Mají romské děti rovné šance na vzdělání?

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Praha, 17. dubna 2015 – Romské děti se ve školách v České republice nadále potýkají s rasově motivovanou šikanou a diskriminací. Protože český stát nedokázal dostatečně zajistit právo těchto dětí na vzdělání, prohrála Česká republika u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku spor s osmnácti dětmi z Ostravska (rozsudek D.H. a ostatní vs. Česká republika). Rozsudek nařídil změnu této praxe již před více než 7 lety. V září 2014 se k mezinárodní pozornosti Rady Evropy přidalo i rozhodnutí Evropské komise zahájit řízení pro porušení povinnosti (tzv. infringement) kvůli nedodržování Směrnice o rasové rovnosti, opět z důvodu porušení práv romských dětí.

Za poslední rok se uskutečnila řada událostí v České republice i na mezinárodní úrovni týkajících se vzdělávání romských žáků. Z tohoto důvodu Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s velvyslanectvími Norského království, Švédska a Dánska uspořádala v pátek 17. dubna kulatý stůl “Rovné příležitosti ve vzdělávání v České republice”. Jako čestný host kulatého stolu vystoupila Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv. Kulatého stole se dále účastnili Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království, Christian Hoppe, velvyslanec Dánska, Kateřina Valachová, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství, Christian Devos z Open Society Justice Initiative, Jana Straková z Univerzity Karlovy v Praze a více než 50 dalších zástupců státních institucí a neziskových organizací.

“Našim cílem bylo otevřít prostor pro setkání zástupců veřejných institucí z různých úrovní – počínaje veřejným ochráncem práv, přes ministerstva, představitele škol, akademické sféry a zástupců romské komunity. Díky událostem v posledním roce, např. novele školského zákona, máme nyní jedinečnou šanci soustředit se na palčivý problém diskriminace Romů. Diskuse a porozumění mezi jednotlivými skupinami jsou totiž klíčové pro dosažení jakékoli změny,” říká Robert Basch, výkonný ředitel Nadace Open Society Fund Praha, která akci uspořádala.

“Pro severské země je téma sociálního začleňování Romů a podpory inkluzivního vzdělávání v Evropě velmi důležité. Osobně jsem tento rok navštívila města Štětí a Trmice, kde jsem se setkala s některými příklady dobré praxe. Ať už se jednalo o projekty sociálního bydlení, o inkluzivní školu či o nízkoprahový klub pro děti, zjistila jsem, že za vším stojí aktivní jednotlivci, kterým na zlepšení soužití romské minority s českou majoritou skutečně záleží,” říká Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norského království a dodává: “Je ale důležité, aby úsilí těchto lidí bylo podporováno i ze strany legislativy a její implementace. Jsem proto velmi ráda, že severské ambasády mohly přispět ke konání dnešního kulatého stolu, kde se mohou setkat a společně diskutovat všichni důležití aktéři. Jsme připraveni České republice asistovat v jejím úsilí zajistit rovné příležitosti ve vzdělávání pro všechny.”

“Problém nelze zúžit na nadměrné zařazování romských dětí do zvláštních škol. I děti, které jsou zařazeny do základní školy se ocitnou ve školách, které jsou segregované,” doplňuje veřejná ochránkyně práv, Anna Šabatová, která dále upozorňuje na nebezpečí segregace již v předškolním vzdělávání, kdy přípravné ročníky jsou převážně při praktických či tzv. segregovaných školách.

I když vlády České republiky učinily určité kroky k nápravě diskriminace, podle dat České školní inspekce jedna třetina žáků v základních školách praktických (bývalých zvláštních) je romského původu. To je zcela nepřiměřený počet s ohledem na zastoupení romské menšiny v ČR. Česká vláda na jaře letošního roku prosadila změnu školského zákona, která má zlepšit situaci ve vzdělávání romských žáků v rámci velké reformy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Byla také schválena Strategie romské integrace 2020 a ministerstvo školství připravuje změny ve vzdělávání žáků v základních školách praktických. Očekává se, že na změnu školského zákona naváže změna financování základních a středních škol.

Kontakt pro tisk:

Jitka Rabitsch Adamčíková, Manažerka komunikace, Nadace Open Society Fund Praha

e-mail: jitka.adamcikova@osf.cz, tel: 727 985 860