Jak mám svému dítěti vysvětlit, že na inkluzi si má ještě pár let počkat?

| Tiskové zprávy | Nezařazené

Jenom 30 % mladých Romů v ČR má všeobecné nebo odborné středoškolské vzdělání.

V České republice žije odhadem 300 000 Romů, tedy přibližně 3 % celkové populace. V roce 2007 Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že romské děti čelí diskriminaci ve vzdělávání na základě své etnicity či národnosti. Vláda přislíbila změnu. Přesto se i po 10 letech romské rodiny a jejich děti potýkají s diskriminací. Přestože se financování podpory žáků v rámci inkluzivního vzdělávání zlepšilo, praxe ukazuje, že ve školách přetrvává segregace a diskriminace romských dětí nebo dětí s postižením. Stále nemají dostatečný přístup ke kvalitnímu vzdělávání, čímž se jejich šance na uplatnění na pracovním trhu značně snižují. Nedostatečná podpora plně inkluzivního přístupu ke vzdělávání brzdí celkový ekonomický růst a společenský rozvoj České republiky.

Před koncem školního roku 2016/2017 bylo uskutečněno reprezentativní šetření, jehož cílem bylo zmapovat zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) platných od září 2016 a označovaných jako společné vzdělávání (novela školského zákona č. 82/2015 Sb.).

Průzkumy, které provedla agentura Nielsen Admosphere, přináší nová zjištění:

  • 49 % ředitelů a 38 % učitelů základních škol uvádí, že jim nová opatření buď zcela nebo částečně pomohla zajistit lepší podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Nejvíce reforma pomohla při zajištění peněz na asistenty a pomůcky.
  • 94 % základních škol má dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Podle 72 % ředitelů základních škol není financování významnou překážkou pro vzdělávání žáků se SVP.
  • Jako překážku pro zajištění vzdělávání žáků se SVP v potřebné kvalitě ředitelé běžných škol nejvíce uvádějí nedostatek uchazečů na pozice asistenta pedagoga nebo speciálního pedagoga.
  • Učitelé základních škol jako překážku nejvíce uvádějí velký počet žáků ve třídách, pro dvě třetiny z nich se jedná o překážku nebo významnou překážku, polovina učitelů považuje nějaký nový administrativní úkon spojený s poskytováním podpůrných opatření za neúměrně zatěžující.

Předchozí průzkumy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších organizací ukazují, že:

  • 30,9 % z 14 000 dětí, kterým bylo diagnostikováno lehké mentální postižení, jsou Romové.
  • Jenom 30 % Romů ve věku 20 – 24 let má všeobecné nebo odborné středoškolské vzdělání, ve srovnání s 82 % většinové populace.
  • U romského dítěte je 15krát větší pravděpodobnost, že mu bude diagnostikováno lehké mentální postižení a že bude umístěno do oddělené školy nebo třídy, než u dítěte neromského.
  • V Česku je 83 základních škol, kde romské děti tvoří víc než polovinu žáků. V dalších 136 školách romské děti představují čtvrtinu až polovinu školáků.

Šetření zrealizovala agentura Nielsen Admosphere, zadavatelé šetření jsou Nadace OSF, Českomoravský odborový svaz pracovníků školství a Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Reprezentativní vzorek základních škol byl vybrán na základě výběrových kvót kraj, velikost obce a velikost školy. Výsledné vzorky respondentů byly naváženy dle struktury učitelů a ředitelů ZŠ v ČR z hlediska pohlaví a  a věku. Finální velikost vzorku zahrnuje 507 učitelů a 126 ředitelů základních škol ze všech krajů ČR.

Tyto předběžné výsledky průzkumů představila Nadace Open Society Fund Praha na své konferenci Společně ve škole: další kroky ve vzdělávání Romů v České republice, která proběhla ve dnech 14. a 15. listopadu v Praze. Zúčastnili se jí ministr školství Stanislav Štech, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, David Beňák, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Úřadu vlády, Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor a řada předních osobností z Evropské unie a Rady Evropy. Mezi dalšími účastníky byli také učitelé a ředitelé škol, zástupci občanské společnosti, zahraniční hosté z UNESCO, Middlesex University London, Step4SEAS ze Španělska, organizátoři z romské komunity i rodiče romských dětí a dětí s postižením. Konference se zaměřila na aktuální stav vzdělávání Romů u nás a posouzení nezbytných opatření pro podporu plně inkluzivního přístupu ke vzdělávání pro všechny. Úplný výzkum k dopadům reformy inkluzivního vzdělávání bude publikován v lednu 2018.

Díky průtahům s inkluzí ztrácíme další generaci dětí.

