Otevřete.cz 2014

Datum realizace: 1. 9. 2014 - 30. 6. 2015
Částka: 200000 Kč
Organizace: Otevřená společnost, o.p.s.

Cílem projektu je podpora a rozvoj programu Otevřené společnosti, o.p.s. zaměřeného na svobodný přístup k informacím a upevnění role programu jako leadra občanské společnosti při zabezpečení vymáhání práva na informace. V obsahové rovině projekt reaguje na problém korupce v české společnosti a nabízí prostý nástroj využitelný každým občanem našeho státu – žádost o informaci. Projekt reaguje na snahu současné vlády novelizovat zákon o svobodném přístupu k informacím. Zástupci programu budou aktivními odbornými oponenty připravované novely. V organizační rovině projekt reaguje na potřebu změny fungování programu směrem k většímu využití moderních technologií, zefektivnění a diverzifikaci poskytovaného poradenství a potřeby masivnější komunikace s veřejností o problémech spojených s využíváním práva na informace jako základního protikorupčního nástroje. Projekt zapadá do programové strategie organizace na léta 2013 – 2018, jejímž cílem je diverzifikace finančních zdrojů programu. Očekávané výsledky:
– změna poradenského portálu otevrete.cz, aby se stal přehledným, dostupným, uživatelsky přátelským a jednoduchým nástrojem pro jednotlivce;
– aktivní oponentura vládního návrhu novely zákona o svobodném přístupu k informacím v návaznosti na Směrnici 2003/98/ES;
– masivnější komunikace soutěže Otevřeno x Zavřeno
V březnu 2014 Otevřená spolčenost, o.p.s obdržela grant od Nadace Karla Janečka, který podporuje rozvoj programu navrženým směrem. Předkládaný projekt bude tento grant doplňovat.