Nadační fond Hyundai tentokrát rozdělí více než 2 miliony korun

| Aktuality | Nadační fond Hyundai

Na podzim proběhlo další otevřené grantové kolo Nadačního fondu Hyundai. O jeho podporu se mohou ucházet projekty z Moravskoslezského kraje, které pečují o tamní životní prostředí, rozvíjí občanskou společnost a komunitní život.

O grant se letos přihlásil výrazně větší počet projektů než v uplynulých letech, a sice 84. „Tento nárůst mimo jiné přisuzujeme pandemické situaci, která fungování neziskového sektoru výrazně ztížila – tím spíš v Moravskoslezském kraji, jež se potýkal s částečným lockdownem i v letních měsících, kdy byl zbytek republiky o něco otevřenější,“ říká koordinátorka Nadačního fondu Hyundai Lucie Zubková.

Mimochodem, na dopady pandemie na neziskový sektor jsme se ptali v našem jarním dotazníkovém šetření. Už tehdy průzkum potvrdil, že se naprostá většina zapojených organizací obává finančních problémů, 80 % do té míry, že nadále nezvládnou poskytovat služby svým klientům (přitom to jsou právě neziskovky, které v době krize znatelně pomáhají). Mezi organizacemi, které NF Hyundai podpořil, tak je např. Centrum pro rodinu Sluníčko. Po 18 letech fungování se centrum potýká s vážnými problémy, neboť kvůli uzavření přišli o zdroj samofinancování. Situaci proto využijí k vyhodnocení současného stavu a zpracování další strategie, která by organizaci stabilizovala a zároveň zvýšila kvalitu poskytovaných služeb. Profesionalizace neziskových organizací je jednou z možných oblastí podpory NFH. 

Co se týče ochrany životního prostředí, zaměření podpořených projektů vlastně odpovídá globálním výzvám: úbytek biodiverzity a druhové pestrosti lesů, zádrž vody v krajině, nakládání s odpady nebo úbytek včel. Komise, složená ze správní a dozorčí rady fondu, vybrala ve dvou hodnotících kolech celkem 21 projektů, mezi něž přerozdělí částku 2 042 294 Kč.

Další grantovou výzvu vyhlásíme v létě 2021.


Podpořené projekty

V ročníku 2020 bylo podpořeno následujících 21 projektů celkovou částkou 2 042 294 Kč.

Pestré Beskydy
ČSOP SALAMANDR
Podpořeno částkou 200.000,- Kč

Beskydské lesy doplatily na sucho a projevil se jejich dlouhodobě špatný stav. Výsadbami původních dřevin do cenných beskydských lesů v povodí řeky Morávky se zlepší druhové i věkové složení lesů tak, aby byly odolnější vůči výkyvům počasí a byly připraveny na klimatickou změnu. Do výsadby stromků budou zapojeni dobrovolníci. Na loukách zejména v povodí řeky Morávky a Ostravice bude podpořena obnova bylinného patra. Díky projektu Pestré Beskydy budou vysázeny sazenice mateřídoušky vejčité a hvozdíku kropenatého a vysety další květnaté byliny tak, aby se v dalších letech na louky, o které ČSOP SALAMANDR dlouhodobě pečuje, mohly samy rozšířit.

Začněme včelařit s dětmi
Martin Opletal
Podpořeno částkou 47.000,- Kč

V obci Veřovice neustále ubývá osob, které mají zájem o včelaření a které by byly ochotny po starších generacích tento koníček i přes jeho všeobecnou prospěšnost přebírat. V době, kdy přibývá nemocnosti včelstev kvůli různým škůdcům, ale i chemickým postřikům polí, začíná být situace kritická a včel v krajině nadále ubývá.

Pan Opletal proto využije přilehlosti volného pozemku u školky, kterou napomáhá provozovat, a pořídí několik úlů, včelstev a potřebné vybavení, aby na místě mohl začít včelařit. Cílem projektu je vtáhnout do péče o včelstva děti ze školky, probudit v nich zájem a doplnit tak jejich denní program.

