Rodiče za inkluzi v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

| Aktuality | Vše | Vzdělání dětí a mladých lidí

Podle loňského průzkumu České odborné společnosti pro inkluzívní vzdělávání je více jak polovina Čechů je přesvědčena, že integrace dětí se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním do běžných škol je správná, a že inkluzívní vzdělávání může být prospěšné i pro děti bez handicapu. Přesvědčení, že společné vzdělávání je oboustranně prospěšné, sdílí i rodiče handicapovaných dětí sdružení do aliance Rodiče za inkluzi.

Jejich osobní příběhy dokazují, že handicapované děti vyrůstající v kontaktu se zdravými vrstevníky se přirozenou cestou naučí fungovat ve většinové společnosti a naopak zdravé děti zvyklé od předškolního věku na spolužáky s různým druhem handicapu berou společné soužití jako samozřejmou věc. V dospělosti netrpí zbytečnými předsudky a nemají například obavy lidi s postižením zaměstnat.

“Patřím do generace tzv. Husákových dětí a za doby mého mládí vyrůstaly děti se zdravotním postižením v ústavech nebo prožily celý život izolované ve svých rodinách,” říká Hanka Kubíková, matka osmiletého Bárta trpícího tzv. Williamsovým syndromem. Navzdory této vzácné genetické poruše způsobující mentální postižení chodí její syn již druhým rokem do běžné základní školy, odkud si včera přinesl vysvědčení se samými jedničkami. “Chtěla jsem, aby náš syn chodil do běžné školy v místě bydliště, aby ho místní lidé znali. Ve společnosti zdravých dětí se navíc rychle učí, zvládá s dětmi i personálem komunikovat a získává jistotu, že někam patří, “ říká Kubíková a dodává: “Pro školy však představuje strašáka velká administrativa spojená s inkluzí a nejistota ohledně podpory, kterou škola na dítě nakonec získá.”

Právě nesystémová podpora ze strany státu, kdy se jednotlivé kraje liší různou mírou finančních příspěvků na handicapované dítě či systémem přidělování asistentů pedagoga, je jednou z bariér pro rozvoj kvalitního inkluzívního vzdělávání. Členové aliance Rodiče za inkluzi doufají, že nové podmínky, které vstoupí 1.9.2016 v platnosti, tyto problémy dokáží zmírnit nebo dokonce odstranit. Sami organizují semináře pro rodiče budoucích prvňáčků a radí jim, kde hledat potřebné informace. Podporu nabízí také pedagogickým pracovníkům či ředitelům škol. “Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že hybateli změn v zavedení inkluzívního vzdělávání v jiných zemích byli rodiče,” říká Karin Marques z Nadace OSF, která stála před rokem společně s Českou společností pro inkluzivní vzdělávání u zrodu rodičovské aliance.

Symbolicky na dnešní den, kdy se na mnoha školách rozdávají pololetní vysvědčení, připravili zástupci aliance setkání rodičů s poslanci a poslankyněmi, aby je seznámili s konkrétními problémy, na které rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami narážejí. Akce se konala pod záštitou poslankyně Martiny Berdychové, která má sama za sebou zkušenost pedagoga v malotřídce, kde se úspěšně dařilo integrovat dítě s postižením. Zhlédněte příběhy Rodičů za inkluzi – zde

RZI_1In the Czech Republic, the Alliance of Parents for Inclusion (Aliance Rodiče za inkluzi) has been striving for more than a year to bolster the role played by parents in the process of including children with disabilities into mainstream schools so they can be accepted by schools as their partners. These parents are requiring that the state do all it can to fulfill their children’s lawful right to a quality education and are drawing attention to the current systemic deficiencies preventing the development of inclusive education.

According to a survey conducted last year by the Czech Professional Society for Inclusive Education, more than half of all Czechs are convinced that the integration of children living with disabilities or social disadvantage into the mainstream schools is correct and that inclusive education can be beneficial for non-disabled children as well. The conviction that a common education is beneficial to both kinds of children is also shared by the parents of the children living with disabilities who are associated with the Alliance of Parents for Inclusion.

Their personal stories demonstrate that those children living with disabilities who grow up in contact with their non-disabled peers naturally learn to function in the majority society. Non-disabled children who are used to attending school with pupils who have various kinds of disabilities starting from preschool age take such coexistence together as a matter of course, and once children educated this way become adults, they are not afflicted by useless prejudices and have no concerns, for example, about employing people living with disabilities.

„I belong to the generation of the so-called Husák children [Translator’s Note: Gustáv Husák (1913-1991), Czechslovak President and long-term Secretary-General of the Communist Party of Czechoslovakia] and during my youth, children living with disabilities grew up in institutions or spent their entire lives isolated in their families,“ says Hanka Kubíková, the mother of an eight-year-old who suffers from so-called Williams Syndrome. Despite this rare genetic disorder, which causes mental disability, her son is already attending a mainstream primary school for a second year, and recently brought home a report card that was all top grades.

„I wanted our son to attend a mainstream school where we live so local people will know him. In the company of non-disabled children, moreover, he is learning rapidly, he is also mastering communicating with the children and the staff, and he is acquiring the certainty that he belongs there,“ Kubíková says, adding:  „For the school, however, the enormous amount of administration connected with such inclusion is intimidating, as is the uncertainty regarding the support the school will ultimately receive for such a child.“

It is precisely the unsystematic nature of support from the state, which varies from region to region in terms of financing available for children living with disabilities and the system for assigning assistant teachers to schools, that is one of the barriers to the development of high-quality inclusive education. Members of the Alliance of Parents for Inclusion hope the new conditions that will apply as of 1 September will manage to ameliorate or even eliminate these problems.

The Alliance is organizing seminars for the parents of future first-graders and advising them where they can find the information they need. They are also offering support to pedagogical staffs and school principals.

„Experience from abroad demonstrates that the engine of change when it comes to introducing inclusive education in other countries has always been parents,“ says Karin Marques of the Open Society Fund, which, together with the Czech Professional Society for Inclusive Education, was involved in the birth of the Alliance one year ago. Representatives of the Alliance symbolically prepared a meeting between MPs and parents on the last school day of the first semester of this school year, when many schools issue report cards, to familiarize them with the specific problems that parents of children with special educational needs encounter.

That event took place under the auspices of Czech MP Martina Berdychová. She herself has experience as an educator in a small classroom that successfully managed to integrate a child living with disabilities.

RZI_1