Prevence domácího násilí může ušetřit téměř 2 miliardy ze státního rozpočtu

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Domácí násilí či genderově motivované násilí vůbec je problém, se kterým se v Česku podle průzkumů Agentury EU pro lidská práva (FRA) setká každá třetí žena či dívka. Pouze náklady na lékařské ošetření obětí domácího násilí stojí podle studie organizace proFem český stát 1,85 miliardy korun ročně. Nadace Open Society Fund Praha se ve svém programu Dejme (že)nám šanci zaměřila právě na prevenci domácího násilí a také na zlepšení férových podmínek mužů a žen v zaměstnání, vyšší počet žen v politice či lepší možnosti sladění pracovního a rodinného života. Program trval 4 roky a podpořil 83 projekty včetně výzkumů, kampaní či neziskových aktivit zaměřených na tuto problematiku v celkové hodnotě přes 150 milionů korun.

„Mladá generace má pocit, že se jí problém rovnosti žen a mužů již netýká. Statistiky mluví o opaku,“ uvedla chorvatská novinářka a spisovatelka Slavenka Drakulić ve svém příspěvku na konferenci Dejme ženám šanci a mužům příležitost, která se konala k završení grantového programu Dejme (že)nám šanci, jenž realizovala Nadace Open Society Fund Praha.

Evropa zatím stále nedosahuje ideálu rovnoprávnosti žen a mužů. Napříč celou EU pobírají ženy stále v průměru o 16 % nižší mzdu než muži. U nás je podle průzkumů Genderového informačního centra NORA, o.p.s. rozdíl v platech 23 %. Zároveň ženy zastávají neplacené, pečující činnosti. A i přes rozdíl ve výši mezd jsou to z 81 % ženy, kdo živí neúplnou domácnost. Statistiky pracovního trhu ukazují, že celých 41 % českých finančních institucí nemá ve statutárních orgánech ani jednu ženu. V odvětvích, jako jsou reality, obchod, pohostinství a vzdělávací instituce, je v dozorčích radách akciových společností více než 38 % žen, v energetice, těžařském průmyslu či vodárenství je to v průměru o 10 % méně. U českých TOP 250 největších firem podle obratu dosáhlo v roce 2015 zastoupení žen v dozorčích radách výše 13,1 %. Alespoň jednu ženu ve vrcholných orgánech má 35,9 % firem. Ženy přitom tvoří více než polovinu absolventů vysokých škol (zdroj: Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem). Nízký je také poměr zastoupení žen v české politice. V Evropském parlamentu zasedá 24 % žen. V České republice je to ve Vládě ČR jen 12 %, v Senátu PČR 20 %, v Poslanecké sněmovně 22 %, v prezidentských volbách bylo 0 % žen (zdroj: Fórum 50 %). Statistiky ukázaly, že se každá 3. žena či dívka stane genderově podmíněného násilí nebo sexuálního obtěžování, ať na ulici, doma či na pracovišti. Podle nově zveřejněného indexu rovnosti žen a mužů, který vydal Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE), dosahuje Evropa jen pomalý pokrok a rozdíly mezi členskými státy jsou i nadále velké. Česká republika se umístila na 22. místě. Mezi lety 2005 a 2015 se u nás úroveň rovnosti žen a mužů dle Indexu prakticky nezměnila.

Tyto i další problémy řešil v letech 2013 – 2017 program Dejme (že)nám šanci, který realizovala Nadace Open Society Fund Praha a jehož výsledky shrnula mezinárodní konference Dejme ženám šanci a mužům ve dnech 7. – 8. listopadu. Program se zaměřil především na prevenci a řešení následků domácího násilí. Byl podpořen vznik mnoha telefonických a on-line poraden, mezi nimi např. linka pro podporu obětí kriminality a násilných činů s evropským číslem 116 006. Zařadila se tak do sítě evropských linek bezpečí. Vznikla také linka pro seniory – oběti násilných činů nebo terapeutické služby pro děti, svědky domácího násilí. Program se zaměřil i na ty, kdo násilí páchají. Ve spolupráci s norskou organizací Alternavita násilí (Alternative to Violence, zkráceně ATV) se zrealizoval kurz zaměřený na zvládání vzteku, který napomáhá prevenci dalších násilných činů. Ze spolupráce vzešla také odborná publikace s názvem Násilí je možné zastavit: Terapie pro osoby, které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích. Její autoři, klinická psycholožka Barbora Jakobsen a Marius Råkil, ředitel norské organizace Alternativa násilí, tak zprostředkovávají českým pomáhajícím profesím, psychologům, terapeutům a dalším odborníkům důležité poznatky z norské terapeutické praxe.