Posílení biodiverzity v MSK díky široké veřejnosti
ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02
Podpořeno částkou 116.700,- Kč

Hlavním smyslem a cílem projektu je realizace různých ochranářských prvků, které vytvoří podmínky pro výrazné posílení biodiverzity v daném území (jde o bývalý areál využívaný Armádou ČR o velikosti 7,7 ha). Následně bude areál využíván také jako výukové pracoviště a budou zde směřovány ekovýchovné programy zaměřené na žáky ZŠ a studenty SŠ, ale také na další zájmové skupiny. V rámci projektu také vznikne informační brožurka, která bude motivovat a vést lidi k takovým úpravám na jejich zahradách, které posílí druhovou pestrost živočichů.

Společně pro přírodu
Společenské centrum Věžička Rybí z.s.
Podpořeno částkou 20.900,- Kč

V rámci projektu centrum zrealizuje sérii vzdělávacích přednášek pro veřejnost a další akce zaměřené na tématiku klimatických změn s důrazem na téma vody a jejího udržení v krajině. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice, předat informace o aktuálním stavu a vývoji do budoucna a poskytnout přehled nástrojů a opatření, které mohou sami lidé realizovat a podílet se tak na změně k lepšímu.

Skautské centrum Trnávka
Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z. s.
Podpořeno částkou 100.000,- Kč

Vzniká centrum pro skauty, hasiče, obecně mládež, ale i seniory a rodiny s dětmi. Na projektu středisko pracuje už více než rok a za tu dobu odvedli kus práce. Nyní se pustí do opravy střechy a výstavby podkrovních pokojů. 

Podpora dětí s autismem a jejich rodin
ADRA, o.p.s.
Podpořeno částkou 99.200,- Kč

Podpora dětí s poruchou autistického spektra a jejich rodin je v ČR stále neuspokojivá. Děti s autismem jsou v důsledku svého postižení často vyčleňovány z dětských a třídních kolektivů i ze společnosti obecně, což má velmi výrazný vliv na prožívání kvality života. Realizací projektu ADRA pomůže těmto rodinám zmírnit případnou sociální izolaci, ve které se nacházejí. Projekt cílí na čtyři důležité oblasti. Těmi jsou: podpora dětí v přirozeném prostředí rodiny, volnočasové aktivity, svépomocné rodičovské skupiny a informační podpora.

Dobrovolnictví v MEDICA Třinec
MEDICA Třinec, z.ú.
Podpořeno částkou 112.400,- Kč

Dobrovolnictví je nedílnou součástí neziskového sektoru. Bez pomoci dobrovolníků by byla řada aktivit obtížně realizovatelná. MEDICA Třinec s nimi od svého začátku spolupracuje, s řadou z nich dlouhodobě, proto chtějí dát této službě jednotný rámec. Díky projektu také získají více dobrovolníků pro péči o klienty hospicové péče. Rodinní příslušníci jsou často velmi vyčerpaní a je pro ně obtížné zajistit si dozor nad nemocným po celou dobu např. dovolené.

Student v lese
Občanské sdružení Počteníčko s babičkou
Podpořeno částkou 82.000,- Kč

Projekt Student v lese se zaměřuje na úklid lesů a výsadbu stromů v oblastech znečištěných odpadky a postižených kůrovcovou kalamitou. Pro tyto účely sdružení oslovilo studenty středních a vysokých škol okresu Ostrava a Frýdek Místek a veřejnost, včetně seniorů spolupracujících na jejich dalších projektech. Za rok 2020 již v rámci projektu zasadili 3230 stromů v revíru Kyčera a uklidili dvě velmi znečištěné lokality v Ostravě.

