Nová publikace může pomoci v prevenci domácího násilí: Násilí je možné zastavit

| Tiskové zprávy | Nezařazené

V úterý 7. listopadu byla v Praze při konferenci Dejme ženám šanci a mužům příležitost pokřtěna publikace Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích, jejímiž autory jsou klinická psycholožka Barbora Jakobsen a Marius Råkil, ředitel norské organizace Alternativa násilí (ATV). Kniha vznikla ve spolupráci s českou Nadací Open Society Fund Praha. Nedávné výzkumy organizace proFEM ukázaly, že v Česku se s domácím násilím nebo jiným, genderově motivovaným násilným činem setkává každá 3. žena či dívka. Kniha je souborem textů a odborných článků, v nichž odborníci z ATV i z dalších profesí zprostředkovávají své zkušenosti z praxe a výzkumu v oblasti násilí. Zahrnuje poznatky z praxe jak s osobami dopouštějícími se násilí, tak s blízkými osobami i dětmi, které jsou násilí vystaveny. Publikace tak má velký přínos pro české pomáhající profese.

Kniha si klade zcela zásadní otázky: Co je násilí a jak vnímat ty, kteří se dopouštějí násilí v blízkých vztazích? Jaké postupy využívá terapie zaměřená na násilí? Jaký má domácí násilí dopad na děti a na zdraví lidí obecně? Publikace zahrnuje články a kapitoly z knih předních odborníků a jejich kolegů z norské organizace Alternativa násilí (Alternative to Violence). Představuje základní témata a také nejnovější poznatky z výzkumu v oblasti násilí v blízkých vztazích a kapitolu o tom, jak násilí může ovlivňovat pomáhající profese. Odborný text je doplněn kazuistikami a je určen všem, kteří pracují s rodinami, v nichž se vyskytuje násilí. Pro terapeuty je inspirací, jak pracovat s osobami dopouštějícími se násilí. Kniha je přínosná pro psychology, lékaře, pedagogy, právníky, sociální pracovníky a studenty těchto oborů. Publikaci pokřtila Klára Gajdušková, členka správní rady Nadace OSF, editorka publikace Barbora Jakobsen a její kolega Henning Mohaupt z norské organizace Alternativa násilí (Alternativ til Vold, zkráceně ATV).

„Na konci 80. let neměl nikdo dost zkušeností s psychoterapií pro muže dopouštějící se násilí a ani odborná literatura se tomuto tématu moc nevěnovala. Při studiu psychologie jsme se neučili, jak bychom měli pracovat s osobami, které páchají domácí násilí nebo které jsou násilí vystaveny. ATV od samého začátku vycházela z toho, že odpovědnost za násilí má vždy ten, kdo se násilí dopouští. Nyní se v terapii zaměřujeme na 4 témata. Nejprve se snažíme získat náhled na násilí jako problém klienta. Dále pracujeme na vnímání odpovědnosti za násilí. V další fázi zjišťujeme sociální, kulturní a individuální příčiny a souvislosti s násilím. A pak se zaměřujeme na důsledky násilí pro partnerku, děti, ale i klienta samotného,“ uvádí Marius Råkil, který také působí v ATV. „Jestliže chceme násilí zastavit, musíme pracovat na mnoha úrovních a využívat různé prostředky. Musíme pracovat s lidmi, kteří se násilí dopouštějí, ale práce s nimi nesmí být na úkor prostředků, které jsou vyhrazeny na pomoc lidem násilím vystaveným, a to dospělým i dětem,“ dodává Råkil.

Pracovníci organizace ATV zastávají názor, že trest odnětí svobody málokdy vede ke změně chování. Ani nepovažují za správné, že by společnost měla volit mezi trestem a terapií. Terapie není náhradou trestu. Trest i terapie mají svou specifickou roli a slouží různým účelům. Rozsudek vynesený soudem je reakce společnosti, zatímco terapie je osobní proces práce a změny.

