Zástupci byznysu se spojují s veřejnou správou. Představujeme výsledky konzultace k Evropské strategii pro data

| Aktuality | Náš stát

Nadace OSF společně s Úřadem vlády uspořádala 25. května webinář, na kterém instituce seznámily zástupce byznysu s aktuální vizí Evropské komise v oblasti datové strategie. Ta by v důsledku měla ošetřit správu dat na úrovni EU, vlád i jednotlivých organizací a zahrnout jednotné požadavky na výměnu firemních dat s veřejným sektorem (B2G). 

Rozvoj datové ekonomiky a podpora výměny a sdílení dat je totiž jednou z hlavních priorit Evropské unie v digitální agendě. Pro zástupkyně a zástupce z řad firem šlo tak o jedinečnou příležitost diskutovat přímo se státem aktuální potřeby v oblasti datových politik.

V debatě poskytli veřejné správě i cenný pohled na zamýšlené unijní iniciativy a poukázali na příklady sdílení dat mezi firmami a státem v praxi. Veřejná správa tak posbírala relevantní informace pro další vyjednávání na úrovni EU.

Webináře, který se konal ve spolupráci se společnostmi CZ.NIC a Y SOFT, se zúčastnilo 17 zástupkyň a zástupců soukromých společností a dále představitelky a představitelé sociálních partnerů, organizačních složek státu a samosprávy. Za veřejnou správu byli hlavními prezentující Kamila Kolmanová (Oddělení evropské digitální agendy, Úřad vlády) a Michal Kubáň (Národní koordinátor otevřených dat, odbor Hlavního architekta eGovernmentu, Ministerstvo vnitra). Za soukromé společnosti Václav Muchna (CEO, Y SOFT) a Jaromír Novák (partner pro vztahy se státní správou, CZ.NIC).

Hlavními diskutovanými okruhy byla samotná Evropská strategie pro data a z ní vyplývající plánovaná opatření EU, stejně jako její stávající konzultační proces. Úřad vlády proto ocenil nejen možnost sdílení dobré praxe a otevřenou diskuzi, ale také další propojení s aktivními aktéry na poli datové analytiky. „Zkušenosti firem se zpřístupňováním jejich dat s veřejnou správou jsou pro nás velice cenné a chceme na nich stavět při budoucí debatě o možné nové unijní regulaci v této oblasti. Zároveň si vážíme i důvěry podniků, které s námi sdílí  informace o konkrétních datových projektech. Díky těmto příkladům dobré praxe budeme moci zvyšovat veřejné povědomí o trendu sdílení dat B2G,” dodala Kamila Kolmanová.

Ministerstvo vnitra představilo legislativní změny, které přináší směrnice o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru. „Směrnice zavádí povinnost pro členské státy publikovat jako otevřená data vybrané datové sady z oblasti životního prostředí, počasí, mobility, vlastnictví firem, geoprostorových dat, statistik a pozorování Země,” řekl Michal Kubáň.

Václav Muchna na příkladu krizové situace Covid-19 demonstroval důležitost dat při tvorbě adresných vládních opatření, jejich otevírání a využívání na straně businessu a státu: „Otevřená data v krizích, jako je tato, umožní zavádět adresná a lokalizovaná opatření na místo těch plošných a dále umožní rychlejší reakce. Adresná, lokalizovaná a rychlá opatření mají jednoznačně pozitivní ekonomický i sociální dopad.”

Jaromír Novák jako příklad otevřenosti veřejné správy v datové oblasti ukázal na předchozí aktivity ČTÚ při otevírání dat, spolupráci státní správy s CZ.NIC a podtrhl důležitost kvality otevřených dat. „Pevně věřím, že zkušenosti s koronavirovou krizí budou impulsem pro kvalitní datové analýzy, stejně jako povodně v roce 2002 byly impulzem pro systém krizového řízení. Cílená práce s daty totiž může přinést menší negativní ekonomické dopady než plošná opatření,” uvedl Novák. 

„Vztah privátních firem a státu dnes dobře funguje, značná část soukromých subjektů svá data dnes na komerční bázi sdílí s veřejnou správou, díky čemuž mohou vzniknout další nové služby pro občana-uživatele. Spolupráce dat privátních podniků se státem by měla pokračovat na takové vzájemně prospěšné bázi, nikoliv jako povinnost privátních podniků sdílet se státem data na základě regulace,“ doplnila pozici z perspektivy soukromých podniků Věra Průchová, Specialistka pro kontakt se státní správou ze Seznam.cz.

Evropská komise dle svého harmonogramu předpokládá, že první legislativní návrh vydá již na konci tohoto roku, další by mohl následovat v roce 2021. Úřad vlády bude v konzultacích se soukromým sektorem pokračovat, aby česká pozice prezentovaná při budoucích vyjednáváních co nejlépe reflektovala aktuální situaci na datovém trhu v ČR. Příklady datové spolupráce budou využity ke zvyšování informovanosti o možnostech využití firemních dat pro veřejné účely. 

Pokud byste i Vy rádi sdíleli své zkušenosti s výměnou dat mezi organizacemi, kontaktujte Oddělení evropské digitální agendy na digiczech@vlada.cz


Evropská komise vydala v únoru 2020 komplexní strategii na podporu snadnější výměny a sdílení dat napříč EU. Komise v rámci strategie předjímá, že navrhne vydání dvou legislativních předpisů, které by měly stanovit jednotná, jasná a srozumitelná pravidla pro výměnu dat mezi různými obory a napříč hranicemi. Jeden z možných právních předpisů má upravit i zpřístupnění firemních dat veřejnému sektoru (B2G) pro účely veřejného zájmu. Komise zatím neuvádí mnoho detailů, jak by právní úprava měla vypadat, ale odkazuje se na Zprávu expertní skupiny k tomuto tématu, která hodnotí současnou situaci v oblasti B2G a uvádí konkrétní doporučení pro EU. Podle expertů by podniky měly povinně sdílet svá data se státem např. při přírodních katastrofách a humanitárních krizích, nebo pro zlepšení přeshraničních veřejných služeb jako je zdravotnická péče. Jednotné požadavky na technické standardy, transparentnost, etické využívání, bezpečnost, ochranu soukromí a pojistky proti zneužití by mělo doprovázet i dobrovolné sdílení těchto dat. Experti navrhují také lepší koordinaci této politiky, jak na úrovni vlád, tak firem, např. zřízením postu „datového správce“.