Oslava romské kultury a identity i příležitost pro hledání cest, jak je podpořit u romských dětí, to je Mezinárodní den Romů

| Aktuality | Včasná péče

Mezinárodní den Romů připadá na 8. duben. Je to den spojený s oslavami romské historie, jazyka a kultury. Zároveň je příležitostí k zamyšlení se nad možnostmi, jak posílit zdravé sebevědomí romských dětí a těm neromským dát poznat něco z romských tradic a kultury. Nadace OSF se jakožto spoluzakladatel Platformy pro včasnou péči podílí na rozvoji potenciálu znevýhodněných dětí i na hledání kulturně citlivých přístupů.

Děti ze sociálně vyloučených lokalit, mezi nimiž jsou významně zastoupeny i děti z romských rodin, se potýkají s mnoha překážkami. Často vyrůstají v rodinách, které jim z nejrůznějších důvodů nemohou nebo neumí poskytnut dostatek podnětů a péče pro jejich rozvoj. Nezřídka žijí v nevyhovujících bytových podmínkách, mnoho z nich nechodí do školky, a ve škole pak proto brzy zažívají neúspěch. Romské děti se navíc setkávají s množstvím předsudků a naopak jen málo nebo vůbec s pozitivním přijímáním romské kultury či tradic. Ve školách se nedozví nic o romské historii. Ty z nich, které mluví doma romsky či etnolektem (směsicí romštiny a češtiny), mohou narážet i na jazykové bariéry.

Platforma pro včasnou péči pomáhá znevýhodněným dětem

Platforma pro včasnou péči sdružuje přes 40 organizací, které se cíleně zabývají podporou těchto dětí od nejranějšího věku. Některé provozují předškolní kluby či nízkoprahová centra s nabídkou řízených volnočasových aktivit pro mládež. Jiné působí v terénu, kde poskytují pomoc dětem i jejich rodinám při řešení širokého spektra problémů, podporují rozvoj rodičovských kompetencí, a tím i vhodnou a podnětnou péči o jejich děti. Mnoho z nich se zaměřuje na romskou komunitu a podporuje posilování romské identity, udržování romských tradic, rozvíjení jazyka a kultury.

Členové Platformy pro včasnou péči se pravidelně setkávají, aby sdíleli příklady dobré praxe, spolupracovali a vzájemně se inspirovali při hledání nových cest i řešení nejrůznějších problémů, se kterými se při své práci potýkají. V březnu se sešli v Ústí nad Labem a při té příležitosti navštívili i několik místních organizací, které působí v okolních vyloučených lokalitách – Romano jasnica, která i po 23 letech stojí na iniciativě samotných Romů, nebo Člověka v tísni, který v předlickém nízkoprahovém klubu přirozeně podporuje děti v rozvoji romské kultury.

Podívejte se na video z březnového setkání Platformy pro včasnou péči v Ústí nad Labem⬇

Přání Nadace OSF romským dětem k Mezinárodnímu dni Romů

My v Nadaci OSF k Mezinárodnímu dni Romů přejeme romským dětem, aby měly kolem sebe vstřícné prostředí, které jim pomůže rozvíjet naplno nejen jejich potenciál, ale současně podpořit jejich romskou identitu, a aby byly náležitě hrdé na svůj původ, jazyk a kulturu.

Kijo Maškarthemutno Romano ďives vinčinas le romane čhavorenge te baron avri maškar o jileskere manuša, so lenge šegetinena na ča te buchľarel lengero potencijalos, aľe tiš the podporinena lengeri romaňi identita, the kaj t´aven čačes barikane pre lengero romano kokal, romaňi čhib the kultura.

Akce nejen romských iniciativ k Mezinárodnímu dni Romů