Iniciativy, které podporujeme

V rámci uzavřených výzev oslovujeme a kontinuálně podporujeme organizace, které se zabývají pro nás významnými tématy a doplňují tak naši činnost. Jedná se tedy o organizace podporující rozvoj inkluzivního vzdělávání, včasnou péči nebo prosazování systémových změn v oblasti vzdělávání.

Čím se iniciativy zabývají:

  • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) sdružuje neziskové organizace, zástupce akademické obce, zástupce škol, rodičů i mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující společnosti. ČOSIV nám pomáhá prosazovat potřebné změny směřující k vyšší kvalitě a spravedlivosti ve vzdělávání tak, aby každá škola měla podmínky pro vzdělávání všech dětí ze své spádové oblasti včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i dětí mimořádně nadaných. Současně přináší do škol zajímavé metody a postupy a vytváří v nich tak bezpečné klima pro všechny.

  • Organizace Spolu (dříve Rodiče za inkluzi) je dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání dětí. Díky naší podpoře poskytují rodičům podporu, informace a poradenství, aby byli skutečnými partnery při konstruktivním řešení situací týkajících se vzdělávání jejich dětí.

  • Těžiště práce EDUinu, a stejně tak i naší podpory, spočívá v komunikační a advokační práci. EDUin podporuje proměnu vzdělávání v České republice tím, že o něm systematicky informuje veřejnost. Současně usiluje o to, aby i ti, kdo disponují rozhodovací pravomocí (úředníci a politici), vnímali vzdělávání jako prioritní téma nejen před volbami, ale neustále, a aby dostávali relevantní informace o současném stavu a návrhy vhodných řešení.

  • Fórum pro lidská práva je nezisková organizace, která se zabývá strategickou litigací a mezinárodní advokacií. Činnost Fóra se soustředí na ochranu, respekt a naplňování základních práv a svobod všech, bez rozdílu a v souladu s mezinárodními úmluvami o lidských právech. Pro tento cíl využívá právní nástroje a zastupuje řadu případů před domácími a mezinárodními soudy a lidskoprávními orgány. Zároveň systematicky komunikuje s orgány OSN a Rady Evropy ohledně implementace mezinárodních závazků států v oblasti lidských práv.  

Více si o dopadech inkluzivní reformy můžete přečíst ve výzkumech, které jsme provedli v uplynulých letech, zde: