Jak na společné vzdělávání v Karlovarském kraji

| Aktuality | Vzdělání dětí a mladých lidí

Od září začne platit novela školského zákona, která umožňuje začlenit děti se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu s využitím podpůrných opatření. Krajský úřad Karlovarského kraje se inkluzí intenzivně zabývá již několik let a díky tomu je ve srovnání s jinými regiony na uplatňování novely školského zákona lépe připraven. O tom svědčí i  konference s názvem “Jak na společné vzdělávání v Karlovarském kraji”, která proběhla 8. února v prostorách Krajské knihovny. Cílem akce, nad níž převzali záštitu senátor Zdeněk Berka (místopředseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice) a poslankyně Markéta Wernerová, bylo zhodnotit dosavadního působení Koncepce inkluzívního vzdělávání Karlovarského kraje s názvem “Škola pro všechny“ a představit ji odborné i široké veřejnosti.

Inkluzívní koncepci, kterou připravoval Krajský úřad Karlovarského kraje ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha již od roku 2012, nejprve analyzovala situaci místních škol a poté navrhla komplexní opatření a plán rozvoje, jak poskytnout všem dětem kvalitní vzdělání nezávisle na jejich schopnostech, individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání. Na její tvorbě se podílela široká pracovní skupina, kde byli nejen zástupci obou institucí, ale i ředitelé místních škol, pracovníci pedagogických poraden, školní inspekce, nevládní organizace i rodiče znevýhodněných dětí. Koncepce obsahuje celkem 14 cílů, z nichž ty hlavní jsou zlepšení informovanosti o podpůrných službách a školské problematice prostřednictvím krajského školského portálu, zvýšení dostupnosti služeb rané a včasné péče, zkvalitnění obsahu i forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo zlepšení spolupráce jednotlivých aktérů při přípravě, realizaci a evaluaci individuálního vzdělávacího plánu.

Pondělní konference se setkala s velkým zájmem, dostavila se více jak stovka účastníků. O své názory a zkušenosti s inkluzivním vzděláváním se podělili odpovědní úředníci z Krajského úřadu, pedagogové a odborníci z nevládních organizací, ale také samotní rodiče postižených dětí, kteří se sdružují v platformě Rodiče za inkluzi. Prostor vyjádřit svůj názor dostali jak příznivci inkluze, tak její odpůrci. Odpolední blok byl pak pojat jako „Burza nápadů“, kde byla připravena část pro samosprávy a část pro školy. Představena byla například metodika inkluze v ZŠ Regionu Karlovarský venkov, projekty školních čtenářských klubů, podpora romských žáků realizovaná ve spolupráci s umělci v projektu Kreativní partnerství, projekt Města vzdělávání od organizace EDUin, již zmíněná platforma Rodiče za inkluzi, Nadační fond Harmonie měnící životy dětí hudbou a řada dalšího.

Podívejte se na náš Sborník z konference – Jak na společné vzdělávání v Karlovarském kraji.

Prezentace hlavních hostů jsou pak ke shlédnutí zde.