“Evropa si nemůže dovolit další generaci Romů, kteří nemají možnost naplno rozvinout své schopnosti a zbytečně tak končí v pasti vyčlenění. Česká republika v tomto ohledu významně reformuje své školství tak, aby kvalitní vzdělání bylo poskytnuto všem dětem bez rozdílu původu. Přijala legislativní a finanční opatření a tato opatření musí začít fungovat a přinést konkrétní změny v praxi. Bude zapotřebí kvalitní sledování dopadů a zpětná vazba o účinnosti těchto opatření,” uvedla na konferenci Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Evropské komise.

Nils Muižnieks, komisař pro lidská práva Rady Evropy, doplnil: “Segregované vzdělávání je jen začátek života plného vylučování a diskriminace. Inkluzivní vzdělávání je prospěšné pro všechny děti, ne jen romské a děti s postižením.“

Marie Gottfriedová, ředitelka inkluzivní základní školy Trmice a držitelka ocenění Alice Garrigue Masaryk za svou práci v oblasti inkluzivního vzdělávání, přinesla několik postřehů ze své praxe: „Pro aplikování společného vzdělávání do praxe je důležité si znovu uvědomit hodnotový rámec, který je pilířem každé civilizace a demokratické společnosti. Jedná se o vzájemný respekt, toleranci, schopnost komunikovat, navzájem si pomáhat a přijímat se v odlišnosti. Pokud tyto hodnoty chceme kultivovat v našich školách, pak je třeba změny pedagogického myšlení. Ta spočívá především v tom, že odlišnost, různorodost a jinakost dětí v našich školách nebudeme vnímat jako překážku, jako něco nežádoucího, čeho je třeba se zbavit, ale naopak jako obohacení, možnost a jako jedinečnou šanci pomoci každému ku prospěchu všech. V běžné praxi je velmi důležité dbát o klima ve škole. To je pilíř úspěšnosti všech dětí ve školní práci. Děti mají do školy chodit rády a mají se ve škole cítit přijaty a v bezpečí. Je třeba také dbát na komunikaci a vztah s rodiči, jak na formální, tak i neformální úrovni. V Trmicích usilujeme o to, aby se rodiče stali spojenci školy a sdíleli hodnoty, které škola uznává a ctí v procesu vzdělávání. Pokud se podaří vybudovat vztah důvěry mezi školou a rodiči, a pokud škola i rodiče sdílejí společnou vzdělávací filosofii, pak je pro otevřené a společné vzdělávání připravena ta nejlepší půda.“

Diskriminace je drahá a platíme ji všichni.

Dana Moree, výzkumnice z Univerzity Karlovy, na konferenci prezentovala svůj kvalitativní výzkum na školách, které se již inkluzivnímu vzdělávání ve své praxi věnují. Srovnávala tak, jak fungují školy před inkluzí a po ní. „Z hlediska administrativy by školy uvítaly, kdyby mohly posílat data a formuláře přímo na MŠMT, v současnosti musí stejná data posílat také na krajské úřady, což vytváří nadbytečnou administrativu. Výzkum dále potvrzuje, že etnicita nehraje roli. Inkluzivní školy dokáží dobře začleňovat romské děti do kolektivu i vzdělávacího procesu. Pokud škola chce, vždy si dokáže cestu proti inkluzi zařídit. Záleží proto na kontrolních mechanismech nejen úřadů ale i celé naší společnosti, aby tyto tendence dokázala včas zastavit,“ uvedla Moree.

Psycholožka Lucie Plešková, manažerka programu Vzdělávání dětí a mladých lidí v Nadaci Open Society Fund shrnuje: „Inkluzivní přístup k vzdělávání dětí není nařízení úřadů. Jsou to samotní rodiče, kdo požadují pro své děti férové podmínky v běžných školách a chtějí, aby nebyly vyčleněny z většinového kolektivu jen kvůli barvě pleti nebo specifickým potřebám. Konference nabízí prostor pro setkání zástupců těchto rodičů s odborníky z pedagogické praxe, z ministerstva i Úřadu vlády. A také příležitost pro diskusi o dalším zlepšování podpory společného vzdělávání dětí v ČR.

Dvoudenní konference je organizovaná Nadací Open Society Fund Praha a Open Society Justice Initiative, která je součástí Open Society Foundations.

Mezinárodní výstava „Ministerstvo školství varuje: Segregace vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí! Vol.2“

Pro připomenutí výročí případu D.H. také Nadace Open Society Fund spolu s a Open Society Justice Initiative podpořila výstavu romských umělců, která se věnuje školní diskriminaci. Mezinárodní výstava je nazvaná „Ministerstvo školství varuje: Segregace vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí! Vol.2“. Koncepci výstavy připravila Tamara Moyzes. Bude k vidění v Galerii Akademie výtvarného umění GAVU v termínu 13. 11. – 30. 11. 2017. Výstava si klade za cíl přispět ke zviditelnění problému segregace Romů, a to nejen v českém vzdělávacím systému. Poukazuje na explicitní i skrytý rasismus, který se může skrývat za zdánlivě neutrálními frázemi provázejícími diskuzi o oddělení Romů od zbytku „bílé“ společnosti.