Česká republika: Osm let po rozsudku D.H. musí dojít ke komplexní desegregaci škol

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Česká republika: Osm let po rozsudku D.H. musí dojít ke komplexní desegregaci škol

Přesně před osmi lety odsoudil Českou republiku Evropský soud pro lidská práva za diskriminaci romských dětí ve školském systému v přelomovém rozsudku D.H. Postupné změny po roce 2007 nedosáhly odstranění diskriminace, a proto v roce 2014 zahájila Evropská komise řízení pro porušení povinnosti. Vláda poté urychlila a rozšířila rozsah svých reforem.

Očekává se, že komplexní desegregaci přinese balíček reforem, které by měly vejít v platnost v září 2016. Zahrnují zavedení podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, povinný rok předškolní výchovy pro všechny žáky a návrh na zrušení vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením.

Amnesty International, Evropské centrum pro práva Romů, Nadace Open Society Fund Praha a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání tyto snahy vítají. Pokud mají změny přinést požadovaný výsledek, považují neziskové organizace za nezbytné, aby tyto změny řešily problém předsudků, které nadále prostupují českým vzdělávacím systémem. I přes v minulosti přijaté reformy jsou romské děti nadále nadreprezentovány ve školách a třídách pro žáky s lehkým mentálním postižením a segregovány do pouze romských škol a tříd.

Téma rušení vzdělávacího programu pro žáky s „lehkým mentálním postižením” bude zásadně důležité pro zajištění inkluzivního vzdělávání. Amnesty International, Evropské centrum pro práva Romů, Nadace Open Society Fund Praha a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání proto připomínají české vládě, že musí stát za svým závazkem proměnit praktické školy v běžné školy a tímto zrušit vzdělávací program pro žáky s „lehkým mentálním postižením”.

Samotné vyřazování dvoukolejného systému však problém nevyřeší, jelikož nová vyhláška představuje možnost vzdělávání žáků v oddělených třídách nebo školách, pokud běžné školy nedokáží zajistit naplňování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Neziskové organizace proto apelují na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistilo, že vyhláška zabrání etnické a jiné segregaci žáků na školách. Reformy musí ukončit praxi označování romských dětí za mentálně postižené a jejich segregování do praktických škol, které vzdělávají podle redukovaného vzdělávacího programu. Ministerstvo proto musí ujasnit kritéria pro umisťování žáků do speciálních škol a poskytnout školám detailní instrukce k zavádění podpůrných opatření.

Neziskové organizace opakovaně kritizovaly vládní návrh povinného předškolního vzdělávání, které zachovává dvoukolejný systém mateřských škol a „přípravných tříd“, do kterých jsou nyní Romové umisťováni a segregováni. Toto je praktický důsledek opatření, podle něhož muselo být dítě „sociálně znevýhodněné“, aby bylo umístěno do přípravné třídy.

Inkluzivní vzdělání, které tato reforma podpůrných opatření představuje, bude vyžadovat zvýšené financování. Neziskové organizace proto apelují na české představitele, aby pro něj vyhradili adekvátní financování do rozpočtu na příští rok před tím, než nová vyhláška vstoupí 1. září 2016 v účinnost.

Pozadí

V bezprecedentním kroku navazujícím na pokračující segregaci romských dětí ve vzdělávání zahájila Evropská komise v září 2014 řízení pro porušení povinnosti proti České republice kvůli diskriminaci Romů podle Směrnice o rasové rovnosti. Diskriminace se vykazovala nadměrným zastoupením romských dětí ve školách a třídách pro žáky s lehkým mentálním postižením, ve kterých tvořili přes třetinu žáků. V březnu 2015 přijal parlament novelu Školského zákona, která zavádí systém podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento systém podpůrných opatření by měl poskytovat lepší vzdělání v ohledu na rovné příležitosti. Novela vstoupí v účinnost 1. září 2016. Ministerstvo školství prohlásilo, že do září 2016 zruší vzdělávací program pro děti s lehkým mentálním postižením.

Kontaktní osoby:

Štěpán Vidím Drahokoupil, Nadace OSF, stepan.drahokoupil@osf.cz, +420 602 297 268Eight years ago today, the Czech Republic was condemned by the European Court of Human Rights for discriminating against Roma children in its education system in the landmark D.H. judgment. Piecemeal measures post 2007 failed to eliminate discrimination and in 2014 the European Commission initiated infringement proceedings against the Czech Republic, since when the Government has accelerated and expanded the scope of its reforms.

A comprehensive desegregation plan is expected to come as part of the new reform package next year.

The new reforms are expected to enter into force in September 2016. They include the introduction of support measures for pupils with special educational needs; a compulsory year of pre-school education for all pupils; and a proposal to abolish the educational programme for pupils for mild mental disabilities.

Amnesty International, European Roma Rights Centre, Open Society Fund Prague and Czech Society for Inclusive Education welcome these efforts. However, they consider that in order for these changes to bring the desired outcome, they must also address the prejudice that continues to course through much of the Czech educational system. Despite the reforms adopted in the past, Romani children continue to be over-represented in schools and classes for pupils with mild mental disabilities and segregated in Roma-only schools and classes.

The issue of phasing out of the educational programme for pupils with “mild mental disabilities” will be of a critical importance for ensuring inclusive education. Amnesty International, European Roma Rights Centre, Open Society Fund Prague and Czech Society for Inclusive Education therefore remind the Czech government that it must stand by its commitment to transform the practical schools to mainstream institutions and therefore abolish of the educational programme for pupils with “mild mental disabilities”.

Phasing out the two-tier system in itself, however, will not of itself resolve the problem as the new regulation envisages the possibility of educating pupils in separate classes or schools if the mainstream schools fail to provide for their special needs. The NGOs are therefore calling on the Czech Ministry of Education to ensure that it includes safeguards against ethnic and other forms of segregation of pupils in schools. The reforms must end the practice of labelling Romani children as mentally disabled and segregating them into practical schools or classes where a reduced educational programme is followed. To do so, the government must clarify the criteria for placements of pupils into special schools and provide detailed guidelines for schools how to implement the support measures.

The EC should be vigorous in its monitoring of the Czech infringement case, to ensure that the practice of placing Roma children into special schools stops. A necessary part of the reform must be also pursuing an equality data monitoring system.

The NGOs have repeatedly criticised the government’s proposal of compulsory pre-school education that still maintains the two-tier system of kindergartens and “preparatory classes” in which Roma are currently placed and segregated. This is a practical consequence of the regulation that a child had to be of a “social disadvantage” in order to be placed into a preparatory class.

Inclusive education that this support measures reform envisages will require increased funding. Consequently, the NGOs are calling on the Czech authorities to specifically ear-mark funding for it in the next year’s budget prior to the new regulation entering into force on 1 September 2016.

Background

In an unprecedented move in response to continuous segregation of Roma children in education, the European Commission initiated the infringement proceedings against the Czech Republic for discrimination against Roma under the Race Equality Directive in September 2014. Discrimination was manifested by over-representation of Romani children in schools and classes for pupils with mild mental disabilities where they amount to over a third of the pupils. In March 2015, the parliament adopted an amendment of the Schools Act introducing a set of support measures for pupils with special educational. The introduced system of support measures should provide better education in terms equal opportunities. The amendment will enter into force on 1 September 2016. The Ministry of Education has announced that it will abolish the educational programme for children with mild mental disabilities by September 2016.