Voda pro naučnou zahradu
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Frýdek-Místek
Podpořeno částkou 85.000,- Kč

V rámci Včelařského naučného areálu v Chlebovicích funguje naučná zahrada včelařsky významných rostlin.Tato zahrada je přístupná celoročně a slouží k výuce široké veřejnosti. Tímto projektem se zabezpečí dostatek dešťové vody pro rostliny. Budou vybudovány svody a okapy u všech dřevěných staveb v zahradě, které odvedou vodu do nádob a dále k rostlinám. Předejde se zasychání rostlin, které poskytují včelám i ostatnímu hmyzu pastvu.

Tvořivé workshopy pro všechny na TOm Místě
MENTAL CAFÉ z.s.
Podpořeno částkou 36.000,- Kč

MENTAL CAFÉ zrealizuje ve spolupráci s Ateliérem Koira – Kissa 12 tvořivých workshopů v nově vytvořené tréninkové kavárně TO Místo. Propojí lokální sociální kávovou aktivitu s lokálním kreativcem. Workshopy budou přístupné zdarma nebo za symbolický poplatek. Rádi by inspirovali veřejnost, aby si v jejich netradiční kavárně každý vytvořil něco krásného.

Likvidujeme ČERNÉ SKLÁDKY
Adesse ecology z.s.
Podpořeno částkou 40.000,- Kč

Záměrem projektu je zlikvidovat černé skládky, které se nacházejí v okrajových částech měst. Této problematice se spolek již nějakou dobu věnuje a v současné době řeší likvidaci jedné z největších skládek, která byla nalezena ve městě Karviná. Cílem je zlikvidovat jednotlivé skládky a zabezpečit je tak, aby v těchto problémových místech nebylo možno odpady vyvážet.

Noc venku Ostrava 2021
Noc venku, z.s.
Podpořeno částkou 36.200,- Kč

Noc venku je ojedinělá kampaň, která si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou života lidí bez domova a zprostředkovat ji zážitkovou formou. Na tomto projektu probíhají diskuze, workshopy a přednášky ohledně problematiky bezdomovectví, kdy samotnými aktéry jsou také lidé bez domova a lidé s touto zkušeností. Návštěvníci si mohou vyzkoušet přespání venku na ulici na vlastní kůži. Vstupné na akci je formou trvanlivých potravin (či oblečení), které jsou po skončení akce převezeny do organizací spolupracujících s lidmi bez domova.

Živá zahrada spojuje
Charita Jablunkov
Podpořeno částkou 143.500,- Kč

V rámci projektu bude vytvořena živá zahrada pro širokou veřejnost na Jablunkovsku. Příroda léčí, práce na zahradě uklidňuje a spojuje. Součástí projektu budou i vzdělávací a nácvikové aktivity, které zájemcům, a především klientům Centra pomoci sv. Rafaela ukážou, jak se starat o zahradu. Cílem je vytvořit místo, kde se lidé budou cítit dobře a kde budou spolu.

Poznej přírodu s naučnou stezkou 
FOR HELP – AUTISMUS z.s.
Podpořeno částkou 105.794,- Kč

Cílem projektu je vzdělávání dětí v oblasti přírody – jak rostlin a zvířat přirozeně se vyskytujících v přírodě, tak procesů spojených s péčí o přírodu. V projektu bude vybudována naučná stezka, která povede lipovou alejí, odpočinkové místo u mokřadu, hmyzí domeček a zábavné prvky pro zpestření stezky. Využívat jej budou jednak děti s poruchou autistického spektra se svými rodinami, které statek pravidelně navštěvují, jednak školky a školy z okolí, které chce spolek oslovit a zprostředkovat jim den na statku. Využití bude možné i pro širokou veřejnost.

Šutrobraní aneb Břidlice nás spojuje
Krajina břidlice, z. s.
Podpořeno částkou 28.000,- Kč

Šutrobraní je společné setkání přátel břidlice ve všech jejích podobách. Během odpoledne nahlédnou návštěvníci akce do historie spojené s ukázkou štípání břidlice a geologickou dílnou. Na společných břidlicových tvůrčích dílnách si budou moci vytvořit obraz nebo jiný artefakt, případně vyrobit tričko s motivy z Krajiny břidlice. Zazní také Oderská břidlohra, kterou si vyzkouší také děti pod odborným vedením. Akce je určena všem generacím a jejím cílem je sdílení a výměna zkušeností, vzpomínek a příběhů při společné aktivitě.

EXIT – dveře dokořán
Slezská diakonie
Podpořeno částkou 133.000,- Kč

Cílem projektu je propojení života klientů sociální služby EXIT, terapeutické komunity a místních obyvatel prostřednictvím společných setkávání. K tomu je však potřeba vhodné zázemí a revitalizace venkovních prostor (terasy, zahrady) – tak, aby posezení bylo pro všechny příjemné. Do realizace projektu budou zapojeni klienti v rámci pracovní terapie, následně se budou účastnit i společných setkání. Celkový přínos je především v destigmatizaci a osvětě tématu drogové problematiky u mladistvých.

Oprava a vybavení Komunitního centra Vlčovjan
Vlčovjané, z.s.
Podpořeno částkou 136.500,- Kč

Spolek Vlčovjané pokračuje v započatých pracích na opravě komunitního centra, které vzniklo z neudržovaných prostor bývalého Denního stacionáře Kopretina. Centrum je, a v budoucnu nadále bude, využíváno při různých kulturních a společenských aktivitách nejen členy spolku, ale také širokou veřejností z řad místních obyvatel. Investice budou v příštím roce směřovat k opravě a vybavení kluboven, které budou sloužit k různým školením, workshopům, vzdělávacím kurzům, a jiným volnočasovým aktivitám. Práce probíhají svépomocí, se zapojením veřejnosti, nadšenců, dobrovolníků.

Profesionalizace CPR Sluníčko
Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú.
Podpořeno částkou 102.000,- Kč

Organizace vznikla z iniciativy rodičů s dětmi a po 18 letech rozvoje a hladkého fungování se v roce 2020 potýká s vážnými problémy. Potřebují externí pomoc s vyhodnocením současného stavu a nasměrováním strategie, která pomůže organizaci stabilizovat. Za dobu fungování se stali významnými partnery pro město nebo soudy, jejich službami prošlo na 5000 rodin. Byli iniciátory aktivit pro rodiny s dětmi v rámci města. Ale přerušením činnosti rodinného centra organizace přišla o zdroj samofinancování.

Galerie DÍRA oživí město
FOTOGO, z.s.
Podpořeno částkou 23.000,- Kč

Realizace fotografických výstav a workshopů v galerii Díra, která se nově přemístila do Kulturního domu města Ostravy. Záměrem je podpořit v městě Ostrava společnou diskusi nad naléhavými tématy a událostmi současnosti, zapojující odbornou i širokou veřejnost.

Budování turistické trasy Via exulantis
„MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost“
Podpořeno částkou 119.100,- Kč

Projekt buduje turisticky značenou trasu ze Suchdolu nad Odrou do německého Herrnhutu. Předlohou je skutečná událost – popis cesty, kterou v 18. století museli vykonat náboženští exulanti ze severní Moravy.

Živá krajina Podbeskydí
Alena Czyžová
Podpořeno částkou 276.000,- Kč

Průzkum a mapování lokálních potíží se zádrží vody v krajině, jako časté povodně v obci nebo půdní eroze. Záměrem je vytvořit návrh, jak pomoci obci, vlastníkům půdy a občanům k příhodnějšímu prostředí k životu; přerušit klesání půdních vod návrhem krajinných opatření, uchovat biodiverzitu fauny a flory a obnovit malý koloběh vody v krajině. Dalším cílem projektu je zvýšit povědomí problematiky mezi občany a zapojit je k aktivitě (konzultace, přednášky, prezentace samostojných panelů o mitigaci, články atd.).