Iniciativy, které podporujeme

V rámci uzavřených výzev oslovujeme a kontinuálně podporujeme organizace, které se zabývají pro nás významnými tématy a doplňují tak naši činnost. Jedná se tedy o organizace podporující rozvoj inkluzivního vzdělávání, včasnou péči nebo prosazování systémových změn v oblasti vzdělávání.

Čím se iniciativy zabývají:

  • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti. ČOSIV nám pomáhá prosazovat potřebné změny směřující k vyšší kvalitě a spravedlivosti ve vzdělávání tak, aby každá škola měla podmínky pro vzdělávání všech dětí ze své spádové oblasti včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i dětí mimořádně nadaných. Současně přináší do škol zajímavé metody a postupy a vytváří v nich tak bezpečné klima pro všechny.
  • Organizace Spolu (dříve Rodiče za inkluzi) je dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání dětí. Díky naší podpoře poskytují rodičům podporu, informace a poradenství, aby byli skutečnými partnery při konstruktivním řešení situací týkajících se vzdělávání jejich dětí.
  • Těžiště práce EDUinu, a stejně tak i naší podpory, spočívá v komunikační a advokační práci. EDUin podporuje proměnu vzdělávání v České republice tím, že o něm systematicky informuje veřejnost. Současně usiluje o to, aby i ti, kdo disponují rozhodovací pravomocí (úředníci a politici), vnímali vzdělávání jako prioritní téma nejen před volbami, ale neustále, a aby dostávali relevantní informace o současném stavu a návrhy vhodných řešení.
  • Dlouhodobě podporujeme i programy a aktivity, které pomáhají školám vytvořit vhodné podmínky a bezpečné prostředí pro vzdělávání všech dětí bez rozdílu. Podporujeme školy sdružené v Lize komunitních škol, aby vzájemně spolupracovaly, sdílely příklady dobré praxe a mohly tak vytvářet model inkluzivního a komunitního vzdělávání a prosadit jej do českého vzdělávacího systému. Podporujeme kampaň České středoškolské unie Revoluce na střední, v rámci které studenti usilují o větší zaměření výuky na žáka a uzpůsobení jeho potřebám. Díky naší podpoře realizuje organizace AISIS na dalších školách program Minimalizace šikany, který jim pomáhá významně snížit četnost i závažnost projevů šikanování mezi dětmi. Podpořili jsme Školu Cyril Mooney při vydání série učebnic hodnotového vzdělávání My jsme svět, které vedou děti k tomu, aby si vytvářely systém vlastních hodnot, díky nimž získávají vnitřní integritu a schopnost správně se rozhodovat. Podpořili jsme také mateřské školy v Ostravě v rozvoji jejich aktivit zaměřených na zvýšení a udržení docházky dětí ze sociálně znevýhodněných lokalit do předškolního vzdělávání.

Více si o dopadech inkluzivní reformy můžete přečíst ve výzkumech, které jsme provedli v uplynulých letech, zde: