„Pojďte mezi nás“

Datum realizace: 1. 4. 2016 - 30. 6. 2017
Částka: 201990 Kč
Organizace: Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace

Projekt „Pojďte mezi nás“ reaguje na zkušenosti z praxe, kdy děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí mají nepravidelnou docházku k předškolnímu vzdělávání a většina z nich ji záhy ukončí ( v případě naší mateřské školy máme na mysli konkrétně děti z romských rodin a děti žijící na hranici chudoby). Díky těmto skutečnostem se jim dostává nedostatečné připravenosti pro jejich efektivní školní vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu a jejich následnou sníženou uplatnitelnost na trhu práce. V průběhu projektu bychom rádi našli cestu, která by zajistila vhodné metody a formy práce, které by zohledňovaly etnickou příslušnost, aby všichni zúčastnění při vzdělávání děti – rodiče, prarodiče, sourozenci, širší rodina, učitelé a všichni zaměstnanci školy rozvíjeli smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci při chápání neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. Demokratická společnost počítá s aktivní účastí všech svých členů, proto projekt řeší úzkou spolupráci s širokou rodinou, vzájemný respekt školy a rodinného prostředí a na základě této spolupráce ovlivnění postojů, hodnot, zkušeností i předsudků na obou stranách. Zacílení projektu je na věkovou skupinu dětí 3 – 6 let, na jejich ro