitel naživo.

Jitka Štefková
Jitka působí v nadaci od ledna 2017. Organizovala závěrečnou konferenci programu Dejme (že)nám šanci a rozjela v nadaci téma Constituency Building. V současnosti působí v programu Active Citizens Fund jako programová koordinátorka Fondu bilaterální a regionální spolupráce. V minulosti působila jako projektová koordinátorka a lektorka na vzdělávacích projektech v Multikulturním centru Praha. Podílela se na založení a rozjezdu soukromé venkovské školy ZŠ Purkrabka. Vystudovala mezinárodní vztahy na CEU a finance na VŠE.