Barbora Jakobsen k tomu dodává: „Důležitou součástí naší práce je mít náhled na to, že nás násilí ovlivňuje jak na individuální a osobní úrovni, tak jako terapeuty a spolupracovníky. Sdílení osobních zkušeností s kolegy je pro nás často inspirující i osvobozující. Většina má podobné zážitky a používá různé strategie, jak zvládat práci s násilím. Práce s násilím může být frustrující, vzbuzuje strach, člověk se může cítit osaměle, působí na nás bolest druhých. Dalším náročným prvkem při terapeutické práci je i empatie s lidmi, kteří ubližují druhým.“

Dnes víme, že násilí hraje ústřední roli v rozvoji psychických a sociálních problémů a je zásadní příčinou, proč lidé trpí, jsou nešťastní, zažívají dětství plné nejistoty. Proto je tak důležité, aby se terapeuti o násilí jako téma v terapii zajímali. Snad nejlepší prevencí reakcí na zátěž a sekundární traumatizaci je nebýt na tuto práci sám. Bez násilí může mnoho lidí žít šťastnějším životem, což přispívá i k ochraně základních lidských práv a k demokratizaci společnosti.

Publikace vznikla za účelem prohloubení znalostí o násilí v blízkých vztazích a pro vzájemné sdílení poznatků mezi odborníky z České republiky i ze zahraničí. Zahrnuje texty, které poskytují důležitá východiska pro práci odborníků na násilí v blízkých vztazích. Na uvedení do českého kontextu spolupracovali psychoterapeut Zdeněk Trávníček a psycholožka Markéta Hrdličková.

Publikace pokrývá tato témata:
• Násilí jako fenomén a vnímání osob, které se násilí dopouštějí
• Základní model terapeutické práce s osobami, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích
• Poznatky z výzkumů o lidech, kteří se násilí dopouštějí, a specifika terapie zaměřené na násilí
• Témata, která se při terapeutické intervenci musejí zohledňovat (rodičovství, dlouhodobé vlivy traumat, vliv násilí na děti, násilí a návykové látky)
• Práce se zátěžovými reakcemi terapeutů a prevence syndromu vyhoření pomáhajících profesí

Konference Dejme ženám šanci a mužům příležitost, kterou pořádá Nadace Open Society Fund Praha, se koná 7. – 8. listopadu 2017 v Hotelu International Prague.

Aktuální program konference je zde.

Katalog výstupů podpořených projektů najdete zde.

Program Dejme (že)nám šanci byl financovaný z Norských fondů. Konference se koná pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Katalog výstupů byl podpořen Úřadem vlády ČR.

O Alternativě násilí

Alternativa násilí (Alternativ til Vold, ATV) je norské terapeutické a výzkumné centrum se zaměřením na násilí v blízkých vztazích. Organizace zahájila činnost v listopadu 1987 v Oslu jako první profesionální centrum v Evropě nabízející terapii mužům páchajícím násilí na partnerce. V ATV se dnes pracuje s lidmi, kteří se násilí dopouštějí, ale i s těmi, kteří jsou násilí vystaveni. Na ATV se každoročně obrací více než tisíc nových klientů. Na konci roku 2016 měla celkem šedesát zaměstnanců, psychologů a terapeutů, v jedenácti centrech po celém Norsku. Její činnost se nadále rozvíjí a díky prohlubování znalostí o násilí v blízkých vztazích a větší vůli politiků a zákonodárců investovat do prevence a práce v oblasti násilí získala mandát pro práci s celou rodinou, která je násilím zasažena.
ATV není jen organizace nabízející terapii, je to i centrum výzkumu a vzdělávání. Sdílí své poznatky a spolupracuje s ostatními odborníky, ale i s politiky. Odborníci z ATV řadu let provádějí školení v Norsku a v jiných zemích světa a účastní se mezinárodních projektů. ATV je členem evropské sítě Work With Perpetrators – European Network (WWP-EN) a momentálně se podílí na jejím vedení.
V letech 2013–2017 byla ATV partnerem Úřadu vlády České republiky v projektu Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života (Domestic and Gender-based Violence / Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance). V rámci tohoto projektu proběhly kurzy, konference a semináře o násilí v blízkých vztazích a o terapii pro lidi, kteří se dopouštějí násilí. Školení a přednášky absolvovalo více než tisíc odborníků. Do češtiny byl nadabován norský film Zuřivec (Sinna mann), který se nyní v České republice využívá v rámci prevence násilí v blízkých vztazích a v rámci terapie. Dvacet českých odborníků absolvovalo kurz pro školitele, a mohou tak dále školit ve využití filmu.