Témata jako je potírání domácího a genderově podmíněného násilí je potřeba řešit na politické úrovni, proto se program zaměřil také na podporu žen v politice a ve vedení firem vůbec. Motivovat ženy, aby vstoupily do politiky, bylo jedním z projektů organizace Fórum 50 %. Zahrnoval mentoringové hodiny od norských a dánských političek. Program se zaměřil také na podporu rovných příležitostí. Jako prioritu si kladl vytvořit prostor, aby si ženy mohly svobodně vybrat mezi kariérou a rodinou a jejich návrat do práce po mateřské mohl být svobodným rozhodnutím, nikoli východiskem z nouze. „V programu šlo především o to, abychom pokryli chybějící služby. Dali jsme neziskovkám příležitost zvolit si, která oblast je nejvíce problematická a na tu se zaměřily,“ popisuje strategii programu Dejme (že)nám šanci jeho ředitelka, Barbora Hořavová.

Siri Ellen Sletner, Velvyslankyně Norského království v České republice k programu uvedla:
„Působila jsem dříve v IT, což je obor, v němž se obecně pohybuje jen velmi málo žen. I proto jsem grantový program Dejme (že)nám šanci vřele uvítala. Podpořil např. velmi úspěšný projekt Technika a ICT – Cherchez la femme! pro odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji. Bylo pro mě satisfakcí vidět, že zájem a poptávka o nabízené aktivity překračoval kapacitní možnosti projektu, oproti původnímu plánu se zrealizoval také vyšší počet exkurzí do firem a zájem o to, aby se ženy a dívky vice zapojily do ICT oborů, potvrdil i vysoký počet škol a firem, jež se zapojili. Domnívám se, že rovná práva a příležitosti jsou jedním ze základních kamenů naší společnosti. Proto považuji podobné programy za celospolečensky přínosné.“

Co se díky programu Dejme (že)nám šanci povedlo:

  • Desítky žen se lépe uplatnily na pracovním trhu díky novým sociálním službám a poradnám a seminářům.
  • Muži páchající násilí ve vztazích se mohou minimálně díky 9 podpořeným projektům naučit zvládat svůj vztek.
  • 135 nových, dosud chybějících výzkumů a analýz poskytuje podklady pro řešení problémů.
  • Více než 25 000 lidí se obrátilo s prosbou o pomoc na bezplatné telefonní linky, online i osobní poradny.
  • Neziskovky, instituce a státní správa zasedly ke společným stolům.
  • Soudci a policisté už by si neměli myslet, že za znásilnění si může žena sama.
  • Domácí násilí a rovné příležitosti se dostaly na první stránky novin a časopisů. O těchto tématech se mnohem více píše a mluví, díky tomu je veřejnost lépe informovaná.
  • Program odhalil tabu a vytáhl na světlo problémy LGBT, sexuálních pracovníků i hendikepovaných.
  • 25 českých organizací si při spolupráci s norským partnerem rozšířilo obzory a načerpalo inspiraci.
  • Rovné příležitosti přestaly být v prostředí byznysu opomíjeny.

Závěrečná konference Dejme ženám šanci a mužům příležitost:
Za účasti odborníků a osobností z Česka i zahraničí prezentovala konference výstupy programu a otevřela debaty k aktuálním otázkám, např. zda a jak pracovat s osobami, které se dopouštějí násilí a zda mají být tyto služby placeny státem. Proč se nedaří prosazovat více žen do vedení firem a zda máme lepší nástroj, než jsou tolik diskutované kvóty. Je třeba si připomínat feministické hodnoty nebo dnešní generaci žen zajímá něco úplně jiného? A jakou roli sehrávají v prosazování rovnosti žen a mužů samotní muži? Tato témata diskutovali například chorvatská spisovatelka a novinářka Slavenka Drakulić, americký sociolog a přední feminista Michael Kimmel, Agnès Hubert, prezidentka evropského feministického think tanku Gender5+, Radan Šafařík z Rady vlády ČR pro rovnost žen a mužů a řada dalších.

Program Dejme (že)nám šanci
Čtyřletý program Dejme (že)nám šanci se zabýval řešením životních a pracovních situací, které není stále běžně dostupné, a to např. dostatek flexibilních či snížených úvazků pro ženy-matky nebo ženy pečující o členy rodiny, možnost volby při slaďování pracovního a rodinného života, dostupnost služeb pro oběti domácího násilí, ale i vyšší zastoupení žen v politice apod. V letech 2013 – 2017 podpořil celkem 83 projekty za více než 150 milionů korun z Norských fondů. Výstupy projektů a to, co všechno se díky nim podařilo, můžete vidět v katalogu výstupů (http://www.dejmezenamsanci.cz/katalog-vystupu/).

Program konference je zde:
http://www.dejmezenamsanci.cz/konference/zaverecna-konference/program/

Katalog výstupů podpořených projektů najdete zde: http://www.dejmezenamsanci.cz/katalog-vystupu/

Program Dejme (že)nám šanci byl financovaný z Norských fondů. Konference se konala pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Katalog výstupů byl podpořen Úřadem vlády ČR.