Hájíme práva žen v České republice

Datum realizace: 1. 7. 2014 - 30. 6. 2016
Částka: 7214563,8 Kč
Organizace: Česká ženská lobby, o.s.

Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti.
Toho chceme dosáhnout díky realizaci následujících kroků:
– prosadíme alespoň 2 legislativní opatření vedoucí k odstranění deficitů RP na základě publikovaných analýz k stavu RP a průběžnému monitoringu činnosti vlády a Parlamentu ČR
– vytvoříme komoru genderových expertů/ek, která bude sloužit jako nezávislá platforma pro spolupráci s českou exekutivou a bude poskytovat expertní základnu k tematice RP,
– prosadíme ratifikaci alespoň 1 mezinárodní úmluvy v oblasti RP a ženských práv, kterou je ČR povinna ratifikovat a dosud tak neučinila
– prosadíme minimálně 1 legislativní opatření vedoucí ke skutečnému respektování reprodukčních práv žen a legislativnímu ukotvení profese porodních asistentek
– zlepšíme informovanost rodičů, porodních asistentek i lékařů prostřednictvím informačních kampaní, konferencí a manuálů vysvětlujících komplikovanou legislativu
– zrealizujeme mediální kampaně a happeningy, které zviditelní téma RP v médiích, a uspořádáme druhý ročník Kongresu žen
– navážeme nová partnerství mezi aktéry z různých sfér, kteří doposud nespolupracují, a kteří se zabývají tématem RP